Logo de la Universdad de Valencia Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

El Servei de Política Lingüística és un servei general de la Universitat de València que té com a missió l'assoliment de l’ús normalitzat i igualitari de la llengua pròpia, és a dir, treballem perquè el valencià desenvolupe totes les seues funcions sociolingüístiques com a llengua de cultura moderna.

També des del Servei de Política Lingüística promovem un plurilingüisme autocentrat i l’adquisició de competències plurilingües per part dels membres de la comunitat universitària.

Els nostres objectius són:

» Aconseguir que les activitats acadèmiques, administratives, institucionals i interpersonals en el si de la Universitat es desenvolupen de manera normal en valencià, com a llengua pròpia de la Universitat de València.

» Contribuir a la internacionalització de la Universitat de València mitjançant el foment de l'aprenentatge i de l'ús, per part dels membres de la comunitat universitària, d'altres llengües, i en particular de l'anglès, com a llengua de comunicació internacional.

» Formar i assessorar lingüísticament i terminològica la comunitat universitària, i en especial el PDI i el PAS, per tal d'aconseguir la màxima competència comunicativa lingüística i l'autonomia dels usuaris tant en valencià com en altres llengües.

» Promoure les actituds sociolingüístiques favorables al valencià i a la diversitat lingüística i dinamitzar l'ús efectiu, normal i igualitari del valencià en tots els àmbits de la vida universitària.

La nostra estructura interna:

» Secció d’Assessorament Lingüístic

» Secció de Dinamització Lingüística

» Secció d'Aprenentatge i Acreditació

» Secció de Recursos Lingüístics

» Unitat de Gestió Econòmica i Administrativa