University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

► IMPORTANT: És necessari sol·licitar la concessió del QUINQUENNI per a l’obtenció d’aquest component retributiu. La petició d’avaluació docent tramesa davant la Unitat de Qualitat no substitueix aquesta sol·licitud.

Requisits de les persones sol·licitants: podrà sol·licitar-lo el professorat funcionari dels cossos docents universitaris, contractat doctor, col·laborador o ajudant doctor de la Universitat de València..

Termini de sol·licitud: des del 3 fins al 31 de desembre de 2020.

Normativa aplicable:

D’acord amb aquesta normativa:

  1. L’obtenció del Nivell Bàsic d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat de València (DOCENTIA), comportarà el reconeixement del Quinquenni.
  2. Serà computable la docència impartida en universitats públiques mitjançant qualsevol de les figures de professorat universitari previstes en la LOU. En el cas de primera sol·licitud de reconeixement de quinquenni serà també computable el temps de gaudi d’un programa de formació pre/post doctoral de professorat i personal investigador convocat per l’Administració Estatal, Autonòmica o homologat, així com la col·laboració docent realitzada en el marc d’un contracte de personal investigador doctor a càrrec de projectes, convenis i contractes d’investigació en universitats públiques.
  3. La docència impartida a temps parcial es computarà aplicant-li un coeficient reductor del 0,5.
  4. Els components docents que siguen reconeguts tindran efectes econòmics des de l’1 de gener de 2021.
  5. No es pot obtenir un nou component docent quan ja han estat reconeguts sis components, que és el màxim legal.

En cas de primera sol·licitud de reconeixement de quinquenni, si s’ha impartit docència en universitats públiques diferents de la Universitat de València caldrà adjuntar en arxiu pdf la següent documentació:

  •  Certificat de serveis, expedit per la unitat responsable de la gestió de personal, en què conste la categoria, duració i dedicació del contracte.
  •  Certificació de la docència impartida i informe d’avaluació de la mateixa.

Sol·licituds: es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant la seu electrònica de la UV, on podrà consultar-se l’estat de tramitació de la sol·licitud. No seran admeses a tràmit les sol·licituds presentades fora de termini i les que no s’hagen presentat en seu electrònica mitjançant el formulari habilitat fins al 31 de desembre 2020.

Accés directe a la sol·licitud: s’activarà a partir del 3 de desembre

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=PDI_QN

València, 30 de novembre de 2020

VICERECTORAT D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT