Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Gestió de Projectes TIC institucionals

S 1. Gestionar projectes TIC institucionals desenvolupant aplicacions o serveis sol·licitats pel Consell de Direcció i autoritats acadèmiques i administratives de la UV.

Resolució de sol·licituds TIC a traves del CAU

S 2. Atendre i resoldre les demandes de suport TIC i de informació formulades per la comunitat universitària per al l’accés als recursos i serveis TIC prestats pel SIUV a través del Centre d’Atenció a les persones usuàries (http://solicitudes.uv.es) Formació en aplicacions i eines TIC.

Assesorament i formació TIC

S 3. Impartir tallers i cursos d’aplicacions i eines TIC institucionals amb el fí de formar al personal de la Universitat de València en el seu ús.

Assesorament en normatives TIC i LOPD

S 4. Proporcionar assessorament i suport tècnic als òrgans de govern, comitè de gestió i coordinació de la seguretat de la informació de la Universitat de València per a la elaboració de normes internes i protocols d’actuació en el marc del compliment normatiu de les TIC i la LOPD.

Suport TIC i desenvolupament per a la Gestió Acadèmica

S 5. Proveir de suport tecnològic, aplicacions i serveis TIC al PDI, PAS i alumnat per a garantir els procesos de la gestió acadèmica i de matrícula de la Universitat de València:

• Portal de l’alumnat
• Gestió del Calendari Acadèmic
• Gestió de Plans d’Estudi de Grau, Postgrau i Doctorat.
• Oferta Llicenciatures i Títols propis.
• Oferta d’Estudis de Grau, Postgrau i Doctorat.
• Pla d’ordenació docent (POD)
• Fitxa Tècnica dels mòduls
• Guía Docent de les assignatures
• Gestió per a la cita de matrícula
• Matrícula i Automatrícula de Grau, Postgrau i Doctorat
• Matrícula de Llicenciatura i títols propis
• Gestió de procesos acadèmics
• Certificats d’estudis acadèmics
• Gestió d’expedients i actes
• Gestió de la target universitària intel·ligent
• Gestió de Beques
• Gestió de rebuts
• Gestió de Movilitat i Relacions Internacionals
• Gestió de Pràctiques externes
• Gestió de Treball de Fí d’estudis
• Gestió de Tesis i documents d’activitats
• Gestió de Masters interuniversitaris

Suport TIC i desenvolupament per a la Gestió de la investigació

S 6. Proveir d’aplicacions i serveis TIC a les persones investigadores de la Universitat de València, amb la finalitat de facilitar la gestió del treball investigador:

• Gestió de la investigació (SABIO)
• Memoria d’investigació (GREC)
• Adscripció de persones investigadores (AdscriWeb)
• Fons d’investigació universitària (FIU)
• Gestió de convocatòries i ajudes a la investigació (MECENAS)
• Index de producció científica (IPC)
• Gestió de projectes d’investigació (PACTUM)

Suport TIC i desenvolupament per a la Gestió Administrativa

S 7. Facilitar al PAS, PDI i alumnat, eines, aplicacions i serveis TIC amb el objectiu de possibilitar i agilitzar els procesos de gestió administrativa de la Universitat de València.

• Registre
• Gestió de la dedicació de recursos humans, a la docència, investigació i administració (GDI / GDH )
• Recursos humans
• Nòmines i seguretat social
• Ajuda Social
• Gestió de la Target Universitària intel·ligent
• Gestió de la contractació (LICITA)
• Assesoría Jurídica
• Escrutini electrònic
• Gestió de la facturació telefònica
• Gestió d’organs col·legiats
• Gestió de Congresos i Activitats (SYMPOSIUM)

Suport TIC i desenvolupament per a la Gestió Econòmica

S 8. Proporcionar aplicacions, eines i serveis TIC sol·licitats pel Vicerectorat amb competències en matèria econòmica i la Gerencia de la Universitat de València per a la implementació dels procesos que porten a terme les unitats
responsables de la gestió econòmica:

• Comptabilitat Analítica d’organismes autònoms (CANOA)
• Servei contable (SICUV)
• Aplicacions de càrrega externa en SICUV des d’aplicacions satèl·lits per a la integració de susbsistemes d’informació.
• Gestió i devolució de taxes.
• Gestió i facturació d’ingresos (GTI)
• LICIT@ i perfil del contractant.

Suport TIC i desenvolupament per a la Gestió de les Activitats Formatives no reglades

S 9. Oferir recursos TIC per al desenvolupament de les activitats formatives no reglades gestionades per:

• Servei de Política Llingüística (SPL)
• Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE)
• Servei d’Educació Física i Esports (SEF)
• Servei d’Extensió Universitària (SEU)
• Expedient Generalitzat

Suport TIC i desenvolupament per a la Gestió d’infraestructures i espais.

S 10. Dotar de suport i desenvolupament TIC per a la Gestió d’infraestructures i Espais de la Universitat de València:

• Gestió d’infraestructures de manteniment
• Espais
• Reserves
• UBICA
• Gestió de punts d’entrada físics (Garatges, Portes i tornos)

Suport TIC i desenvolupament per a la Gestió de l’Administració Electrònica

S 11. Desenvolupar i posar a disposició de la comunitat universitària i de la societat en general, l’accés a la administració per via electrònica amb el fí de garantir la interoperabilitat d’actes administratius amb la Universitat de València:

• Portal d’accés a l’administració electrònica (la SEU)
• Portal de transparència UV
• Conjunt de procediments de la Seu de Gestió Acadèmica (eStudiant) 
• Sol·licituds de convocatòries d’investigació, i de recursos humans PDI i PAS
• Entrada i tramitació de procediments electrònics (ENTREU / TRAMITEM)
• Notificacions
• VALIJA
• Tauler d’anuncis
• Bùstia de queixes, suggeriments i felicitacions UV
• Factura Electrònica (FACE)
• Registre telemàtic de la Universitat de València (TRES)

Eines TIC de Comunicació i Difusió

S 12. Posar a disposició eines i serveis TIC per a que la comunitat universitària dispose de canals de comunicació i difusió digitals tant de àmbit intern com fins a l’exterior de la xarxa de la Universitat de València. (Correu electrònic, llistes de distribució, etc...)

Eines TIC d’enmagatzematge compartit

S 13. Proveir espais d’enmagatzematge de dades remots, i eines TIC a la comunitat universitària que permeten el control d’accés compartit de fitxers en un entorn segur.

Eines TIC de multimèdia

S 14. Proporcionar a la comunitat universitària eines i serveis digitals multimèdia com:

• Sales de reunions virtuals i videoconferència (http:reunion.uv.es)
• Plataforma de continguts multimèdia (MMEDIA – https://mmedia.uv.es)
• Suport a l’edició de continguts multimèdia.

Gestió física de la xarxa informàtica

S 15. Gestionar les instal·lacions, els punts de connexió i les intervencions en la infraestructura física de la xarxa propietat de la Universitat de València, amb la finalitat de garantir la connectivitat per a l’ús de la comunitat universitària.

Gestió lògica de la xarxa informàtica

S 16. Dissenyar, mantenir i posar a disposició d’ús la infraestructura lògica de la xarxa de transmissió de dades de la Universitat de València, per a garantir, l’eficàcia, la continuïtat, la optimització de recursos, i la seguretat de la informació de les persones usuàries.

Telefonia IP

S 17. Facilitar serveis i dispositius de telefonia IP per a l’ús en les comunicacions de veu de la comunitat universitària.

Gestió de llicències de software d’ús institucional.

S 18. Posar a disposició de PDI, PAS i alumnat un catàleg de programes adaptat a cada col·lectiu, per a que puguen desenvolupar l’activitat institucional que els pertoque (http://software.uv.es)

Aula Virtual de la Universitat de València

S 19. Proveir d’una plataforma TIC (http://aulavirtual.uv.es) per al desenvolupament de la docència virtual, en la que es configuren cursos i comunitats virtuals, tant per a complementar la docència presencial, com per al desenvolupament del treball col·laboratiu de la comunitat universitària.

Gestió d’aules informàtiques de la Universitat de València

S 20. Proporcionar a la comunitat universitària llocs d’ordinador per al seu ús en aules informàtiques de lliure accés (amb reserva), com d’ús docent (amb software específic).

Supercomputació i Càlcul científic

S 21. Posar a disposició recursos de supercomputació i càlcul científic al personal investigador de la Universitat de València, i a la Xarxa Espanyola de Supercomputació (XES), amb el fí de facilitar la seua labor investigadora.

Gestió de la Seguretat de la Informació

S 22. Gestionar la seguretat de la informació que custòdia el SIUV en el seu àmbit de treball, preservant la seua confidencialitat, integritat i disponibilitat. A més es dota de la seguretat amb mesures de protecció necessàries, infraestructura i accés als suports d’informació, dispositius, sistemes i llocs de treball TIC de la comunitat universitària d’acord amb la legalitat vigent.

Configuració del lloc de treball TIC

S 23. Posar en marxa llocs de treball TIC operatius per al personal de la UV, amb la finalitat de desenvolupar les tasques institucionals, configurant per tot això:

• Software d’ús institucional llicenciat
• Equipament informàtic
• Dispositius autoritzats per a la seus connexió en xarxa i ús compartit.
• Mesures de protecció per tal d’assegurar la informació.

Subministrament de dades a demanda

S 24. Suministrar dades institucionals a petició de les unitats organitzatives de la Universitat de València, que no estàn accessibles en les aplicacions corporatives, així com automatitzar procesos relacionats amb la obtenció d’eixes dades.

El·laboració d’informes estratègics

S 25. Dissenyar informes per als òrgans i responsables de la Universitat de València orientats a continguts d’us estratègic i proveir accés a resums estadístics de les dades produïdes per les aplicacions internes de la gestió universitària (Datawarehousing).

Suport TIC a recursos d’informació distribuïts

S 26. Prestar suport TIC a la comunitat universitària sobre els següents repositoris d’informació:

• Gestor de continguts web de la Universitat de València (Web institucional)
• Producció científica de la UV (RODERIC)
• Recursos d’informació subscrits o adquirits pel Servei de Biblioteques de la UV.
• Aplicació per a dispositius mòbils UVapp.

Allotjament de servidors

S 27. Oferir espai i allotjament a servidors físics i virtualitzats, sol·licitats per les unitats organitzatives de la UV, en el centre processament de dades del Servei d’informàtica per a garantir les condicions òptimes de subministrament elèctric, ambientals, de seguretat i de connectivitat a la xarxa (hosting)

Portal de les persones usuàries

S 28. Posar a disposició de la comunitat universitària un portal únic i personalitzable per a poder gestionar el seu compte, disposar i configurar de forma centralitzada enllaços als serveis i aplicacions institucionals. (http://portal.uv.es)

Gestió de comptes de les persones usuàries

S 29. Gestionar identitats i credencials de les persones usuàries de la Universitat de València amb la finalitat d’assignar l’ús de serveis bàsics (directori, correu, blog, targeta, web, disco, etc...)