Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

ATENCIÓ A LES PERSONES USUÀRIES

Servei 1: Gestionar projectes TIC institucionals desenvolupant aplicacions o serveis sol·licitats pel Consell de Direcció i autoritats acadèmiques i administratives de la UV.

Compromís 1: Comunicar en dos dies hàbils la data de finalització del projecte TIC sol·licitat una vegada analitzat l’abast i els recursos necessaris.

Indicador 1: Percentatge de comunicacions realitzades en dos dies hàbils en relació amb la data de finalització de projectes TIC.


Servei 2: Atendre i resoldre les demandes de suport TIC i d’informació formulades per la comunitat universitària i la ciutadania per a l’accés als recursos i serveis TIC prestats pel SIUV a través de l’Àrea de Qualitat i Atenció a les persones usuàries.

Compromís 2: Atendre el 100% de les peticions formulades al centre de suport TIC.

Indicador 2: Percentatge de peticions al centre de suport TIC resoltes.


DIVULGACIÓ I DOCUMENTACIÓ TIC

Servei 3: Divulgar i documentar les aplicacions, eines i serveis TIC corporatives a la comunitat universitària.

Compromís 3: Elaborar objectes documentals sobre el funcionament de les aplicacions TIC corporatives.

Indicador 3: Percentatge d’objectes documentals elaborats respecte als projectes TIC finalitzats.


Servei 4: Proporcionar assessorament i suport tècnic als òrgans de govern, Comitè de Gestió i Coordinació de la Seguretat de la Informació de la Universitat de València per a l’elaboració de normes internes i protocols d’actuació en el marc del compliment normatiu de les TIC i la LOPD.

Compromís 4: Emetre un informe tècnic per cada petició d’assessorament o canvi normatiu relatiu al compliment TIC i LOPD.

Indicador 4: Percentatge d’informes tècnics emesos relatius al compliment TIC i LOPD.


APLICACIONS

Servei 5: Proveir de suport tecnològic, aplicacions i serveis TIC al PDI, al PAS i a l’alumnat per garantir els processos de la gestió acadèmica i de matrícula de la Universitat de València:

 • Portal de l’alumnat
 • Gestió del calendari acadèmic
 • Gestió de plans d’estudis de grau, postgrau i doctorat
 • Oferta de llicenciatures i títols propis
 • Oferta d’estudis de grau, postgrau i doctorat
 • Pla d’ordenació docent (POD)
 • Fitxa tècnica dels
 • Guia docent de les assignatures
 • Gestió per a la cita de la matrícula
 • Matrícula i automatrícula de grau, postgrau i doctorat
 • Matrícula de llicenciatures i títols propis
 • Gestió acadèmica
 • Certificats d’estudis acadèmics
 • Gestió d’expedients i actes
 • Gestió de la targeta universitària intel·ligent
 • Gestió de beques
 • Gestió de rebuts
 • Gestió de mobilitat i relacions internacionals
 • Gestió de pràctiques externes
 • Gestió de treballs de final d’
 • Gestió de tesis i documents d’activitats
 • Gestió de màsters interuniversitaris

Compromís 5: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de la gestió acadèmica i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.

Indicador 5: Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió acadèmica.


Servei 6: Proveir d’aplicacions i serveis TIC a les persones investigadores de la Universitat de València, amb la finalitat de facilitar la gestió del treball investigador:

 • Gestió de la recerca (GREC)
 • Gestió d’infraestructures d’investigació (SABIO)
 • Memòria de recerca (AvalGREC)
 • Adscripció de persones investigadores (AdscriWeb)
 • Fons de recerca universitària (FIU)
 • Gestió de convocatòries i ajudes a la recerca (MECENAS)
 • Índex de producció científica (IPC)
 • Gestió de projectes de recerca (PACTUM)

Compromís 6: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de la gestió d’investigació, i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.

Indicador 6: Percentatge d'incidències ateses en 24 h relatives a la gestió de la recerca.


Servei 7: Facilitar al PAS, al PDI i a l’alumnat, eines, aplicacions i serveis TIC amb l’objectiu de possibilitar i agilitar els processos de gestió administrativa de la Universitat de València:

 • Gestió de la dedicació de recursos humans a la docència, la recerca i l’administració (GDI / GDH)
 • Recursos humans
 • Nòmines i seguretat social
 • Gestió de la targeta universitària intel·ligent
 • Gestió de la contractació
 • Assessoria Jurídica
 • Escrutini electrònic
 • Gestió d’òrgans col·legiats (GOC)

Compromís 7: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de la gestió administrativa i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.

Indicador 7: Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió administrativa.


Servei 8: Proporcionar aplicacions, eines i serveis TIC sol·licitats pel vicerectorat amb competències en matèria econòmica i la Gerència de la Universitat de València per a la implementació dels processos duts a terme per les unitats responsables de la gestió econòmica:

 • Comptabilitat analítica d’organismes autònoms (CANOA)
 • Servei contable (SICUV)
 • Aplicacions de càrrega externa en SICUV des d’aplicacions satèl·lits per a la integració de susbsistemes d’informació
 • Gestió i devolució de taxes
 • Gestió i facturació d’ingresos (GTI)
 • LICIT@ i perfil del contractant

Compromís 8: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de la gestió econòmica i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.

Indicador 8: Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils relatives a la creació de comunitats i cursos en l’Aula virtual.


Servei 9: Oferir recursos TIC per al desenvolupament de les activitats formatives no reglades gestionades per:

 • Servei de Llengües i Política Lingüística (SLPL)
 • Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE)
 • Servei d’Esports
 • Extensió Universitària
 • Expedient generalitzat

Compromís 9: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de la gestió d’activitats formatives no reglades i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.

Indicador 9: Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió d’activitats formatives no reglades.


Servei 10: Dotar de suport i desenvolupament TIC per a la gestió d’infraestructures i espais de la Universitat de València:

 • Gestió d’infraestructures de manteniment
 • Espais
 • Reserves
 • UBICA
 • Gestió de punts d’entrada físics (garatges, portes i torns)

Compromís 10: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de la gestió d’infraestructures i espais i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.

Indicador 10: Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió d’infraestructures i espais.


Servei 11: Desenvolupar i posar a la disposició de la comunitat universitària i de la societat en general, l’accés a l’administració per via electrònica amb la finalitat de garantir la interoperabilitat d’actes administratius amb la Universitat de València:

 • SEU, Seu Electrònica Universitat de València (procediments, registre, signatura electrònica, verificació de documents i notificacions)
 • Portal de transparència
 • Sol·licituds de convocatòries de recerca, i de recursos humans PDI i PAS
 • Valisa electrònica
 • Tramitació electrònica
 • Tauler d’anuncis
 • Perfil de contractant
 • Bústia de queixes, suggeriments i felicitacions
 • Factura electrònica (FACE)

Compromís 11: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de gestió de l’administració electrònica i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.

Indicador 11: Percentatge d’incidències ateses en 24 h relatives a la gestió de l'administració electrònica.


EINES TIC COL·LABORATIVES

Servei 12: Posar a disposició eines i serveis TIC perquè la comunitat universitària dispose de canals de comunicació i difusió digitals tant d’àmbit intern de la Universitat de València, com per a la societat.

Compromís 12: Garantir el funcionament d’aplicacions en marxa de les eines TIC col·laboratives i, en cas d’incidències, atendre-les en un termini màxim de 24 hores depenent de l’abast.

Indicador 12: Percentatge d'incidències ateses en 24 h relatives a eines TIC col·laboratives.


Servei 13: Proveir espais d’emmagatzematge de dades remotes i eines TIC a la comunitat universitària que permeten el control d’accés compartit de fitxers en un entorn segur.

Compromís 13: Atendre les peticions de recuperació de dades en dos dies hàbils des de l’entrada de la petició.

Indicador 13: Percentatge de peticions de recuperació de dades ateses en dos dies hàbils.


Servei 14: Proporcionar a la comunitat universitària eines i serveis digitals:

 • Sales de reunions virtuals i videoconferència
 • Plataforma de continguts multimèdia
 • Suport a la gravació, difusió i edició de continguts multimèdia.

Compromís 14: Facilitar en 24 hores les peticions d’assessorament corresponent, sempre que se sol·licite amb una antelació mínima d’un dia laborable a la data prevista.

Indicador 14: Percentatge de peticions d’assessorament relatives al funcionament del servei digital ateses en 24 hores.


XARXES I COMUNICACIONS

Servei 15: Gestionar les instal·lacions, els punts de connexió i les intervencions en la infraestructura física de la xarxa propietat de la Universitat de València, amb la finalitat de garantir la connectivitat per a l’ús de la comunitat universitària.

Compromís 15: Resoldre en dos dies hàbils les sol·licituds de connexió a la xarxa de dispositius institucionals.

Indicador 15: Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de connectivitat.


Servei 16: Dissenyar, mantenir i disposar per a l’ús la infraestructura lògica de la xarxa de transmissió de dades de la Universitat de València, per tal de garantir l’eficàcia, la continuïtat, l’optimització de recursos i la seguretat de la informació de les persones usuàries.

Compromís 16: Resoldre en una hora des de la seua connexió física totes les sol·licituds d’alta, modificació o baixa en la base de dades de dispositius de xarxa de la UV (UVALRED) en horari laboral.

Indicador 16: Percentatge de sol·licituds resoltes en una hora en matèria d’alta de dispositiu connectat en la xarxa a la base de dades UVALRED.


Servei 17: Facilitar serveis de xarxa per al servei de telefonia IP per a l’ús en les comunicacions de veu de la comunitat universitària.

Compromís 17: Resoldre en dos dies hàbils les sol·licituds de connectivitat de xarxa per al servei de telefonia IP.

Indicador 17: Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de connectivitat per al servei de telefonia IP.


GESTIÓ DE LLICÈNCIES DE PROGRAMARI PER A ÚS INSTITUCIONAL

Servei 18: Posar a la disposició de la comunitat universitària un catàleg de programes adaptat a cada col·lectiu, perquè puguen desenvolupar l’activitat institucional que els corresponga (http://software.uv.es).

Compromís 18: Resoldre en dos dies hàbils les sol·licituds d’adquisició de llicències de programes oferts en el catàleg de distribució de programari.

Indicador 18: Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria d’adquisició de llicències de programes.


INFRAESTRUCTURA DE SUPORT A LA DOCÈNCIA I LA RECERCA

Servei 19: Proveir d’una plataforma TIC (http://aulavirtual.uv.es) per al desenvolupament de docència virtual, en la qual es configuren cursos i comunitats virtuals, tant per a complementar la docència presencial, com per a desenvolupar el treball col·laboratiu de la comunitat universitària.

Compromís 19: Crear en un termini de dos dies hàbils comunitats i cursos sol·licitats o necessaris en l’Aula Virtual.

Indicador 19: Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils relatives a la creació de comunitats i cursos en l’Aula virtual.


Servei 20: Proporcionar a la comunitat universitària llocs d’ordinador per al seu ús en aules informàtiques de lliure accés (amb reserva) i d’ús docent (amb programari específic).

Compromís 20: Garantir el correcte funcionament dels llocs d’ordinador situats a les aules informàtiques.

Indicador 20: Nombre d’incidències relatives al correcte funcionament dels llocs d’ordinador de les aules informàtiques.


Servei 21: Posar a disposició recursos de supercomputació i càlcul científic al personal investigador de la Universitat de València i a la Red Española de Supercomputación (RES), ambla finalitat de facilitar la tasca investigadora.

Compromís 21: Resoldre en dos dies hàbils les sol·licituds de creació de cues i assignació de prioritats en matèria de treballs de càlcul científic i supercomputació.

Indicador 21: Percentatge de sol·licituds resoltes en dos dies hàbils en matèria de treballs de càlcul científic i supercomputació.


SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Servei 22: Gestionar la seguretat de la informació que custodia el SIUV en el seu àmbit de treball, preservant-ne la confidencialitat, integritat i disponibilitat. Dotar de les mesures de protecció necessàries, infraestructura i accés als suports d’informació, dispositius, sistemes i llocs de treball TIC de la comunitat universitària d’acord amb la legalitat vigent en matèria de seguretat de la informació.

Compromís 22: Disminuir el nombre d’incidències en matèria de seguretat de la informació i, en cas que n’hi haja, comunicar-les al més aviat possible.

Indicador 22: Nombre d’incidències en matèria de seguretat de la informació.


SUPORT TIC AL LLOC DE TREBALL

Servei 23: Posar en marxa llocs de treball TIC operatius per al personal de la UV, amb la finalitat de desenvolupar les tasques institucionals, configurant per tot això:

 • Programari d’ús institucional llicenciat.
 • Equipament informàtic.
 • Dispositius autoritzats per a la seua connexió en xarxa i ús compartit.
 • Mesures de protecció per tal d’assegurar la informació.

Compromís 23: Resoldre en cinc dies hàbils les sol·licituds d’operativitat de llocs de treball TIC.

Indicador 23: Percentatge de sol·licituds resoltes en cinc dies hàbils relatives als llocs de treball TIC.


ADMINISTRACIÓ DE DADES I SISTEMES INFORMACIONALS

Servei 24: Subministrar dades institucionals a petició de les unitats organitzatives de la Universitat de València, que no estan accessibles en les aplicacions corporatives, així com automatitzar processos relacionats amb l’obtenció d’eixes dades.

Compromís 24: Comunicar al sol·licitant en un màxim de dos dies hàbils el termini de lliurament de les dades demanades.

Indicador 24: Percentatge de comunicacions realitzades en dos dies hàbils relatives a demandes de dades institucionals.


Servei 25: Dissenyar informes per a òrgans i responsables de la UV orientats a continguts d’ús estratègic i proveir accés a resums estadístics de les dades produïdes per les aplicacions internes de la gestió universitària (magatzem de dades o datawarehouse).

Compromís 25: Facilitar en un màxim de tres dies hàbils els informes del magatzem de dades, depenent de l’abast de les dades sol·licitades.

Indicador 25: Percentatge d’informes del magatzem de dades realitzats en tres dies hàbils.


Servei 26: Prestar suport TIC a la comunitat universitària sobre els repositoris d’informació següents:

 • Gestor de continguts web de la UV (content server - web institucional)
 • Producció científica de la UV (RODERIC)
 • Recursos d’informació subscrits o adquirits pel Servei de Biblioteques de la UV
 • Aplicació per a dispositius mòbils UVapp

Compromís 26: Respondre en 24 hores el termini de la posada a disposició del repositori d’informació.

Indicador 26: Percentatge de respostes realitzades en 24 hores en matèria de repositori d’informació.


SISTEMES

Servei 27: Oferir espai i allotjament de servidors físics i virtualitzats, sol·licitat per les unitats organitzatives de la UV, en el centre de processament de dades del Servei d’Informàtica (CPD) per garantir-los les condicions òptimes de subministrament elèctric, ambientals, de seguretat i de connectivitat (hosting), dins de les disponibilitats del SIUV.

Compromís 27: Informar en tres dies hàbils sobre la viabilitat de l’allotjament sol·licitat.

Indicador 27: Percentatge de comunicacions fetes en tres dies relatives a la viabilitat d’allotjament.


ACCÉS DE LES PERSONES USUÀRIES A SERVEIS TIC

Servei 28: Posar a disposició de la comunitat universitària un portal únic i personalizable per a poder gestionar el seu compte, disposar i configurar de forma centralitzada enllaços als serveis i aplicacions institucionals (https://portal.uv.es).

Compromís 28: Augmentar el nombre d’accessos al Portal UV de les persones usuàries de la UV.

Indicador 28: Nombre d’accessos al Portal UV anualment.


Servei 29: Gestionar identitats i credencials de les persones usuàries de la UV amb la finalitat d’associar-los l’ús de serveis bàsics (directori, correu, blog, targeta, web, disc…).

Compromís 29: Augmentar el nombre de prestacions dels serveis bàsics associats als comptes d'usuaris.

Indicador 29: Nombre de serveis bàsics incorporats als comptes d'usuaris.

 

Informació original al SAP