Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

Imatge del premi i logos dels promotors

La Universitat de València i l'Ajuntament d'Alzira han convocat el XXV Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General» en col·laboració amb Edicions Bromera. El guardó té la finalitat d'estimular la creació i la difusió d'obres que posen a l'abast del públic els avanços científics i tecnològics i també la divulgació de les diverses branques del coneixement. El termini de presentació d'originals clou el 9 de setembre de 2019 i el premi és de 12.000€.

La Universitat de València i l'Ajuntament d'Alzira convoquen el XXV Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General» en col·laboració amb Edicions Bromera amb la finalitat d'estimular la creació i la difusió d'obres que, amb un llenguatge entenedor, posen a l'abast del públic general, i dels estudiants preuniversitaris en particular, els avanços científics i tecnològics i també la divulgació d'aspectes interessants de les diverses branques del saber.

BASES  (descarrregar bases en pdf)
 

XXV Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General»

Amb la finalitat d’estimular la creació i la difusió d’obres que, amb un llenguatge entenedor, posen a l’abast del públic general, i de l’alumnat preuniversitari en particular, els avanços científics i tecnològics i també la divulgació d’aspectes interessants de les diverses branques del saber, la Universitat de València i l’Ajuntament d’Alzira convoquen en col·laboració amb Edicions Bromera el XXV Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General» amb les següents

BASES

 1. Poden optar a aquest premi els assajos de difusió popular del coneixement científic i tecnològic escrits en valencià o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, en castellà, en anglès o en francès amb una extensió entre 250.000 i 300.000 caràcters (espais inclosos). Els materials addicionals al text hauran de ser originals, lliures de drets o contenir el corresponent permís de reproducció.
 1. No es podran presentar a aquest premi les persones que hagen estat guardonades en edicions anteriors.
 1. Les obres es presentaran mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València (http://webges.uv.es/uvEntreuWeb) o bé en paper al Registre General de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València), dirigides a la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València. En aquest últim cas, s’hi ha d’adjuntar una còpia en suport informàtic. Cal fer constar en la portada la llegenda «Opta al Premi Europeu de Divulgació Científica “Estudi General” 2019», el títol corresponent, el nom de la persona autora, la seua adreça, telèfon i el seu correu electrònic. Les obres també poden presentar-se sota pseudònim, en aquest cas s’hi haurà d’adjuntar la plica corresponent. Les obres participants han de ser originals i inèdites i seran avaluades pel jurat de manera anònima, per la qual cosa no hauran de contenir, ni en el text ni en les imatges, cap referència a la seua autoria.

Així mateix, les obres es podran presentar en qualsevol registre oficial dels previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La tramitació i instrucció d’aquest procediment serà duta a terme per la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València.

 1. El termini de presentació d’originals es tancarà el 9 de setembre de 2019. Una vegada tancat el termini esmentat de presentació d’originals, es publicarà la relació dels títols de les obres presentades en el tauler oficial de la Universitat de València (https://tauler.uv.es/) i en la web de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (www.uv.es/cdciencia), per un termini de 10 dies per a possibles reclamacions, que es formularan per correu electrònic a l’adreça cdciencia@uv.es. En transcórrer aquest termini, i resoltes aquestes, es publicaran les llistes definitives.
 1. L’import del Premi «Estudi General» és de 12.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autoria dels 2.000 primers exemplars en valencià i, si és el cas, dels 2.000 primers exemplars en castellà que se’n venguen, i s’aplicaran les retencions legalment establertes, i és compatible amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o premi. L’import del premi s’imputarà al capítol IV del pressupost de la Universitat de València, orgànica 6750800000 de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació.
 1. El jurat estarà format per Maria Dolores Real, vicerectora d’Innovació i Transferència i que el presidirà; Carolina Moreno, directora de la col·lecció «Sense Fronteres»; David González Jara, guardonat en la 24a edició d’aquest premi; Jose F. Pertusa, investigador del Departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Amparo Ricos, investigadora del Departament de Filologia Espanyola.

Si un membre del jurat detecta alguna causa d’abstenció, haurà de declinar incorporar-s’hi, sense perjudici de les responsabilitats derivades, en cas contrari. A l’objecte d’una ponderació objectiva dels treballs, el jurat atendrà els següents criteris:

 • Interès científic i coherència: fins a 3 punts
 • Creativitat i originalitat: fins a 3 punts
 • Claredat expositiva i estructura del text: fins a 3 punts
 • Correcte ús de la sintaxi i normes ortogràfiques: fins a 1 punt
 1. El procediment de concessió del premi serà el de concurrència competitiva. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas. La resolució del premi serà publicada en el Tauler d’Anuncis de la Universitat de València.
 1. Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València coeditaran el llibre guardonat, en versió valenciana, en la col·lecció «Sense Fronteres». Així mateix, les editorials esmentades tindran una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomana el jurat. El Servei de Publicacions de la Universitat de València tindrà l’opció preferent per a la publicació en altres llengües i en promourà la traducció.
 1. El guardó serà atorgat el mateix dia del lliurament de la resta de premis “Ciutat d’Alzira”, la nit del 8 de novembre de 2019, en el transcurs d’un sopar literari en el qual les persones guanyadores, a més del premi en metàl·lic, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.
 1. Els originals no guardonats es podran recollir, a partir del dia 2 de desembre de 2019, a la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València (carrer del Serpis 29, València). Les despeses de missatgeria que poguera causar la devolució de les obres aniran a càrrec de la persona autora que ho sol·licite. Així mateix, l’organització declina tota responsabilitat en cas que, accidentalment, se n’extravie alguna còpia. Transcorregut un termini màxim de tres mesos es procedirà a la destrucció dels originals no reclamats.
 1. La persona guanyadora es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del susdit compromís.
 1. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra de les presents bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.
 1. Dades de caràcter personal

13.1  Responsable de les dades

Universitat de València - Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez 13
46010 València

13.2 Finalitats i base jurídica del tractament. En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de conformitat amb allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

13. 3 Procedència de les dades. La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant.

13.4 Destinataris de les dades personals. En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en el premi, s’informa que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats següents:

 • Publicació de la persona beneficiada, import i objecte del premi en el portal de transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment d’allò establert en l’article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i de l’article 9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana a la Comunitat Valenciana.
 • A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment d’allò establert en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Al Banc de Santander o Bankia, en el seu cas, pel pagament del premi.
 • Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà informar-se de la resolució en pàgines web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València

13.5 Termini de conservació de les dades. Les dades es conservaran i seran en el seu cas cancel·lades d’acord amb els següents criteris:

 • Pel que fa a les persones no guardonades, les dades es conservaran durant els períodes previstos a la legislació administrativa en garantia dels drets dels i les concurrents.
 • Pel que fa a la persona guardonada, les dades es conservaran durant tot el període vinculat a la gestió del premi, i es conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió del premi.

13.6 Drets. Les persones que proporcionen les dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es remés des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud adreçat al Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València.

13.7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d’exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

13.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València. Les polítiques de privacitat de la Universitat de València es poden consultar al web <http://links.uv.es/qBf2qd6>.

 1. La resolució del premi correspon a la vicerectora d’Innovació i Transferència, per delegació de la rectora de la Universitat de València. Aquesta es realitzarà en el termini màxim de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seua notificació o publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació.
 1. La concessió d’aquests premis s’ajustarà a allò previst en aquestes bases i supletòriament serà aplicable la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Més informació sobre administració electrònica ENTREU cliqueu ací