Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

El Servei de Llengües i Política Lingüística té com a missió que el valencià desenvolupe totes les seues funcions sociolingüístiques com a llengua de cultura moderna en l’àmbit de la Universitat, on té la consideració de llengua pròpia.

Una de les activitats que organitzem són els grups de conversa en valencià, als centres d’aprenentatge de llengües. Un grup de conversa està integrat per aprenents que es troben per millorar el seu domini del valencià oral. Cada grup està dinamitzat per un estudiant en pràctiques de la Universitat de València que hi planteja activitats i fa les correccions i recomanacions pertinents. Al seu torn, el dinamitzador rep formació i assessorament dels tècnics lingüístics del Servei.

Qui?

Per a poder fer aquestes pràctiques cal:

  • Ser estudiant de la Universitat de València (també de programes de mobilitat).
  • En el cas de les pràctiques extracurriculars, cal tenir superat com a mínim el 50% dels crèdits de la titulació en la qual es troba matriculat. Si les pràctiques són curriculars, el percentatge mínim és el que establisca, si escau, la titulació que s'està cursant.
  • Comptar amb el vistiplau d'un professor de la Universitat de València que estiga disposat a actuar com a tutor acadèmic de les pràctiques.
  • Complir els requisits addicionals que haja fixat, si escau, la facultat o escola on estudia o la Fundació Universitat-Empresa ADEIT.

A més, cal tenir una de les condicions següents:

  • Ser graduat en Filologia Catalana o posseir una titulació equivalent.
  • Ser graduat en qualsevol altra titulació filològica o en qualsevol de magisteri i acreditar un nivell C2 de coneixements de valencià.
  • Ser estudiant del Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària i acreditar un nivell C2 de coneixements de valencià.
  • Ser estudiant de grau en estudis filològics o de Magisteri, haver-ne superat més de 150 crèdits i acreditar un nivell C2 de coneixements de valencià.

Quan i on?

L’activitat es durà a terme durant el curs als centres d’autoaprenentatge de llengües del Servei, de dilluns a divendres i en horaris compresos entre les 9 i les 18 h, amb un màxim de 390 hores per persona i curs.

Dotació econòmica

La gratificació màxima de cada estudiant en pràctiques no podrà superar els 5.900€ anuals.

Com?

Pots enviar el teu currículum i una carta de motivació per correu electrònic a aprenentatge-spl@uv.es. Si compleixes tots els requisits esmentats, els tècnics del Servei concertaran una entrevista amb tu.