Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió de Campus de Tarongers Logo del portal

NORMATIVA GENERAL

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats i Llei orgànica 4/2007, de 12 de abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001.
 • Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana i modificats per Decret 45/2013, de 28 de març.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

NORMATIVA ESPECIFICA

 • Protocol per a l’ús dels espais docents de la Universitat de València. Aprovat pel Consell de Govern d’1 de març de 2011 (ACGUV 64/2011).
 • Reglament de funcionament de la bústia de suggeriments, queixes i felicitacions (CG 26-IV-2012, ACGUV 80/2012).
 • Reglament de la Seu Electrònica de la Universitat de València, modificat per l’acord 189/2010, de 27 d’octubre, del Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV 99/2010). 
 • Reglament d’Execució pressupostària