• Recerca UV

Grupo de Optimización de la Biodisponibilidad de Fármacos - DRUGBIOP

Referencia del grupo:

GIUV2013-082

 
Descripción de la actividad investigadora:
El grup ha desenvolupat differents projectes d'investigació, tant pública com privada, que avalen la seva trajectòria. Com a resultats visibles, ha publicat en els darrers 10 anys, 17 articles en revistes del pirmer quartil de l'àrea de Farmàcia i Farmacologia, del JCR. L'activitat investigadora s'ha centrat en etudis d'absorció de fàrmacs a través de diferents vies (intestí i pell, fonamentalment), tant des del punt de vista del mecanisme subyacent com des de les possibilitats demodificar-la. En aquest sentit, s'han investigat eines per a incrementar la biodisponibilitat (fàrmacs poc solubles o amb efecte de primer pas important) i, més recentment, s'han posat a punt recursos per a disminuïrla, incrementant l'efecte tòpic, per tal de reduïr la toxicitat sistèmica del fàrmac. Per aconseguir aquestos objectius, s'han assayat diverses estratègies entre les quals figura l'utilització d'excicpients afavoridors de la solubilitat i nano i micropartícles de diferent estructura. Els estudis s'han desenvolupat mitjançant tècniques in silico (mitjaçant modelització per ordinador i tècniques estadístiques) i in vitro (cultius cel·lulars, cèlules de difusió i models de referència a nivell...El grup ha desenvolupat differents projectes d'investigació, tant pública com privada, que avalen la seva trajectòria. Com a resultats visibles, ha publicat en els darrers 10 anys, 17 articles en revistes del pirmer quartil de l'àrea de Farmàcia i Farmacologia, del JCR. L'activitat investigadora s'ha centrat en etudis d'absorció de fàrmacs a través de diferents vies (intestí i pell, fonamentalment), tant des del punt de vista del mecanisme subyacent com des de les possibilitats demodificar-la. En aquest sentit, s'han investigat eines per a incrementar la biodisponibilitat (fàrmacs poc solubles o amb efecte de primer pas important) i, més recentment, s'han posat a punt recursos per a disminuïrla, incrementant l'efecte tòpic, per tal de reduïr la toxicitat sistèmica del fàrmac. Per aconseguir aquestos objectius, s'han assayat diverses estratègies entre les quals figura l'utilització d'excicpients afavoridors de la solubilitat i nano i micropartícles de diferent estructura. Els estudis s'han desenvolupat mitjançant tècniques in silico (mitjaçant modelització per ordinador i tècniques estadístiques) i in vitro (cultius cel·lulars, cèlules de difusió i models de referència a nivell legal) per tal de reduïr l'utilització d'animals. També, es disposa d'infraestructura i capacitació per a avaluar els resultats in vivo en ratolins i rates.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:

No indicada

 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Desenvolupament de noves formes farmacèutiques que controlen l'absorció de fàrmacs (fonamentalment per sistemes de cessió modificada) tant a través de pell com intestí, i els estudis farmacocinètics associats. Utilització de l'administració tòpica com a via d'optimització de la seguretat. Adaptació de les tècniques d'avaluació biofarmacèutica de sistemes col•loïdals. Predicció "in silico".
 
Líneas de investigación:
  • Diseño de materiales para vehiculización de fármacos y cosméticos. Els excipients que s'utilitzen per a vehiculitzar les substàncies actives (tant en terapèutica com en cosmètica) no són inertes. Poden afavorir o retardar l'absorció i com a tal, modelen la biodisponibilitat en velocitat i magnitud de les molècules d'interès. Resulta molt important validar eixe paper per aconseguir l'optimització de la forma d'administració. Els delimiten dos objectius en la línia: per una banda, descriure l'efecte dels vehicles més comunament emprats i per altra, preparar-ne de nous que milloren la capacitat per a incrementar la absorció o disminuir-la segons l'objectiu sistèmic o tòpic, respectivament. El grup d’investigació col•labora amb altres institucions (Universitat de Saarland-Alemanya i Universitat do Rio Grande do Sul-Brasil, fonamentalment) en la preparació i la caracterització dels vehicles. És responsable dels estudis de cessió i de la modelització matemàtica de la cinètica, la qual cosa permet l’optimització del material. També porta a terme els estudis d’estabilitat.
  • Modelado in silico (QSAR) en el diseño de fármacos. En les etapes inicials del desenvolupament de fàrmacs és molt important aplicar eines de treball que minimitzen la utilització d’animals per consideracions ètiques i a més, són una alternativa per a reduir el cost dels estudis. Amb la comprensió que proporciona la trajectòria del grup, les tècniques de modelització del procés del LADME constituixen una estratègia molt important per a identificar les substàncies amb millors propietats biofarmacèutiques entre sèries àmplies de compostos. Es basen en descriptors moleculars que poden obtenir-se matemàticament. Alhora permeten orientar cap a modificacions de les molècules bioactives que comporten simultàniament canvis interessants com a fàrmacs (reducció de toxicitat, augment de la solubilitat en fluids biològics, increment d’estabilitat).
  • Absorción de fármacos a través de mucosa intestinal, epitelio pulmonar y piel. Modulación a través de excipientes. Evaluación biofarmacéutica. La comprensió del procés d'absorció és una via indiscutible per a modular de forma efectiva la biodisponibilitat dels fàrmacs i aconseguir l’optimització de la forma farmacèutica. La línia compren estudis in vitro i in vivo d’absorció de diferents substàncies, en solució lliure i en presència d’additius. El procés es caracteritza cinèticament per tal d’inferir els mecanismes subjacents a l’absorció de les molècules farmacològicament actives i descriure, en una etapa posterior, l’efecte que produixen els excipients de les formes farmacèutiques. Les conclusions es comproben mitjançant estudis de biodisponibilitat. La finalitat última és descriure estratègies de vectorització del fàrmac al teixit diana, en quantitat i velocitat adequada per a un efecte òptim, mentre es redueix la distribució a la resta de l'organisme, la qual cosa comporta reducció dels efectes secundaris i millora de la seguretat.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Teresa María Garrigues PelufoDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Ana Melero ZaeraMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant Doctor-a
Equip de Treball
Juan Pablo Sánchez RiveraEquip de Treball UVEG-Valencia Becari-a UVEG de col·laboració a càrrec de Projectes
 
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de contenidos en redes sociales a petición del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información consulte nuestrapolítica de cookies