Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

Generació d'energia

Acollint-se al Pla d'Energies Renovables 2005-2010 del Govern Espanyol i assumint el seu paper d'impulsora i model de canvi social, la Universitat va escometre la tasca de crear un parc fotovoltaic en les cobertes dels seus edificis. El desenvolupament d'aquesta iniciativa per a la cura mediambiental es va plasmar, en un primer moment, en la instal·lació de panells solars en díhuit dels edificis pertanyents als tres Campus. El total, 8.000 m2, es va convertir en el parc fotovoltaic urbà més gran de l'Estat. 


En el 2011 es va iniciar una segona fase del projecte realitzant noves instal·lacions de plaques en les cobertes de l'Edifici de Serveis i de l'Aulari Nord del Campus de Tarongers i en la de la cafeteria del Campus de Burjassot. 


En total, s'han equipat de panells solars els següents edificis:

BLASCO IBÁÑEZ

 

Aulari III

Infermeria

Filologia

Geografia i Història

Pavelló Poliesportiu

Psicologia

 

BURJASSOT

 

Biblioteca de Ciències

F. Farmàcia

Edifici d'Instituts Paterna

F. Física

F. Matemàtiques

F. Química

Cafeteria de Burjassot

 

TARONGERS

 

Aulari Nord

F. Economia

F. Dret

Edifici de Serveis

 

D'altra banda, en línia amb el Pla Estratègic de la Universitat de València, que persegueix com a objectiu el foment de la cultura de la sostenibilitat i la reducció i/o neutralització dels impactes mediambientals negatius, en 1996 es va posar en marxa una central de cogeneració al Campus de Tarongers. L'Edifici de Serveis, que alberga aquesta central, compta amb dos motors de gas natural de 1.000 kW cadascun que generen electricitat per a consum del propi Campus. La cogeneració consisteix en la devolució a la xarxa de l'energia sobrant d'aquest sistema de generació. Amb això s'aconsegueix un estalvi energètic molt significatiu, ja que, per la proximitat del generador, es redueixen els costos d'instal·lació de xarxes de distribució. I a més, s'aconsegueix la independència, fiabilitat i seguretat del subministrament l'excedent del qual pot ser venut a la xarxa.

Un exemple dels avantatges d'aquest sistema el trobem en l'ús per a una òptima climatització del Campus: a l'hivern, l'energia calorífica que es produeix pel calfament dels motors s'aprofita per a la calefacció dels edificis, i a l'estiu, s'aprofita el sistema de bescanviadors de calor per a la refrigeració de l'aire condicionat.

Donada la importància d'aquestes instal·lacions, es reben periòdicament sol·licituds per a visitar-les d'altres Institucions, centres educatius i universitats.