Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

Indicacions per a la realització d'exàmens

  • 11 de gener de 2021
Image de la noticia
Les universitats públiques valencianes i la Conselleria d'Innovació, Universitats i 
Ciència de la Generalitat Valenciana, han acordat que, els exàmens es mantinguen en format 
presencial. Per tal de garantir-ne el correcte desenvolupament, cal tenir en compte les 
següents indicacions:

PREVENCIÓ I SEGURETAT
1. L'estudiantat arribarà a l'hora indicada i utilitzarà les portes d'entrada i 
eixida, segons estiga indicat en cada aulari, i usant sempre la porta més propera a l'aula 
assignada.
2. L'ús de mascareta quirúrgica o homologada és obligatori en tots els aularis i cal 
aplicar-se hidrogel a les mans abans d'entrar i seguir totes les indicacions de 
circulació.
3. Cal accedir directament a l'aula, sense romandre als passadissos. En cas que no hi 
haja un repartiment prèviament definit pel professorat, el primer grup per ordre alfabètic 
de la lletra que l'identifica ocuparà l'aula el número de la denominació de la qual 
siga menor, i així successivament. Per exemple, en una matèria amb grups A i B i aules 
501N i 503N, l'estudiantat del grup A ocupara la 501N i el del B la 503N. Si una estudianta o 
un estudiant no cap en l'aula que li correspon, s'asseurà a la següent que li 
corresponga, d'acord amb aquest ordre.
4. És precís ocupar els llocs sense distintiu de no utilització per a seure. L'ús 
d'aquests llocs permet respectar la mínima distància interpersonal i garantir l'aforament indicat. 
5. La transmissió del virus a través de superfícies de paper és nul·la quan es 
combinen una correcta higiene de mans i l'ús de mascareta. Els exàmens poden ser repartits, 
arreplegats, emmagatzemats i corregits amb normalitat, sempre que s'haja aplicat hidrogel 
a les mans abans de la seua manipulació i que s'utilitze mascareta mentre es treballa amb ells. 
Per tant, no cal deixar els exàmens en quarantena, abans de la seua correcció.
6. Quant a ventilació, en l'aulari nord, es mantindrà una finestra o claraboia oberta, 
durant la prova, i s'obrirà la porta d'accés al aula entre un examen i el següent. En 
l'aulari oest, es mantindran obertes finestres i les portes.
7. En finalitzar la prova, arreplegueu els vostres estris, lliureu l'examen seguint el 
procediment establert pel professorat i abandoneu l'aulari sense romandre als passadissos.
8. En cas de necessitar justificant d'assistència a l'examen, podrà ser emès i 
proporcionat en paper, pel o per la docent. Tot i això, el deganat expedirà certificats 
d'assistència si el professorat li proporciona les dades de l'examen i de l'etudiant o 
l'estudianta.

CERTIFICATS DE MOBILITAT
L'estudiantat que necessite un certificat de mobilitat per a acudir a exàmens de les 
titulacions de la Facultat, pot descarregar-ne un a través de la plataforma "entreu", 
seguint les següents indicacions:

https://www.uv.es/deganatsoc/COVID19/Procediment_descarrega_certificat_matricula.pdf

ESTUDIANTAT CONFINAT O AFECTAT PER COVID
1. L'estudiantat confinat per positiu COVID o contacte estret amb persones infectades 
per la COVID-19 en la data d'examen o positiu per COVID, ell mateix, pot sol·licitar un 
canvi sempre que ho faça abans de la prova. Caldrà enviar a deganatsoc@uv.es la següent 
sol·licitud:

https://www.uv.es/deganatsoc/peticio_canvi_examen_auto.pdf

Cal acompanyar la sol·licitud de la següent documentació:
a) Estudiantat que haja resultat positiu: Prova PCR o equivalent amb data de 
realització.
b) Estudiantat que haja estat en contacte directe amb una persona positiva: Prova PCR o 
equivalent de la persona amb la qual ha estat en contacte i consentiment de la persona 
afectada d’aportar aquesta informació .
c) Alternativament, si encara no es disposa del resultat d’una prova PCR, i/o no es 
possible aportar acreditació del contacte estret, justificant d’haver-se donat d’alta 
en el
Registre Coronavirus de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/?language=ca

El Centre, en col·laboració amb el departament responsable de l’assignatura, 
garantirà que l’examen es faça en una altra data que serà única per a tot l’estudiantat 
afectat i adient a l'hora de garantir que ha passat el període de quarantena. L’examen 
podrà realitzar-se fora del termini ordinari fixat en el calendari acadèmic i, 
preferentment, fins el 19 de febrer de 2021 inclòs.

Teniu aquests i altres detalls sobre la realització d'exàmens en:

http://www.uv.es/deganatsoc/COVID19/Adaptacions_examens_Socials.pdf