• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taules d'adaptació al Grau

Encara que s'espera que la major part dels estudiants del nou grau siguen de nova matrícula, si que es podria donar una incorporació d'estudiants d'altres títols actuals i que previsiblement puguen tenir interès a passar al nou Grau ací proposat.

La Comissió Acadèmica del Títol aprovarà unes taules d'equivalències entre les assignatures dels títols actuals existents i les futures del nou Grau, que permeten a tots els estudiants que així ho desitgen adaptar-se al nou Grau.

En particular, tenint en compte els continguts de l'actual Enginyeria Química i l'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació – Sistemes Electrònics de la ETSE i les noves matèries del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial es preveu que existisca una possible adaptació d'estudiants a la nova titulació de grau. En aquest cas la taula d'adaptació del nou Grau en Enginyeria Electrònica Industrial per als/ les estudiants de l'actual títol d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació – Sistemes Electrònics será:

Assignatures Enginyeria Tècnica de Telecomunicació – Sistemes Electrònics (pla a extingir) Matèries Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
13104 Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria Matemàtiques
13115 Mètodes Matemàtics de l'Enginyeria
13103 Fonaments Físics de l'Enginyeria Física
13102 Electrònica de Dispositius
12755 Tècniques Informàtiques Informàtica
13029 Eines de Programació
13105 Fonaments i Arquitectura de Computadors Sistemes Electrònics
13125 Sistemes Electrònics Digitals
13097 Components i Circuits Electrònics Digitals
13110 Instrumentació i Equips Electrònics
13100 Electrònica Analògica I
13101 Electrònica Analògica II
13124 Sistemes Electrònics de Control Dinàmica i control
12510 Economia i Organització Industrial Empresa
13111 Introducció a l'Electrònica de Potència Electrònica de Potència
13123 Sistemes Electrònics d'Alimentació

Per als estudiants de l'actual títol d'Enginyeria Química, la taula d'adaptació al nou Grau en Enginyeria Electrònica Industrial, serà:

Assignatures Enginyer Químic (pla a extingir) Matèries Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
12493 Àlgebra Matemàtiques
12498 Càlcul
12511 Equacions Diferencials
12514 Estadística
12541 Mètodes Numèrics de l'Enginyeria Química
12521 Expressió Gràfica Expressió Gràfica
12523 Física Aplicada a l'Enginyeria I Física
12524 Física Aplicada a l'Enginyeria II
12526 Fonaments d'Informàtica Informàtica
12547 Principis de Química Química
12555 Química Inorgànica
12556 Química Orgànica
12519 Experimentació en Química I
12520 Experimentació en Química II
12564 Termodinàmica Aplicada Termodinàmica Aplicada i Transmissió del Calor
12565 Termotècnia
12566 Transmissió del Calor
12540 Mecànica de Fluids Mecànica de Fluids
12563 Tecnologia del Medi Ambient Principis de tecnologies mediambientals i sostenibilitat
12525 Fonaments d'Electrònica Principis d'electrotècnia i electrònica
12512 Electrotècnia
12510 Economia i Organització Industrial Empresa
12550 Projectes Gestió de projectes

De manera general cal tenir en compte altres aspectes per al procés d'adaptació:

A aquells estudiants que hagen superat almenys 120 crèdits del pla a extingir, se'ls reconeixerà 6 ECTS de la matèria bàsica “Enginyeria, Societat i Universitat”.

A aquells estudiants que hagen realitzat almenys 240 hores de Pràctiques Externes, se'ls reconeixeran 12 ECTS de la matèria “Pràctiques externes”.

El reconeixement de qualsevol assignatura inclosa en el pla d'estudis a extingir, que haja sigut superada per l'estudiant i que no haja sigut considerada en la taula anterior serà considerat per la Comissió Acadèmica del Títol.

Addicionalment, una vegada que el pla d'estudis de Grau s'haja implantat en forma d'assignatures concretes, la Comissió Acadèmica del Títol concretarà la taula de reconeixements/convalidacions anterior per a incorporar les assignatures del Grau i no solament les matèries.