Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

NORMATIVA GENERAL:

► Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques

► Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

► Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dedesplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

► Llei Orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’Universitats i Llei Orgànica
4/2007, de 12 de abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001.

► Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana i modificats per Decret 45/2013, de 28 de març.

► Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

► Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

► Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.

► Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

► Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

NORMATIVA ESPECIFICA:

► Política de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València. (CG 21-I-2014)
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Adm_Electronica/Y10.pdf

► Reglament de seguretat de la informació en la utilització de mitjans
electrònics de la Universitat de València. (CG 22-XII-2014)
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Adm_Electronica/Y11.pdf

► Reglament d'ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la
informació i les comunicacions de la Universitat de València. (CG 26-VII-2016).
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Adm_Electronica/Y14.pdf

► En general el Servei d’informàtica, es troba sotmès a tota la legislació vigent d’aplicació en materia de seguretat de la informació, protecció de dades, administració electrónica i procediment administratiu.