Normativa general

Referència Normativa Document(s)
LO 4/2007

Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001

LO 6/2001

Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats

DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

ACGUV 14/2017

Acord de la UV de 30 de gener de 2017 d'ampliació de la durada del permís de paternitat de naixement, guarda amb fins d'adopció o acolliment, o de la resolució judicial per qual es constituïsca l'adopció en l'àmbit de la UV.

ACGUV 167/2014

Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València. (CG 30-IX-2014)

ACGUV 53/2012

Protocol d'actuació enfront l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit de la Universitat de València. (CG 28-II-2012)

ACGUV 205/2009

Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de València. (CG 1-XII-2009. Modificat CG 28-III-2017)

ACGUV 120/1999

Llicència retribuida per al personal de la Universitat de València per als casos d'adopció de menors a l'estranger. (J.G. 5-V-1999)

IUV 18/2016

Ampliació de l'Acord 18/2013

+ info

Ampliació de l'Acord 18/2013 sobre complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal.

-info
IUV 12/2015

Normes per al PAS i PDI afiliats al Règim General de la Seguretat Social sobre notificacions d'incapacitat temporal, accidents de treball, maternitat i paternitat

IUV 2/2015

Sobre el tancament de Centres i Serveis Universitaris per a l'any 2015

 

Acreditació i accés

Referència Normativa Document(s)
RD 1313/2007

Reial Decret 1313/2007, de 5 d'octubre pel qual s´estableix el règim dels concursos per a l´accés als Cossos docents universitaris.

RD 1312/2007

Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s´estableix l´acreditació nacional per a l´accés als Cossos docents universitaris.

RD 1052/2002

Reial Decret 1052/2002, de 11 de octubre, pel que es regula el procediment per a l´obtenció de l´avaluació de l´Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, als efectes de contractació de personal docent i investigador universitari

R 18342/2005

Resolució de 25 d'octubre de 2005, de la Presidència de la Comissió Nacional Evaluadora de l'Activitat Investigadora, per la que s'estableixen els criteris específics en cadascún dels camps d'avaluació.

R 3650/2005

Resolució de 18 de febrer de 2005 de la Direcció General d´Universitats per la qual es modifiquen criteris i procediments per a acreditar l´avaluació o informe de l´ANECA per a distintes figures contractuals.

ACGUV 285/2016

Reglament regulador del procediment selectiu de professorat contractat doctor amb caràcter interí. (CG 29-XI-2016).

ACGUV 114/2016

Reglament de Selecció de personal investigador doctor de caràcter indefinit. (CG 31-V-2016).

ACGUV 127/2012

Procediment i criteris generals per a la pròrroga dels contractes del professorat associat a temps parcial. (CG 26-VI-2012)

ACGUV 114/2003

Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València. (CG 27-V-2003).

+ info

Modificat CG 19-XII-2003. Correcció d'errades CG 27-I-2004. Modificat CG 26-IV-2005. Modificat CG 6-III-2007. Modificat CG 19-VI-2007. Modificat CG 23-XII-2008. Modificat CG 17-II-2009. Modificat CG 6-V-2009. Modificat CG 1-XII-2009. Modificat CG 9-VI-2010. Modificat CG 19-IV-2011. Modificat CG 29-IV-2013. Modificat CG 24-VI-2014. Modificat CG 3-III-2015. Modificat CG 18-XII-2015. Modificat CG 26-IV-2017)

-info
 

Avaluació de la docència

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 323/2001

Normativa de l'avaluació de la docència. (JG 23-X-2001. Modificat CG 24-IX-2002)

 

Càrrecs acadèmics

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 225/2009

Reglament de càrrecs acadèmics de la Universitat de València. (CG 1-XII-2009. Modificat CG 19-IV-2011. Modificat CG 28-IV-2015. Modificat CG 24-XI-2015).

 

Docència en valencià / altres llengues

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 45/2013

Acord de Consell de Govern 45/2013. Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la UV

ACGUV 129/2012

Pla d'increment de la docència en valencià. (CG 26-VI-2012. Modificat CG 22-XII-2016).

ACGUV 189/2009

Equivalències entre certificats de coneixements de valencià que actualment expedeix la Universitat de València i altres certificats, títols i diplomes.

 

Mesures d'integració per al PDI amb discapacitat

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 40/2013

Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat a la Universitat de València (Estudi General). (CG 28-III-2013. Modificat CG 31-III-2014)

 

Dedicació del profesorat

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 81/2017

Criteris per atendre les situacions conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2017/2018. Criteris de reducció de la docència. (CG 26-IV-2017).

ACGUV 80/2017

Normativa sobre dedicació docent del personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de València. (CG 26-IV-2017.Correcció d'errades CG 30-V-2017).

ACGUV 46/2017

Aprovar els criteris de Reconeixement integral de la dedicació del PDI de la UV, així com el procediment per aplicar i desenvolupar el marc d'aquest reconeixement integral i l'acord sobre la dedicació docent presencial màxima del PDI de la UV.

ACGUV 200/2011

Acord de Consell de Govern 200/2011. Implantació de tutories virtuals i Gestió de la Dedicació del PDI.

IUV 1/2013

Instrucció 1/2013 sobre la gestió de la dedicació docent mitjançant l´aplicació informàtica de registre de la docència i les tutories (GDI).

 

Ordenació acadèmica

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 263/2016

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments oficials de grau i de màster per al curs acadèmic 2017/2018. (CG 28-X-2016).

ACGUV 72/2015

Criteris d'ordenació de la tutorització de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i pràctiques externes.(CG 28-IV-2015).

ACGUV 111/2008

Criteris per a l'assignació de la docència de postgrau en els departaments de la Universitat de València. (CG 24-VI-2008)

ACGUV 298/1993

Normativa per a la tramitació de la venia docendi a la Universitat de València. (JG 26-VII-1993)

 

Plantilla

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 200/2015

Reglament regulador dels procediments per al canvi d'àrea de coneixement i canvi de centre d'adscripció del personal docent i investigador de la Universitat de València (CG 29-IX-2015)

ACGUV 125/2012

Acord de Consell de Govern 125/2012. Adaptació Document Annex a la RLT

ACGUV 54/2011

Document de plantilla del personal docent i investigador. (CG 1-III-2011. Modificat CG 26-VI-2012)

 

Promoció

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 31/2016

Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València, aplicables al curs 2016/2017. (CG 9-III-2016).

 

Règim Jurídic

Referència Normativa Document(s)
RD 1558/1986

Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s´estableixen les bases generals del règim de concerts entre les Universitats i les Institucions Sanitàries.

RD 898/1985

Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari

DCV 174/2002

Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

ACGUV 128/2013

Protocol de coordinació en matèria de permisos, llicències, vacances i canvis de situació administrativa del personal amb plaça vinculada i del professorat associat de ciències de la salut. (CG 25-VI-2013)

ACGUV 30/2007

Reglament del professorat honorari de la Universitat de València. (CG 6-III-2007. Modificat CG 21-XII-2012. Modificat CG 29-X-2013. Modificat CG 24-XI-2015)

ACGUV 21/2003

Reglament de permisos, llicències, vacances i situacions administratives del PDI de la UVEG. (CG 4-III-2003).

+ info

Modificat 24-VI-2003. Modificats els articles 2, 4.1 i 5 en el CG 19-XII-2003. Modificats els articles 5 i 9 en el CG 30-I-2007. Modificat l'article 2.3. S'afig la disposició addicional sisena i setena en el CG 29-IV-2008. Modificat CG 17-II-2009 l'article 8.2.b) i l'article 10 apartat 2. Modificat el capítol II en Consell de Govern de 21-XII-2010. Modificat CG 29-XI-2011. Modificat CG 29-XI-2016).

-info
IUV 1402/2014

Instruccions sobre matriculació del professorat en titulacions impartides en el mateix centre en què està adscrit

IUV 1/2004

Instrucció 1/2004 per a l´aplicació del Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i Situacions Administratives

 

Retribucions

Referència Normativa Document(s)
RD 1086/1989

Reial decret 1086/1989, de 28 d´agost, sobre retribucions del professorat universitari

RCV 2011/2135

Resolució de 21 de gener de 2011, del president de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, per la qual s'establixen els criteris i el procediment per a la valoració dels mèrits individuals per a l'establiment de retribucions addicionals lligades a mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del personal docent i investigador funcionari, regulat pel Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià.

DCV 174/2002

Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

ACGUV 18/2013

Acord del Consell de Govern de la Universitat de València, sobre els complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal. (CG 5-II-2013)

ACGUV 44/2010

Reglament per al reconeixement de complements salarials al professorat contractat doctor, col·laborador i ajudant doctor de la Universitat de València per mèrits docents i investigadors. (CG 16-II-2010)

AUV 7/2005

Acord de taula negociadora de 8 de juliol de 2005 pel qual s'estableix un complement d'antiguitat per als professors associats a temps parcial

 

Igualtat

Referència Normativa Document(s)
LO 3/2007

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

ACGUV 10/2013

Acord de Consell de Govern 10/2013. II Pla d’igualtat de la Universitat de València

 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies