• CE1: Posseir un coneixement interdisciplinari de l'empresa i del seu entorn social, econòmic, institucional i jurídic, així com els elements bàsics del procés de direcció, com l'organització i administració, la comptabilitat, la fiscalitat, les operacions, els recursos humans, la comercialització i el finançament i inversió.
 • CE2: Ser capaç d'elaborar i interpretar la informació comptable, tant la financera, destinada als usuaris externs, com la interna, destinada al control de gestió i la presa de decisions.
 • CE3: Ser capaç d'analitzar i comprendre els mecanismes del mercat, de la competència i dels mateixos consumidors i compradors, per mitjà de la informació disponible i tota aquella que es puga recollir de qualsevol font possible, i saber organitzar, controlar i administrar els recursos i les capacitats comercials per adequar l'oferta i els missatges de l'organització a les necessitats dels clients als quals es dirigeix.
 • CE4: Ser capaç de resoldre problemes de valoració financera, tant en decisions de finançament, com d'inversió empresarial, en l'entorn nacional i internacional.
 • CE5: Conèixer les característiques i els fonaments generals de la direcció i organització d'empreses, i saber utilitzar els instruments i les eines disponibles per a analitzar i dissenyar polítiques i estratègies empresarials, prenent en consideració l'àmbit internacional dels negocis i sabent valorar els efectes d'aquestes estratègies sobre l'activitat i els resultats empresarials i sobre l'entorn socioeconòmic a curt i llarg termini.
 • CE6: Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut, així com entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.
 • CE7: Conèixer i saber utilitzar adequadament els diferents mètodes quantitatius i qualitatius apropiats per raonar analíticament, avaluar resultats i predir magnituds econòmiques i financeres.
 • CE8: Conèixer i analitzar els mercats financers , així com les operacions financeres annexes a l'àmbit empresarial.
 • CE9: Conèixer els principis de l'anàlisi econòmica i la seua aplicació al diagnòstic i la resolució de problemes.
 • CE10: Comprendre les claus de funcionament del mercat i els efectes de les seues diferents estructures.
 • CE11: Comprendre el funcionament de l'economia a nivell agregat, els determinants del creixement i les causes dels cicles econòmics.
 • CE12: Saber realitzar diagnòstics estratègics en entorns complexos i incerts, utilitzant les metodologies adequades per a resoldre'ls.
 • CE13: Capacitat per a prendre decisions en ambients de certitud i incertesa.
 • CE14: Capacitat per a aplicar mètodes analítics i matemàtics per a l'anàlisi dels problemes econòmics i empresarials.
 • CE15: Conèixer les tècniques, els mètodes i els instruments bàsics lligats a l'anàlisi del comportament dels individus.
 • CE16: Capacitat per a definir, resoldre i exposar de forma sistèmica problemes complexos.
 • CE17: Relacionar els diferents elements que interactuen en les decisions dels individus.
 • CE18: Capacitat per a expressar-se en llenguatges formals, gràfics i simbòlics.
 • CE19: Capacitat per a elaborar, interpretar i analitzar adequadament els estats financers de les organitzacions, així com comprendre les seues implicacions en altres decisions i àrees empresarials.
 • CE20: Saber identificar, mesurar i valorar els costos empresarials per poder dissenyar i implantar models i mètodes d'assignació de costos.
 • CE21: Capacitat per a avaluar les conseqüències econòmiques i financeres de l'aplicació de la normativa comptable espanyola.
 • CE22: Capacitat per a comparar i establir analogies entre la regulació comptable espanyola i la internacional.
 • CE23: Conèixer els mètodes comptables apropiats per a la consolidació d'estats financers i les combinacions de negocis.
 • CE24: Capacitat per a aplicar i introduir procediments de millora contínua en tots els àmbits de l'organització.
 • CE25: Conèixer la metodologia, planificar i executar un procés d'auditoria financera.
 • CE26: Capacitat per a establir un sistema d'indicadors de gestió empresarial.
 • CE27: Capacitat per a dissenyar la política comptable d'una empresa o grup empresarial.
 • CE28: Conèixer el règim jurídic i el funcionament dels òrgans de les societats mercantils.
 • CE29: Capacitat per a elaborar la documentació societària i del registre mercantil.
 • CE30: Conèixer els subjectes i les institucions de l'ordenament jurídic de major incidència en la vida econòmica.
 • CE31: Conèixer els conceptes bàsics i la normativa legal del màrqueting, la publicitat, les vendes, el patrocini i el mecenatge.
 • CE32: Conèixer la regulació bàsica de la marca, signes distintius i la propietat industrial i intel·lectual.
 • CE33: Conèixer les fonts reguladores i els aspectes bàsics del contracte de transport.
 • CE34: Comprendre l'impacte de les variables econòmiques, politicolegals, socioculturals, tecnològiques i mediambientals sobre l'activitat empresarial.
 • CE35: Conèixer els elements fonamentals de l'ordenament laboral.
 • CE36: Capacitat per a aplicar les normes laborals a la solució de problemes concrets.
 • CE37: Saber plantejar objectius i estratègies en els diferents nivells de l'organització, i valorar les implicacions i necessitats per a la seua consecució.
 • CE38: Capacitat per a planificar, organitzar, controlar i avaluar la posada en pràctica de les estratègies empresarials.
 • CE39: Comprendre i valorar les característiques i la utilitat de les diferents estratègies empresarials, tant en el nivell competitiu com en el corporatiu.
 • CE40: Comprendre la raó de ser i el funcionament de les empreses, així com el seu caràcter sistèmic i els processos i implicacions vinculats al seu desenvolupament i creixement.
 • CE41: Saber contextualitzar els principis de la direcció d'empreses i del disseny i implantació d'estratègies a l'àmbit dels negocis internacionals.
 • CE42: Conèixer les característiques dels emprenedors i saber elaborar plans d'empresa efectius, així com establir les condicions necessàries per portar-los a la pràctica.
 • CE43: Reconèixer els factors clau de la competitivitat empresarial i la sostenibilitat de les activitats econòmiques.
 • CE44: Ser capaç de dissenyar polítiques i estratègies de gestió de la innovació aplicant les tècniques, models i eines adequades.
 • CE45: Ser capaç de dissenyar estratègies de recursos humans d'acord amb les necessitats de l'empresa i les condicions de l'entorn, així com implantar-les de manera efectiva.
 • CE46: Saber aplicar les tècniques, models i eines de gestió de la qualitat i del medi ambient, aplicant tècniques de millora contínua, i sabent dissenyar polítiques i estratègies efectives en aquest àmbit.
 • CE47: Conèixer les funcions, tècniques, models i eines pròpies de la gestió dels recursos humans i saber aplicar-les adequadament.
 • CE48: Conèixer les característiques dels diferents sistemes productius o de prestació de serveis i saber gestionar-los amb criteris d'eficiència i eficàcia en estreta interrelació amb les altres àrees de l'empresa i amb el seu entorn.
 • CE49: Conèixer els fonaments bàsics que regeixen les operacions i els mercats financers.
 • CE50: Capacitat per a aplicar correctament un model de valoració comuna per a l'anàlisi d'operacions financeres d'inversió i de finançament.
 • CE51: Capacitat per a estimar els paràmetres que defineixen les inversions productives i per a conèixer els diferents mètodes de valoració d'inversions.
 • CE52: Capacitat per a mesurar i valorar el risc dels actius financers i les seues aplicacions en les inversions productives.
 • CE53: Comprendre la relació entre el concepte de cost d'oportunitat del capital i la valoració dels actius financers.
 • CE54: Conèixer el concepte d'eficiència dels mercats i la seua implicació en el finançament de l'empresa.
 • CE55: Conèixer les diferents polítiques de retribució als accionistes i els seus efectes en el valor de l'empresa.
 • CE56: Conèixer els diferents instruments de finançament i ser capaç de determinar la política d'endeutament de l'empresa.
 • CE57: Capacitat per a establir la planificació financera de l'empresa.
 • CE58: Conèixer la problemàtica financera en contextos específics (pimes, empreses familiars, etc.).
 • CE59: Conèixer l'entorn financer nacional i internacional i els riscos que comporta.
 • CE60: Capacitat per a analitzar les operacions d'actiu i passiu de les entitats de crèdit, així com les derivades de la instrumentació de política monetària, les interbancàries i les fora de balanç.
 • CE61: Conèixer els mercats de renda fixa, variable i els seus derivats, així com els diferents títols que s'hi negocien.
 • CE62: Capacitat per a valorar actius financers i contractes derivats, i gestionar carteres de renda fixa i variable.
 • CE63: Conèixer els sistemes de previsió social complementària i avaluar els efectes de la seua implantació en l'organització.
 • CE64: Conèixer i enquadrar la funció del màrqueting dins de l'organització.
 • CE65: Capacitat per a identificar el client extern al qual es dirigirà l'organització.
 • CE66: Ser capaç d'identificar les necessitats dels diferents tipus de clients.
 • CE67: Conèixer les principals variables que incideixen en el comportament dels diferents tipus de consumidors.
 • CE68: Conèixer els principals models de comportament de compra i la forma d'incidir-hi.
 • CE69: Capacitat per a desenvolupar els processos i instruments de recollida d'informació necessaris per al màrqueting i conèixer les principals metodologies per a la seua anàlisi.
 • CE70: Capacitat per a dissenyar productes i serveis des de la perspectiva de les necessitats dels consumidors.
 • CE71: Capacitat per a l'anàlisi i la presa de decisions sobre cartera de productes o serveis i la seua incidència en la creació de valor.
 • CE72: Conèixer els processos de gestió d'informació sobre el preu i capacitat per a fixar-lo.
 • CE73: Conèixer les funcions, relacions, agents i problemàtiques de la distribució comercial i els aspectes principals de disseny de canal i punt de venda.
 • CE74: Ser capaç d'elaborar un pla de màrqueting tant a nivell estratègic com operatiu.
 • CE75: Capacitat per a solucionar problemes complexos de màrqueting com a segmentació de mercat, posicionament i percepció.
 • CE76: Comprendre la funció de comunicació de màrqueting i els seus instruments principals.
 • CE77: Capacitat per a dirigir, formar i motivar un equip de vendes.
 • CE78: Capacitat per a crear relacions amb els clients per sobre de les situacions d'intercanvi.
 • CE79: Entendre el paper històric dels agents i les institucions en l'activitat econòmica, social i mediambiental.
 • CE80: Desenvolupar la capacitat crítica sobre l'actualitat econòmica espanyola i internacional.
 • CE81: Capacitat per a analitzar la conjuntura econòmica i comprendre les seues implicacions.
 • CE82: Conèixer les principals institucions econòmiques internacionals, amb un èmfasi especial en les de la Unió Europea.
 • CE83: Capacitat per a analitzar les formes bàsiques d'integració econòmica.
 • CE84: Conèixer la repercussió de les polítiques de la Unió Europea en l'entorn empresarial.
 • CE85: Conèixer el marc fiscal espanyol, amb una referència especial a l'àmbit empresarial.
 • CE86: Capacitat per a comprendre i anticipar les situacions de caràcter fiscal a les quals fa front l'empresa.
 • CE87: Comprendre la relació entre la fiscalitat i les decisions empresarials.
 • CE88: Conèixer la dimensió internacional de la tributació i el seu efecte en l'empresa.
 • CE89: Capacitat per a analitzar contractes formals i informals i el repartiment del risc
 • CE90: Conèixer l'origen dels principals problemes econòmics, els mecanismes de creixement a llarg termini i com han interaccionat els factors econòmics i no econòmics al llarg de la història.
 • CE91: Comprendre les principals característiques del creixement espanyol i valencià, els factors de creixement, els desequilibris i les polítiques micro- i macroeconòmiques.
 • CE92: Comprendre els trets propis de l'economia valenciana en el context espanyol.
 • CE93: Conèixer els determinants bàsics de la distribució de l'activitat en l'espai i els models explicatius del desenvolupament regional i urbà.
 • CE94: Conèixer les perspectives teorètiques clàssiques i contemporànies per a l'estudi de les organitzacions.
 • CE95: Dissenyar un marc per a l'anàlisi sistemàtica de les dimensions de les organitzacions i sobretot de les empreses.
 • CE96: Capacitat per a aplicar en la pràctica empresarial els coneixements adquirits en les matèries del grau.
 • CE97: Capacitat per a redactar i defensar un treball que verse sobre una o diverses de les àrees funcionals de l'empresa.
 • CE98: Capacitat per a avaluar els riscos laborals i gestionar plans de prevenció.
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies