Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

substancies quimiques catalogades

Substàncies químiques catalogades són aquelles que es destinen fonamentalment a la fabricació industrial d'importants derivats molt corrents i necessaris en la nostra societat, però que desviades del seu curs legal poden servir de precursors per a la fabricació il·lícita de drogues.

Per vigilar el desviament il·legal d'aquest tipus de substàncies, el Ministeri de l'Interior en controla el comerç i, en aquest sentit, concedeix llicències d'activitat per a les operacions intracomunitàries (fabricació, ús, venda…) de les substàncies catalogades.

Així mateix, estableix un Registre General d'Operadors de Substàncies Químiques Catalogades, en el qual s’han d'inscriure les persones físiques i jurídiques que realitzen operacions amb substàncies catalogades.

Les substàncies catalogades es divideixen en 3 categories:

 

Substàncies catalogades Categoria 1

1-fenil-2-propanona (fenilacetona)

Àcid N-acetilantranílic (àcid 2-acetamidobenzoic)

Isosafrol (cis + trans)

3,4-metilendioxifenilpropan-2-ona

Piperonal

Safrol

Efedrina

Pseudoefedrina

Norefedrina

Ergometrina

Ergotamina

Àcid lisèrgic

Les formes estereoisòmeres de les substàncies enumerades en aquesta categoria, excepte la catina (3), quan l'existència d’aquestes formes és possible.

Incloses les sals obtingudes a partir de les substàncies enumerades en aquesta categoria, quan l'existència d’aquestes sals és possible, excepte les sals de catina.


 

Substàncies catalogades Categoria 2

Anhídrid acètic

Àcid fenilacètic

Àcid antranílic

Piperidina

Permanganat potàssic

Incloses les sals obtingudes a partir de les substàncies enumerades en aquesta categoria, quan l'existència d’aquetes sals és
possible.


 

Substancies catalogades Categoria 3

Àcid clorhídric (clorur d’hidrogen)

Àcid sulfúric

Toluè

Èter etílic (èter dietílic)

Acetona

Metiletilcetona (butanona)

Incloses les sals obtingudes a partir de les substàncies enumerades en aquesta categoria, quan l'existència d’aquestes sals és possible.

 

Per controlar l'ús de les operacions realitzades, cada any el Ministeri de l'Interior sol·licita informació a la Universitat sobre les substàncies utilitzades. Per fer-ho, s'ha d'omplir el “Qüestionari anual de declaració d'operacions amb substàncies químiques catalogades”.

El Servei de Prevenció i Medi Ambient és la unitat que rep els qüestionaris del Ministeri de l'Interior i els trasllada als departaments/serveis/unitats de la Universitat perquè una vegada emplenats els retornen al Servei de Prevenció i Medi Ambient.

El Servei de Prevenció i Medi Ambient unifica tots els qüestionaris en un de sol, que tramet al Ministeri de l'Interior.

La Universitat de València disposa de llicència d'activitat i està inscrita en el Registre General d'Operadors de Substàncies Químiques Catalogades. Per a més informació, contacteu amb prevencio@uv.es o al telèfon 963395017