Universitat de ValènciaUVdeportes Logo del portal

Campeonato de bàsquet de la Universitat de València 2021-2022 (Bàsquet masculino y mixto)

El Campeonato de bàsquet masculino y mixto de la Universitat de València se celebra en el Pabellón polideportivo y en la sala norte del Aulario V de la Universitat de València.

Plazo de inscripción:

  • Del 23 de septiembre al 20 de octubre de 2021

*Un jugador no podrà formar parte más que de un equipo de la misma liga.

*Se puede jugar en las dos competiciones

REUNIÓN DE DELEGADOS: A determinar.  Sala de reuniones del pabellón

Inicio de la Competición: 1ª semana de noviembre

Grupos y horarios:

Modalidad Día Grupo Horario Inicio  Partidos Equipos por Grupos Campo de Juego

Bàsquet
Masculino

         

LUNES

A 15:00-16:30 4 Sala Norte Aulario V
JUEVES B 16:00-17:30 4 Sala Norte Aulario V

 

       

 

Modalidad Día Grupo Horario Inicio Equipos por Grupos Campo de Juego

Bàsquet
Mixto

VIERNES U 13:30-15:00-16:30 6 Pabellón y Sala Norte
           

Cuotas:

Campeonato interno

Inscripción de equipos de bàsquet masculino y mixto: 70 € (campeonato interno) y 20€ (trofeo rector)

Regles oficials de bàsquet

Sol.licitud d'ajornament de partit

Calendaris, resultats i classificacions*

Calendaris, resultats y classificacions del campionat intern 2021/2022 (tots els campus)

Calendaris i resultats del Trofeu del rector

*La participació en la competició interna permet l'obtenció d'un crèdit ECTS per temporada. Es requereix jugar un nombre mínim de partits.

Contacta amb l'organització:

Campus de Blasco Ibáñez

Tel. 96 398 3263
Secretaria:
Lunes a viernes, 10:30 a 13:30h
Lunes y martes, 16:00 a 18:00h
competi.blascoibanez@gmail.com

 

Inscripció d’equips 

Accès a la plataforma d'automatricula

GUIA INSCRIPCIÓ EQUIPS

Només es paguen les taxes d'inscripció. Queda suprimit el depòsit de la fianza.

 

Eres nou/nova en la U.V.?

Enguany no tens equip?

Pots formar un equip amb els teus amics i companys de classe o pots cercar un equip en el qual jugar. Segur que si et mous una mica per la teua facultat pots contactar amb algú que haja jugat la competició interna de la U.V.

Si no trobes equip pots deixar les teues dades en la borsa de jugadors. Nosaltres facilitem l'accés a ella als delegats dels equips que participen en la competició interna perquè puguen completar els seus equips. Si algun equip està interessat que jugues en ell, el seu delegat es posarà en contacte amb tu. No oblides indicar en el camp <Observacions> que cerques equip. Afig algun comentari més sobre el teu nivell, lloc en què desitges jugar, etc., t'ajudarà a trobar l'equip adequat.

 

Competició Interna 2021/2022

Reglament de competicions esports d'equip

El Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València organitza els campionats interns de la universitat del present curs acadèmic, dins del programa de competicions esportives universitàries.
Aquesta competició es regirà per les presents normes, pel reglament disciplinari i el reglament oficial de competicions de la federació de la comunitat valenciana corresponent o si no n'hi ha de la federació nacional.

1. Participants
Podran participar en les competicions internes de la UV:
Les persones pertanyents a la comunitat universitària de la UV[1]
Els membres de centres acadèmics adscrits a la UV.
2. Equips

2.1. Formació: Es podran formar equips amb el nom de la titulació, centre, departament, servei o col·legi major del que depenga l'equip.
2.2. Composició:

Equips davall una denominació corresponent a una titulació, centre, departament o servei de la UV. Estaran formats exclusivament per jugadors membres de la comunitat universitària de la UV.

Equips de col·legis majors. Podran participar en equips d'aquests centres els col·legials residents que no pertanguen a la comunitat universitària de la UV sota les condicions establides entre la UV i cada centre. En qualsevol cas serà necessària l'acreditació de col·legial resident mitjançant certificació de la direcció del centre i l'obtenció de la targeta esportiva del Servei d’E.F.

Equips de centres acadèmics adscrits a la Universitat de València. Podran participar davall determinades condicions que el comitè de competició establirà per a cada cas particular en funció de les característiques del centre, amb sol·licitud prèvia.

No es permet la participació de jugadors en més d'un equip d'un mateix esport.
És possible la participació en un equip diferent del del centre a través del qual es té la vinculació amb la UV.

2.3. Nombre de jugadors:
El nombre màxim de jugadors que pot inscriure's per esport és el següent: 

Esport Màxim
Bàsquet (M'i F) 15
Handbol (M'i F) 15
Basket 3x3 (M) 6
Futbol 7 (M) 15
Futbol sala (M'i F) 15
Futbol sala (M) 15
Rugbi 7 (M'i F) 15
Voleibol (Mi F) 15
Volei platja (M'i F) 7

No es requereix un nombre mínim de jugadors per a la inscripció inicial de l'equip. Pot completar-se posteriorment.

2.4. Ampliació de plantilla
A partir del començament de la competició i fins abans del penúltim partit del calendari regular de la lliga es podrà ampliar la plantilla fins a completar el nombre màxim de jugadors indicat. Les ampliacions es faran amb una antelació mínima de 48 hores (dos dies hàbils) a la data del primer partit en què es desitge que prenguen part els jugadors.

3. Documentació a presentar als partits.
Deu minuts abans del començament de l'encontre el delegat de l'equip presentarà l'àrbitre en el seu vestuari o lloc habilitat per a la formalització d'actes el llistat de participació i un document d'identificació original (les fotocòpies no són vàlides) de tots els jugadors. No són acceptables altres documents diferents del DNI, permís de conduir o passaport. En el cas d'estrangers queda a criteri de l'àrbitre l'admissió d'altres documents identificatius. En tot cas ha de permetre una identificació adequada, ha de quedar recollit en l'acta y ser informat el delegat de l'equip contrari per si considerara oportú fer una reclamació.

Una vegada inscrits els participants i tancada l'acta en la seua fase d'inscripció, arribat el descans, l'àrbitre podrà incorporar jugadors arribats durant la primera part.

El delegat o capità d'un equip podrà sol·licitar a l'àrbitre que identifique un jugador de l'equip contrari abans del començament, durant el descans o al final del partit, abans d'abandonar el terreny de joc.

L'organització comprovarà d'ofici que els jugadors compleixen amb els requisits de participació, per al que sol·licitarà als equips l'aportació de la documentació corresponent per a la seua revisió. La no presentació de la documentació completa de tots els components de l'equip suposarà la retirada de la competició.

4. Horaris
Els partits han de celebrar-se puntualment. Els equips han de trobar-se al terreny de joc, en disposició de jugar, a l'hora fixada en el calendari. Passats 10 minuts de l'hora fixada, si no és possible començar l'encontre l'àrbitre suspendrà el partit, indicant en l'acta las causes de la suspensió i les circumstàncies en què es produeix.

5. Delegat/da.
El delegat/da de l'equip representarà a l'equip davant l'organització de la competició i actuarà com a únic interlocutor de l'equip amb l'organització fora del terreny de joc.
Entre les seues funcions i obligacions es troben:

Inscriure i donar de baixa a jugadors, presentar recursos i al·legacions davant el Comitè de Competició, assistir i participar en les reunions tècniques que es convoquen, i en general qualsevol actuació relacionada amb la participació del seu equip en la competició.
Identificar-se davant l'àrbitre abans del començament del partit i presentar la documentació dels jugadors.
Procurar el correcte comportament dels jugadors abans i al terme del partit.
Col·laborar amb l'organització en el bon ús dels vestidors i instal·lacions per part dels membres de l'equip.

6. Capità/na
El capità de l'equip (podrà ser el propi delegat si també actua com a jugador) és l'única representació autoritzada de l'equip al terreny de joc.

Entre les seues funcions i obligacions es troben:
Procurar que els jugadors observen en tot moment la correcció i actitud esportiva degudes.
Fer complir les instruccions de l'àrbitre i col·laborar amb ell en el normal desenrotllament de l'encontre.
Signar l'acta de l'encontre abans del seu començament.

7. Uniformitat
La vestimenta dels jugadors s'ajustarà al que establix el reglament de cada modalitat esportiva i constarà obligatoriament, com a mínim, de samarretes del mateix color i numerades.
En cas de coincidència d'equipatges haurà de canviar de color l'equip que figure en segon lloc en el calendari.

8. Baló de joc
Cada equip ha de presentar l'àrbitre un baló en bones condicions i que complisca els requisits d'homologació de l'esport de què es tracte. L'àrbitre triarà el que considere més adequat per al joc. L'altre baló estarà disponible durant tot el partit per si fóra necessària la seua utilització.

Si un equip presenta un baló que no reunisca les condicions adequades, l'àrbitre ho farà constar en l'acta.

Si un partit no se celebra per falta de baló quedarà anul·lat a tots els efectes.[2]

9. Sistema de competició

9.1. Campionat intern
La competició interna en cada campus consta de dues fases:

Fase de lliga. El sistema de competició en tots els esports d'equip serà de lliga a una o més voltes, en funció del nombre d'equips, disponibilitat d'instal·lacions i dates. En els esports en què el nombre d'inscripcions ho requerisca es formaran grups d'acord, en la mesura que es puga, amb les preferències de dies de joc de cada equip.

Play offs. En cada campus es disputarà una fase final sistemàticament d'eliminatòria, que determinarà l'equip campió del campus.

El nombre mínim d'equips per a la celebració d'una competició d'una determinada modalitat esportiva i categoria serà de quatre.

10. Classificació
La classificació en els encontres de lliga s'establirà d'acord amb les normes específiques de cada esport segons la reglamentació de la Federació de la Comunitat Valenciana corresponent.

11. Ajornaments
En les competicions celebrades pel sistema de lliga de 8 o més jornades, cada equip podrà ajornar un partit sense acord amb l'equip contrari i un altre partit de comú acord amb l'altre equip sota les següents condicions:

a) La notificació d'ajornament sense acord de l'equip contrari haurà de realitzar-se en la forma que l'organització establisca per a la competició amb una antelació mínima de set dies hàbils a la data del partit.
b) L'equip que no sol·licita l'ajornament tindrà dret a fixar la data i hora del nou partit segons la disponibilitat de la instal·lació.
c) La sol·licitud d'ajornament de comú acord entre tots dos equips haurà de realitzar-se en la forma que l'organització establisca per a la competició amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data de celebració del partit.
d) En les dos ùltimes jornades de la lliga no podrà ajornar-se cap partit. Tots els partits ajornats deuran jugarse abans de la ùltima jornada de lliga.
e) Establerta la nova fecha d'un partit ajornat, no pot ser ajornat de nou.
f) En les competicions celebrades pel sistema de lliga de menys de 8 jornades cada equip podrà ajornar únicament un partit per qualsevol dels dos sistemes anteriors.
g) En les competicions pel sistema d'eliminatòria quedarà a criteri de l'organització la decisió de permetre o no ajornaments en funció de la disponibilitat de dates. Aquest extrem quedarà recollit en les normes particulars de la competició.

12. Assegurança d'accidents
Tots els participants (fins i tot delegats) en les competicions d'equip hauran d'estar coberts per algun dels assegurances següents: Assegurança Escolar, Seguretat Social o assegurança privada contra accidents i lesions produïts amb motiu de la seua participació en la competició, entrenaments o pràctica esportiva a les instal·lacions universitàries.

Els participants estan obligats a presentar quan se'ls sol·licite, la documentació acreditativa de què disposen de la cobertura adequada.


V 31/01/13_EI

[1] Són membres de la comunitat universitària a l'efecte de participació en la competició interna, els estudiants de primer, segon o tercer cicle, de grau i de postgrau oficial, PDI i PAS.

[2] Cada un dels equips figurarà en la classificació amb un partit menys.

 

Annex a la normativa de competició

Campus Blasco Ibáñez

Ajornaments (Punt 11 de la normativa).

En la competició de lliga cada equip podrà ajornar dos partits durant la temporada.

Un dels partits podrà ajornar-se sense acord amb l'equip contrari havent d'emplenar el “Document per ajornaments” amb una antelació mínima de dos dies hàbils. L'altre partit (o tots dos) haurà d'ajornar-se amb acord amb l'equip contrari.

Tant en un cas com en l'altre, és requisit obligatori, emplenar el Document per a ajornaments.

L'organització fixarà la nova data del partit, ja que al Campus de Blasco Ibáñez hi ha multitud d'activitats i no és possible triar data per part dels equips.

Tots els partits ajornats hauran de jugar-se abans de l'última jornada de competició. En les dues últimes jornades no es permet l'ajornament de partits.

Aquest annex modifica el punt 11 de la normativa a l'efecte de la competició interna de Blasco Ibáñez .

El Trofeu Rector es regirà pel reglament de competicions i la seva pròpia normativa.

Normes de participació d'Adeit, centres adscrits a la UV, col·legis majors adscrits i altres centres de competició interna d'esports d'equip
 

ADEIT

Centres adscrits

Col·legis majors

ESIC

 

 

Més informació:

Campus de Blasco Ibáñez

Tel. 96 398 3263
Secretaria:
De dilluns a divendres, 10:30 a 13:30h
Dimarts i dimecres, 16:00 a 18:00h
competi.blascoibanez@gmail.com

Campus de Burjassot

Tel. 96 354.45.76
Secretaria:
De dilluns a divendres: d'11:00 a 14:00h
competi.burjassot@gmail.com

Campus dels Tarongers

Tel.: 96 386 4298
Secretaria:
De dilluns a divendres, 10:30 a 13:30 h.
Dilluns: 16:00 a 18:00 h.
competi.tarongers@gmail.com