• Consulta l'oferta de graus
 • CE1: Mòdul: Química - Identificar, dissenyar, obtenir, analitzar, controlar i produir fàrmacs i medicaments i altres productes i matèries primeres d'interès sanitari d'ús humà o veterinari.
 • CE2: Mòdul: Química - Habilitat per a seleccionar les tècniques i procediments apropiats en el disseny, l'aplicació i l'avaluació de reactius, mètodes i tècniques analítiques.
 • CE3: Mòdul: Química - Desenvolupar anàlisis higienicosanitàries, especialment les relacionades amb els aliments i el medi ambient.
 • CE4: Mòdul: Química - Habilitats de desenvolupament per a dur a terme processos de laboratori estàndard incloent-hi l'ús d'equips científics de síntesi i anàlisi, instrumentació apropiada inclosa.
 • CE5: Mòdul: Química - Estimar els riscos associats a la utilització de substàncies químiques i processos de laboratori.
 • CE6: Mòdul: Química - Capacitat per a conèixer les característiques fisicoquímiques de les substàncies utilitzades per a la fabricació dels medicaments.
 • CE7: Mòdul: Química - Conèixer i comprendre les característiques de les reaccions en dissolució, els diferents estats de la matèria i els principis de la termodinàmica i la seua aplicació a les ciències farmacèutiques.
 • CE8: Mòdul: Química - Conèixer i comprendre les propietats característiques dels elements i els seus compostos, així com la seua aplicació en l'àmbit farmacèutic.
 • CE9: Mòdul: Química - Conèixer i comprendre la naturalesa i el comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques.
 • CE10: Mòdul: Química - Conèixer l'origen, la naturalesa, el disseny, lobtenció, lanàlisi i el control de medicaments i productes sanitaris.
 • CE11: Mòdul: Química - Conèixer els principis i procediments per a la determinació analítica de compostos: tècniques analítiques aplicades a l'anàlisi d'aigua, aliments i medi ambient.
 • CE12: Mòdul: Química - Conèixer i aplicar les tècniques principals d'investigació estructural incloent-hi l'espectroscòpia.
 • CE13: Coneixement de les reaccions en dissolució, diferents estats de la matèria i principis de la termodinàmica i la seua aplicació a les ciències farmacèutiques.
 • CE14: Poder anomenar i formular els compostos químics inorgànics i orgànics.
 • CE15: Poder resoldre qualsevol problema bàsic relatiu a la determinació de les formules empíriques i moleculars dels compostos.
 • CE16: Saber resoldre problemes quantitatius senzills relatius als processos químics, tant en l'equilibri com des d'un punt de vista cinètic.
 • CE17: Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb aspectes bàsics de la química.
 • CE18: Conèixer les propietats característiques dels elements i els seus compostos, així com la seua aplicació en làmbit farmacèutic.
 • CE19: Assignar i determinar l'estructura dels diferents tipus de compostos inorgànics.
 • CE20: Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb la química inorgànica.
 • CE21: Reconèixer els tipus d'enllaços que es poden presentar en els compostos orgànics.
 • CE22: Conèixer i saber utilitzar els diferents tipus de representació de les molècules orgàniques.
 • CE23: Saber aplicar les regles generals de nomenclatura per als compostos orgànics, incloent-hi l'estereoquímica.
 • CE24: Conèixer els diferents grups funcionals presents en les molècules orgàniques i saber relacionar la presència de grups funcionals amb les propietats fisicoquímiques de les molècules orgàniques.
 • CE25: Conèixer la reactivitat general dels grups funcionals més importants presents en les molècules orgàniques.
 • CE26: Conèixer els mecanismes de les transformacions químiques més importants.
 • CE27: Conèixer els mètodes d'obtenció més generals dels diferents tipus de compostos.
 • CE28: Saber relacionar la presència de grups funcionals en les molècules amb la seua reactivitat enfront de diferents processos (substitució, eliminació, addició, hidròlisi, oxidació, reducció..)
 • CE29: Comprendre i poder predir el comportament dels compostos orgànics en diferents entorns (químics, biològics, ambientals)
 • CE30: Ser capaç de dissenyar síntesis de compostos orgànics senzills a partir de determinats productes de partida i que impliquen més d'una reacció.
 • CE31: Saber aplicar les tècniques bàsiques d'obtenció, aïllament i caracterització dels compostos orgànics.
 • CE32: Conèixer els riscos associats a l'ús de compostos orgànics i de les tècniques utilitzades en la seua manipulació, obtenció, aïllament, purificació i anàlisi.
 • CE33: Conèixer i aplicar les lleis i principis fisicoquímics per determinar les propietats dels sistemes farmacèutics.
 • CE34: Conèixer les propietats fisicoquímiques dels principis actius i excipients, així com les possibles interaccions entre ambdós.
 • CE35: Saber aplicar els coneixements adquirits per a la resolució de problemes fisicoquímics i elaborar i defensar arguments.
 • CE36: Desenvolupar experiències de laboratori i saber avaluar les dades científiques relacionades amb el medicament i els productes sanitaris.
 • CE37: Conèixer els principis de la cinètica química i la seua aplicació a l'estudi de l'estabilitat de medicaments i de la farmacocinètica.
 • CE38: Conèixer les propietats de les dissolucions reals.
 • CE39: Conèixer les bases dels processos d'adsorció.
 • CE40: Conèixer les bases dels processos de difusió en processos de dissolució, alliberament de fàrmacs des de matrius polimèriques, alliberament a partir de càpsules, etc.
 • CE41: Comprendre a nivell bàsic el comportament de les macromolècules sobre la base de les seues propietats fisicoquímiques.
 • CE42: Dissenyar, aplicar i avaluar reactius, mètodes i tècniques analítiques clíniques.
 • CE43: Identificar i comprendre la importància de cadascuna de les etapes del procés analític.
 • CE44: Comprendre la importància del control de qualitat en el laboratori analític, així com els procediments i les eines estadístiques necessàries per a dur a terme aquest control.
 • CE45: Establir la classificació dels principals mètodes analítics, comprendren els fonaments i saber seleccionar el seu ús en funció de l'objectiu de l'anàlisi.
 • CE46: Emprar adequadament les metodologies de treball de les tècniques utilitzades en les sessions pràctiques de laboratori i saber elaborar i presentar un informe analític.
 • CE47: Habilitat per a analitzar principis actius, fàrmacs i altres productes i materials d'interès sanitari.
 • CE48: Capacitat per a dissenyar, identificar, obtenir i analitzar fàrmacs i principis actius.
 • CE49: Capacitat per a la utilització segura de fàrmacs, tenint en compte les seues propietats físiques i químiques.
 • CE50: Capacitat per a desenvolupar processos sintètics de fàrmacs, utilitzant la instrumentació i els equips científics adequats.
 • CE51: Capacitat per a la utilització de tècniques espectroscòpiques en la caracterització estructural de fàrmacs i principis actius.
 • CE52: Mòdul: Física i matemàtiques - Aplicar els coneixements de física i matemàtiques a les ciències farmacèutiques.
 • CE53: Mòdul: Física i matemàtiques - Aplicar tècniques computacionals i de processament de dades, en relació amb informació referent a dades físiques, químiques i biològiques.
 • CE54: Mòdul: Física i matemàtiques - Dissenyar experiments sobre la base de criteris estadístics.
 • CE55: Mòdul: Física i matemàtiques - Avaluar dades científiques relacionades amb els medicaments i els productes sanitaris.
 • CE56: Mòdul: Física i matemàtiques - Utilitzar l'anàlisi estadística aplicada a les ciències farmacèutiques.
 • CE57: Posseir i comprendre els fonaments de la física en els aspectes teòrics i experimentals, així com el bagatge matemàtic necessari per a la seua formulació.
 • CE58: Resolució de problemes: Ser capaç d'avaluar clarament els ordres de magnitud, de desenvolupar una percepció de les situacions que són físicament diferents però que mostren analogies, permetent, per tant, l'ús de solucions conegudes a nous problemes.
 • CE59: Comprensió teòrica de fenòmens físics: tenir una bona comprensió de les teories físiques més importants (estructura lògica i matemàtica, suport experimental, fenòmens físics descrits).
 • CE60: Destreses matemàtiques: comprendre i dominar l'ús dels mètodes matemàtics i numèrics més comunament utilitzats.
 • CE61: Modelització i resolució de problemes: Ser capaç d'identificar els elements essencials d'un procés/situació i d'establir-ne un model de treball. Ser capaç de realitzar les aproximacions requerides a fi de reduir un problema fins a un nivell manejable. Pensament crític per a construir models físics.
 • CE62: Investigació bàsica i aplicada: Adquirir una comprensió de la naturalesa de la investigació física, de les formes en què es du a terme i de com la investigació en física és aplicable a molts camps diferents; habilitat per a dissenyar procediments experimentals i/o teòrics per a: (i) resoldre els problemes corrents en la investigació acadèmica o industrial; (ii) millorar els resultats existents.
 • CE63: Calcular integrals amb diferents mètodes de càlcul de primitives.
 • CE64: Resoldre equacions diferencials ordinàries senzilles.
 • CE65: Dissenyar experiments senzills útils per a aconseguir els objectius de l'estudi.
 • CE66: Descriure i sintetitzar adequadament el conjunt de dades observat en l'experiment.
 • CE67: Analitzar les dades observades utilitzant algun paquet estadístic.
 • CE68: Interpretar correctament els resultats proporcionats per paquets estadístics.
 • CE69: Elaborar i presentar un informe de l'estudi experimental realitzat.
 • CE70: Mòdul: Biologia - Conèixer les estructures de les biomolècules i les seues transformacions en la cèl·lula.
 • CE71: Mòdul: Biologia - Desenvolupar habilitats relacionades amb l'ús dels efectes beneficiosos de les plantes medicinals i comprendre els riscos sanitaris associats amb el seu mal ús.
 • CE72: Mòdul: Biologia - Estimar els riscos biològics associats a la utilització de substàncies i processos de laboratoris implicats.
 • CE73: Mòdul: Biologia - Comprendre la relació entre el cicle de vida dels agents infecciosos i les propietats dels principis actius.
 • CE74: Mòdul: Biologia - Desenvolupar habilitats per identificar dianes terapèutiques i de producció biotecnològica de fàrmacs, així com d'ús de la teràpia gènica.
 • CE75: Mòdul: Biologia - Conèixer i comprendre el control microbiològic dels medicaments.
 • CE76: Mòdul: Biologia - Conèixer les propietats de les membranes cel·lulars i la distribució de fàrmacs.
 • CE77: Mòdul: Biologia - Conèixer la naturalesa i el comportament d'agents infecciosos.
 • CE78: Mòdul: Biologia - Conèixer les principals rutes metabòliques que intervenen en la degradació de fàrmacs.
 • CE79: Mòdul: Biologia - Conèixer les plantes medicinals: diversitat botànica, fisiologia, ús i gestió.
 • CE80: Conèixer l'estructura de la cèl·lula i la seua evolució.
 • CE81: Comprendre d'una manera general el funcionament cel·lular.
 • CE82: Ser capaç d'entendre on tenen lloc els diferents processos cel·lulars.
 • CE83: Conèixer el cicle cel·lular i la seua regulació.
 • CE84: Comprendre els principis bàsics de l'organització del genoma, herència i diversitat biològica.
 • CE85: Conèixer l'organització del cos de les plantes.
 • CE86: Conèixer els principis bàsics del funcionament dels vegetals.
 • CE87: Conèixer els assajos pràctics que es poden realitzar per demostrar les diferents hipòtesis relacionades amb la fisiologia vegetal.
 • CE88: Conèixer el funcionament d'aparells i tècniques elementals relacionades amb la matèria.
 • CE89: Coneixement de la morfologia i sistemàtica dels vegetals, especialment d'aquells amb interès en farmàcia, incloent-hi les plantes medicinals.
 • CE90: Comprensió i interpretació de treballs científics relacionats amb els vegetals.
 • CE91: Realitzar treballs de recol·lecció, preparació i conservació de mostres vegetals per al seu estudi i identificació mitjançant claus.
 • CE92: Conèixer la incidència dels vegetals en el desenvolupament de la professió farmacèutica.
 • CE93: Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant una importància especial a l'autoaprenentatge de nous coneixements basant-se en l'evidència científica disponible.
 • CE94: Comprendre i manejar la terminologia científica bàsica a l'àrea de la bioquímica i la biologia molecular.
 • CE95: Conèixer l'estructura i les propietats de les biomolècules i la seua relació amb la funció que exerceixen, així com les seues transformacions en la cèl·lula.
 • CE96: Comprendre el funcionament dels enzims i la seua regulació.
 • CE97: Conèixer els mecanismes d'obtenció i transformació d'energia.
 • CE98: Conèixer les principals rutes metabòliques i obtenir una visió integrada del metabolisme i la seua regulació.
 • CE99: Conèixer i comprendre els processos essencials en la transmissió de la informació genètica des del DNA fins a la proteïna.
 • CE100: Enteniment de l'origen molecular de les funcions bàsiques dels éssers vius i de les seues principals implicacions biotecnològiques i mèdiques.
 • CE101: Conèixer i aplicar correctament el vocabulari i la terminologia específica de la microbiologia.
 • CE102: Conèixer els diferents tipus de microorganismes i comprendren el creixement, tant a nivell individual com de poblacions, els seus requeriments i els mètodes per al seu control.
 • CE103: Conèixer els aspectes bàsics sobre la biologia dels microorganismes en els seus aspectes estructurals, metabòlics, genètics, ecològics, taxonòmics, evolutius i aplicats.
 • CE104: Conèixer i comprendre els criteris de classificació i identificació de microorganismes, amb un èmfasi especial en els microorganismes d'interès sanitari i industrial.
 • CE105: Comprendre els mecanismes de patogenicitat microbiana i la importància de les defenses inespecífiques i específiques enfront de la infecció.
 • CE106: Conèixer les principals aplicacions biotecnològiques dels microorganismes, els sistemes de control d'esterilitat de matèries primeres i productes acabats i les tècniques de control microbiològic en els processos de producció de medicaments.
 • CE107: Dominar les tècniques bàsiques pròpies del laboratori de microbiologia, amb una atenció especial a les tècniques d'asèpsia, esterilització, cultiu, aïllament, visualització i identificació dels tipus bàsics de microorganismes.
 • CE108: Manejar amb precisió i seguretat productes, material i equips de laboratori.
 • CE109: Identificar, obtenir, analitzar i produir fàrmacs i altres productes i matèries primeres d'interès sanitari d'ús humà o veterinari.
 • CE110: Conèixer i identificar les matèries primeres d'origen biològic (drogues) que s'usen per a l'obtenció de fàrmacs i de medicaments a base de plantes medicinals.
 • CE111: Conèixer les bases i etapes del control analític de drogues vegetals.
 • CE112: Conèixer l'ocupació, eficàcia i seguretat de plantes medicinals.
 • CE113: Conèixer els principals tipus estructurals de metabòlits secundaris usats en l'obtenció de fàrmacs i la seua relació amb les rutes biosintètiques.
 • CE114: Adquirir la capacitat per a dissenyar el mètode d'extracció i purificació més adequat per a l'aïllament dels principis actius d'una droga, així com saber aplicar les tècniques espectroscòpiques a la seua elucidació estructural.
 • CE115: Conèixer l'activitat farmacològica dels principis actius d'aquelles drogues, que pel seu interès terapèutic, es consideren de més importància.
 • CE116: Demostrar la comprensió de l'ús de productes naturals com a caps de sèrie per al desenvolupament de nous fàrmacs.
 • CE117: Obrir noves perspectives per al desenvolupament de la biotecnologia en la investigació dels éssers vius com a fonts de nous principis actius.
 • CE118: Coneixement de la morfoanatomia i el cicle de vida dels agents parasitaris causants de malalties humanes i dels animals domèstics.
 • CE119: Relació entre el cicle de vida dels paràsits amb l'epidemiologia, distribució geogràfica i vies d'infestació i transmissió dels paràsits a l'home.
 • CE120: Coneixement de la naturalesa i el comportament dels paràsits com a agents infecciosos. Estudi de les malalties que produeixen, simptomatologia i diagnòstic bàsics.
 • CE121: Relació entre el cicle de vida dels paràsits amb les mesures de prevenció i control de malalties parasitàries.
 • CE122: Coneixement racional dels medicaments més apropiats per al tractament de les malalties parasitàries.
 • CE123: Mòdul: Farmàcia i tecnologia farmacèutica - Dissenyar, optimitzar i elaborar les formes farmacèutiques i garantir la seua qualitat, incloent-hi la formulació i el control de qualitat de medicaments, el desenvolupament de fórmules magistrals i preparats oficinals.
 • CE124: Mòdul: Farmàcia i tecnologia farmacèutica - Aplicar el control de qualitat de productes sanitaris, dermofarmacèutics i cosmètics i materials de condicionant.
 • CE125: Mòdul: Farmàcia i tecnologia farmacèutica - Conèixer els processos d'alliberament, absorció, distribució, metabolisme i excreció de fàrmacs, i factors que condicionen l'absorció i disposició en funció de les vies d'administració.
 • CE126: Mòdul: Farmàcia i tecnologia farmacèutica - Programar i corregir la posologia dels medicaments segons els seus paràmetres farmacocinètics.
 • CE127: Mòdul: Farmàcia i tecnologia farmacèutica - Conèixer les propietats fisicoquímiques i biofarmacèutiques dels principis actius i excipients, així com les possibles interaccions entre ambdós.
 • CE128: Mòdul: Farmàcia i tecnologia farmacèutica - Conèixer l'estabilitat dels principis actius i les formes farmacèutiques, així com els mètodes d'estudi.
 • CE129: Mòdul: Farmàcia i tecnologia farmacèutica - Conèixer les operacions bàsiques i els processos tecnològics relacionats amb l'elaboració i el control de medicaments.
 • CE130: Mòdul: Farmàcia i tecnologia farmacèutica - Determinació de la biodisponibilitat, avaluació de la bioequivalència i factors que les condicionen.
 • CE131: Conèixer els processos d'alliberament, absorció, distribució, metabolisme i excreció dels fàrmacs.
 • CE132: Saber identificar els factors que condicionen l'absorció i disposició dels fàrmacs en funció de la seua via d'administració
 • CE133: Conèixer les propietats biofarmacèutiques dels principis actius i excipients així com les possibles interaccions entre ambdós.
 • CE134: Mòdul: Legislació i farmàcia social - Conèixer els fonaments de la salut pública i intervenir en les activitats de promoció de la salut, prevenció de la malaltia en els àmbits individual i col·lectiu i contribuir a l'educació sanitària, reconeixent els determinants de salut en la població, tant els genètics com els dependents del sexe i estils de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • CE135: Mòdul: Legislació i farmàcia social - Conèixer, comprendre i aplicar les condicions legals, socials i econòmiques relacionades amb l'àmbit sanitari i en particular amb el medicament.
 • CE136: Mòdul: Legislació i farmàcia social - Conèixer els principis ètics i deontològics i actuar segons les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives que regeixen l'exercici professional col·laborant amb altres professionals de la salut i adquirint habilitats de treball en equip.
 • CE137: Mòdul: Legislació i farmàcia social - Dominar tècniques de recuperació d'informació relatives a fonts d'informació primàries i secundàries (incloent-hi bases de dades amb l'ús d'ordinador) i informatitzades.
 • CE138: Mòdul: Legislació i farmàcia social - Conèixer i aplicar tècniques de gestió en tots els aspectes de les activitats farmacèutiques.
 • CE139: Mòdul: Legislació i farmàcia social - Conèixer els principis i la metodologia científica aplicada a les ciències farmacèutiques, incloent-hi la història i funció social de la farmàcia.
 • CE140: Mòdul: Legislació i farmàcia social - Coneixements bàsics del sistema nacional de salut, de la legislació sanitària en general i específicament la relacionada amb els medicaments, els productes sanitaris i l'assistència farmacèutica.
 • CE141: Mòdul: Legislació i farmàcia social - Conèixer les tècniques de comunicació oral i escrita adquirint habilitats que permeten informar els usuaris dels establiments farmacèutics en termes intel·ligibles i adequats als diversos nivells culturals i entorns socials.
 • CE142: Conèixer els conceptes bàsics de salut i salut pública.
 • CE143: Adquirir els coneixements sobre el mètode epidemiològic i científic, farmacoepidemiologia, farmacovigilància, assajos clínics i estudis d'evidència científica.
 • CE144: Estratègies de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.
 • CE145: Conèixer i valorar els determinants de la salut.
 • CE146: Conèixer la relació existent entre medi ambient i salut.
 • CE147: Adquirir els coneixements sobre epidemiologia i prevenció de malalties transmissibles i no transmissibles.
 • CE148: Conèixer les tècniques i aplicacions en el camp de la sanitat ambiental, sanejament i higiene industrial fonamentalment en la indústria farmacèutica.
 • CE149: Adquirir coneixements sobre planificació i prevenció de riscos laborals.
 • CE150: Conèixer els mètodes i els mitjans d'educació sanitària.
 • CE151: Coneixements sobre programació sanitària.
 • CE152: Adquirir coneixements sobre organització sanitària: sistemes de salut. Salut pública Internacional.
 • CE153: Conèixer els principis ètics i deontològics i actuar segons les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives que regeixen l'exercici professional col·laborant amb altres professionals de la salut i adquirint habilitats de treball en equip.
 • CE154: Conèixer les tècniques de comunicació oral i escrites adquirint habilitats que permeten informar els usuaris dels establiments farmacèutics en termes intel·ligibles i adequats als diversos nivells culturals i entorns socials.
 • CE155: Coneixements bàsics en gestió clínica, economia de la salut i ús eficient dels recursos sanitaris.
 • CE156: Saber subministrar i dispensar els medicaments i altres productes d'interès sanitari en els àmbits oficinal, hospitalari, distribució farmacèutica i industrial.
 • CE157: Mòdul: Medicina i farmacologia - Utilitzar de forma segura els medicaments tenint en compte les seues propietats físiques i químiques incloent-hi qualsevol risc associat al seu ús.
 • CE158: Mòdul: Medicina i farmacologia - Conèixer i comprendre els fonaments bàsics de les anàlisis clíniques i les característiques i continguts dels dictàmens del diagnòstic de laboratori.
 • CE159: Mòdul: Medicina i farmacologia - Desenvolupar anàlisis higienicosanitàries (bioquímica, bromatològica, microbiològiques, parasitològiques) relacionades amb la salut en general i amb els aliments i el medi ambient en particular.
 • CE160: Mòdul: Medicina i farmacologia - Avaluar els efectes de substàncies amb activitat farmacològica.
 • CE161: Mòdul: Medicina i farmacologia - Conèixer i comprendre les tècniques utilitzades en el disseny i l'avaluació dels assajos preclínics i clínics.
 • CE162: Mòdul: Medicina i farmacologia - Dur a terme les activitats de farmàcia clínica i social, seguint el cicle d'atenció farmacèutica.
 • CE163: Mòdul: Medicina i farmacologia - Promoure l'ús racional del medicament i productes sanitaris.
 • CE164: Mòdul: Medicina i farmacologia - Adquirir les habilitats necessàries per a poder prestar consell terapèutic en farmacoteràpia i dietoteràpia, així com consell nutricional i alimentari als usuaris dels establiments on presten servei.
 • CE165: Mòdul: Medicina i farmacologia - Comprendre la relació existent entre alimentació i salut, i la importància de la dieta en el tractament i la prevenció de les malalties.
 • CE166: Mòdul: Medicina i farmacologia - Conèixer i comprendre la gestió i les característiques pròpies de l'assistència farmacèutica en les estructures assistencials d'atenció primària i d'atenció especialitzada en el sistema sanitari.
 • CE167: Mòdul: Medicina i farmacologia - Avaluar els efectes toxicològics de substàncies i dissenyar i aplicar les proves i anàlisis corresponents.
 • CE168: Mòdul: Medicina i farmacologia - Conèixer les propietats i els mecanismes d'acció dels fàrmacs.
 • CE169: Mòdul: Medicina i farmacologia - Conèixer i comprendre l'estructura i la funció del cos humà, així com els mecanismes generals de la malaltia, alteracions moleculars, estructurals i funcionals, expressió sindròmica i eines terapèutiques per a restaurar la salut.
 • CE170: Mòdul: Medicina i farmacologia - Conèixer la naturalesa, el mecanisme d'acció i lefecte dels tòxics, així com els recursos en cas d'intoxicació.
 • CE171: Mòdul: Medicina i farmacologia - Conèixer les tècniques analítiques relacionades amb diagnòstic de laboratori, tòxics, aliments i medi ambient.
 • CE172: Mòdul: Medicina i farmacologia - Conèixer i comprendre la gestió i les característiques pròpies de l'assistència farmacèutica en l'àmbit oficinal i de la indústria farmacèutica.
 • CE173: Conèixer la terminologia anatòmica.
 • CE174: Coneixement dels teixits.
 • CE175: Coneixement de la formació en els primers estadis de l'embrió.
 • CE176: Coneixement dels òrgans, aparells i sistemes del cos humà.
 • CE177: Reconèixer els ossos del cos humà.
 • CE178: Reconèixer les vísceres del cos humà.
 • CE179: Conèixer les relacions de les vísceres.
 • CE180: Conèixer les estructures del sistema nerviós.
 • CE181: Conèixer les relacions de les estructures del sistema nerviós.
 • CE182: Capacitat d'expressió oral i escrita utilitzant correctament la terminologia pròpia de la matèria.
 • CE183: Conèixer i comprendre els principis bàsics i les lleis que regeixen el funcionament de les nostres cèl·lules, òrgans, aparells i sistemes.
 • CE184: Conèixer i comprendre la fisiologia bàsica del cos humà, des del nivell molecular fins a l'organisme complet, en les diferents etapes de la vida.
 • CE185: Conèixer i interpretar com participa cada òrgan al manteniment de la constància del medi intern.
 • CE186: Conèixer els mecanismes de regulació que controlen les diferents funcions i les interaccions mútues dels diferents sistemes corporals.
 • CE187: Aprendre a entendre l'organisme com un tot.
 • CE188: Utilització de la bibliografia científica pròpia de l'assignatura.
 • CE189: Posseir i comprendre els coneixements a l'àrea de fisiopatologia.
 • CE190: Conèixer i comprendre els mecanismes generals de la malaltia, així com les alteracions de les funcions de les nostres cèl·lules, òrgans, aparells i sistemes, pròpies de les malalties i que donen lloc a les manifestacions daquestes, tenint en compte les implicacions de les diferències de gènere.
 • CE191: Conèixer i comprendre la terminologia mèdica i l'expressió sindròmica.
 • CE192: L'estudiant ha d'adquirir coneixements bàsics sobre immunologia bàsica i aplicada.
 • CE193: Coneixements sobre el sistema immunitari.
 • CE194: Coneixements sobre aplicació al laboratori de les reaccions immunològiques.
 • CE195: Coneixements sobre immunopatologia i farmacologia del sistema immunitari.
 • CE196: Adquisició d'una millor comprensió de la naturalesa de les associacions biològiques.
 • CE197: Intervenir en les activitats de promoció de la salut, prevenció de malaltia, en l'àmbit individual, familiar i comunitari; amb una visió integral i multiprofessional del processo salut-malaltia.
 • CE198: Desenvolupar anàlisis higienicosanitàries, especialment les relacionades amb els aliments.
 • CE199: Conèixer i manejar la terminologia bàsica de nutrició, bromatologia, dietètica i dietoteràpia.
 • CE200: Conèixer els nutrients i altres components d'interès nutricional, així com les fonts, recomanacions i repercussions que tindrien sobre la salut les seues deficiències i/o excessos
 • CE201: Conèixer i saber aplicar les anàlisis bàsiques bromatològiques per avaluar la composició i el valor nutricional dels diferents grups d'aliments que formen part de la dieta habitual.
 • CE202: Emetre consell nutricional i alimentari en l'àmbit professional, atenent la diferència per sexes, estat fisiològic o patològic.
 • CE203: Conèixer la relació existent entre alimentació i salut així com la importància de la dieta en el tractament i la prevenció de les malalties, considerant els biaixos de gènere.
 • CE204: Adquirir els coneixements necessaris per a avaluar l'aptitud de l'aliment per al seu consum.
 • CE205: Realitzar el procés d'assistència nutricional ambulatòria i hospitalària.
 • CE206: Emetre consell dietètic en la salut, bon estat físic i en la teràpia nutricional mèdica, considerant les diferències de gènere.
 • CE207: Adquirir conceptes bàsics en farmacologia (concepte de fàrmac, agonista, antagonista, mecanisme d'acció, acció farmacològica i interaccions, etc.).
 • CE208: Conèixer i comprendre els diferents mecanismes pels quals els fàrmacs exerceixen les seues accions i efectes farmacològics.
 • CE209: Conèixer les accions farmacològiques i relacionar-les amb els efectes terapèutics i les reaccions adverses.
 • CE210: Relacionar les característiques fisicoquímiques dels fàrmacs amb les seues propietats farmacocinètiques i farmacodinàmiques.
 • CE211: Conèixer les indicacions i contraindicacions dels medicaments, així com la posologia i les precaucions d'ús.
 • CE212: Conèixer la metodologia per a l'avaluació de substàncies amb activitat farmacològica a nivell de farmacologia experimental (in vitro i in vivo).
 • CE213: Seleccionar i dispensar adequadament els medicaments i altres productes d'interès sanitari utilitzant criteris d'eficàcia, seguretat, adequació farmacocinètica i cost/efectivitat.
 • CE214: Prestar consell terapèutic en farmacoteràpia i dietoteràpia.
 • CE215: Promoure l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris, així com adquirir coneixements bàsics en gestió clínica, economia de la salut i ús eficient dels recursos sanitaris.
 • CE216: Identificar, avaluar i valorar els problemes relacionats amb fàrmacs i medicaments, així com participar en les activitats de farmacovigilància.
 • CE217: Dur a terme les activitats de farmàcia clínica i social, seguint el cicle d'atenció farmacèutica.
 • CE218: Avaluar els efectes terapèutics i tòxics de substàncies amb activitat farmacològica.
 • CE219: Coneixement dels conceptes bàsics de toxicologia.
 • CE220: Coneixement dels diferents processos toxicocinètics (absorció, distribució, metabolisme i excreció) i ecotoxicocinètics.
 • CE221: Coneixement de la naturalesa, mecanismes d'acció i efecte dels tòxics i recursos en cas d'intoxicació.
 • CE222: Habilitats d'utilització segura de medicaments tenint en compte les propietats físiques i químiques incloent-hi qualsevol risc associat al seu ús.
 • CE223: Dissenyar i avaluar assajos toxicològics.
 • CE224: Dur a terme les activitats de la farmàcia clínica i social, seguint el cicle de l'atenció farmacèutica en relació amb la seguretat dels medicaments i productes sanitaris.
 • CE225: Avaluar els efectes tòxics de substàncies amb activitat farmacològica: reaccions adverses medicamentoses. Intoxicacions agudes i cròniques.
 • CE226: Coneixements de tècniques analítiques relacionades amb diagnòstic de laboratori en intoxicacions produïdes per medicaments.
 • CE227: Conèixer i manejar les fonts d'informació bàsiques relacionades amb la toxicologia.
 • CE228: Dissenyar, aplicar i avaluar reactius, mètodes i tècniques analítiques clíniques, coneixent els fonaments bàsics de les anàlisis clíniques i les característiques i continguts dels dictàmens de diagnòstic de laboratori.
 • CE229: Desenvolupar anàlisi higienicosanitàries.
 • CE230: Coneixement i aplicació correcta de la terminologia i elements específics del laboratori de microbiologia.
 • CE231: Comprendre que qualsevol microorganisme usualment és capaç de produir diferents quadres clínics, i que un procés clínic en particular pot ser provocat per diferents agents etiològics.
 • CE232: Conèixer els processos infecciosos més freqüents que afecten diferents òrgans i sistemes, així com el diagnòstic diferencial de les causes o agents etiològics dins de cadascun d'aquests.
 • CE233: Conèixer els agents etiològics més freqüents, la seu patogènesi i el diagnòstic de laboratori.
 • CE234: Establir els criteris necessaris per a arribar al diagnòstic etiològic diferencial d'una infecció, i especialment aquells que s'han de seguir en la presa, el transport i el processament d'una mostra en un laboratori clínic.
 • CE235: Seleccionar entre les diverses proves de laboratori les més sensibles, fiables i ràpides per al diagnòstic d'una determinada malaltia infecciosa o per al diagnòstic etiològic diferencial d'una determinada síndrome.
 • CE236: Iniciar-se en la realització pràctica de les anàlisis microbiològiques de mostres i en la interpretació dels resultats per al diagnòstic de laboratori.
 • CE237: Dominar la terminologia analítica parasitològica.
 • CE238: Adquirir i desenvolupar les habilitats pertinents per a un adequat maneig de tot el material inventariable i fungible d'ús en el camp del diagnòstic.
 • CE239: Comprendre les bases dels mètodes i tècniques utilitzats en el diagnòstic de les malalties parasitàries i els fonaments de la seua aplicació.
 • CE240: Dominar les tècniques necessàries per a un adequat processament parasitològic de qualsevol mostra biològica susceptible de ser analitzada en un laboratori de parasitologia.
 • CE241: Conèixer la utilitat diagnòstica de cada mètode i tècnica, així com el coneixement de la matèria biològica que cal per al correcte diagnòstic de cadascuna de les diferents parasitosis humanes.
 • CE242: Conèixer i manejar amb criteri les fonts documentals de tot tipus dins del camp del diagnòstic de les malalties parasitàries.
 • CE243: Dominar la terminologia analítica en bioquímica clínica i hematologia.
 • CE244: Conèixer i comprendre les bases dels mètodes i tècniques utilitzats en bioquímica clínica i hematologia per al diagnòstic de les malalties i els fonaments de la seua aplicació.
 • CE245: Conèixer i desenvolupar les tècniques necessàries en bioquímica clínica i hematologia per a un adequat processament de qualsevol mostra biològica susceptible de ser analitzada en un laboratori de bioquímica clínica i d'hematologia.
 • CE246: Conèixer la utilitat diagnòstica de cada mètode i tècnica en bioquímica clínica i hematologia, valorant quina és la seua utilització concreta, el valor pronòstic i les proves complementàries que requereix, considerant els biaixos de gènere en els diagnòstics clínics.
 • CE247: Conèixer i manejar amb criteri les fonts documentals de bioquímica clínica i hematologia dins del camp del diagnòstic de les malalties humanes.
 • CE248: Capacitar per poder abordar la resolució de l'analítica de forma interdisciplinària amb altres professionals.
 • CE249: Desenvolupar consciència futura de professional sobre la rellevància del diagnòstic que cal efectuar.
 • CE250: Identificar, dissenyar, obtenir, analitzar, controlar i produir matèries primeres d'interès sanitari d'ús humà.
 • CE251: Dissenyar, preparar, subministrar i dispensar altres productes d'interès sanitari.
 • CE252: Adquirir la terminologia pròpia en matèria de productes sanitaris i manejar fonts d'informació.
 • CE253: Conèixer la funcionalitat i les patologies del membre superior, el membre inferior i la columna vertebral
 • CE254: Abordar les estratègies de disseny tridimensional i fabricació de material ortoprotètic.
 • CE255: Interpretar la recepta de prescripció ortoprotètic, d'efectes i accessoris, i realitzar l'execució de les prestacions.
 • CE256: Conèixer la legislació dels productes sanitaris ortoprotètics a escala autonòmica, nacional i europea.
 • CE257: Adaptar les ortesis i pròtesis als pacients de forma segura i eficaç.
 • CE258: Aplicar els processos de control de qualitat i els procediments normalitzats de treball en ortoprotètica.
 • CE259: Efectuar la presa de mesures i registre de variables antropomètriques.
 • CE260: Conèixer la legislació i al·legacions dels nutricèutics a escala nacional i internacional.
 • CE261: Estudiar les aplicacions en tractaments dietoterapèutics.
 • CE262: Conèixer la utilització i les recomanacions dels nutricèutics.
 • CE263: Conèixer els diferents tipus de nutricèutics i el seu origen.
 • CE264: Avaluar els efectes terapèutics de medicaments fitoteràpics. Identificar i avaluar els riscos sanitaris associats a la seua ocupació.
 • CE265: Desenvolupar habilitats relacionades amb l'ús i la dispensació dels medicaments fitoteràpics i altres preparats relacionats a l'oficina de farmàcia, i emetre consell terapèutic i promoure el seu ús racional.
 • CE266: Avaluació del control de qualitat de medicaments fitoteràpics, plantes medicinals i preparats relacionats.
 • CE267: Avaluació de l'eficàcia dels medicaments fitoteràpics.
 • CE268: Aplicar els coneixements en situacions clíniques per emetre consell terapèutic i participar en la presa de decisions en l'àmbit hospitalari, comunitari i atenció domiciliària.
 • CE269: Conèixer la farmacoteràpia més adequada a cada situació clínica i que es puga aplicar amb la màxima evidència científica, aplicant les guies clíniques.
 • CE270: Saber localitzar i avaluar dades clíniques dels medicaments per proporcionar informació adequada tant a professionals de la salut com a pacients.
 • CE271: Saber protocol·litzar el servei assistencial del farmacèutic, amb la finalitat de garantir l'ús efectiu i segur dels medicaments.
 • CE272: Adquirir la capacitat de detectar i resoldre les mancances d'informació que presenta el pacient respecte als problemes de salut i/o a l'ús dels medicaments.
 • CE273: Coneixement de la pell, annexos de la pell i mucoses com a substrat viu de la dermofarmàcia i les seues disfuncions.
 • CE274: Aplicació dels diferents ingredients cosmètics en l'elaboració de productes cosmètics.
 • CE275: Desenvolupar habilitats per a elaborar les diferents formes dermofarmacèutiques.
 • CE276: Coneixement dels controls d'innocuïtat i eficàcia dels preparats cosmètics.
 • CE277: Utilització de les directrius de bones pràctiques de fabricació en l'elaboració de preparacions dermofarmacèutiques.
 • CE278: Reconeixement dels preparats dermofarmacèutics en el seu marc legal.
 • CE279: Saber organitzar i gestionar un laboratori de control de qualitat.
 • CE280: Conèixer i saber aplicar els mètodes de validació de mètodes analítics i de garantia de qualitat.
 • CE281: Saber utilitzar les metodologies analítiques d'interès en el control analític de qualitat de medicaments i productes cosmètics.
 • CE282: Conèixer els paràmetres que defineixen la qualitat de les matèries primeres. Així com les etapes per a la seua identificació, tractament, manipulació i conservació.
 • CE283: Saber aplicar els mètodes d'anàlisi d'identitat, puresa i riquesa en intermedis i producte final en les seues diferents formes d'administració.
 • CE284: Conèixer els procediments per a controlar les impureses derivades dels processos d'obtenció i la contaminació de productes acabats.
 • CE285: Saber aplicar els mètodes analítics per a ingredients cosmètics i substàncies prohibides i/o restringides en productes cosmètics.
 • CE286: Conèixer tècniques espectroscòpiques avançades i la seua aplicació en la investigació de fàrmacs i principis actius.
 • CE287: Conèixer les característiques de la indústria farmacèutica i els aspectes més rellevants de la síntesi a gran escala.
 • CE288: Saber plantejar seqüències sintètiques per a l'obtenció de determinats principis actius fent ús de la metodologia apresa.
 • CE289: Poder dur a terme treballs de modelització molecular d'estructures orgàniques senzilles fent ús del programari apropiat.
 • CE290: Obtenir, analitzar, controlar i produir fàrmacs en la composició dels quals intervenen elements radioactius (radiofàrmacs) i siguen d'interès sanitari d'ús humà o veterinari.
 • CE291: Avaluar els efectes tòxics i terapèutics dels radiofàrmacs, així com la seua utilització segura, tenint en compte les seues propietats físiques, químiques i radioactives, incloent-hi qualsevol risc associat al seu ús.
 • CE292: Preparar i dispensar els radiofàrmacs en l'àmbit hospitalari, i garantir-ne la qualitat.
 • CE293: Desenvolupar anàlisis clíniques que usen tècniques radioquímiques i emetre els corresponents dictàmens del diagnòstic de laboratori.
 • CE294: Conèixer el concepte de farmacoepidemiologia i de l'estudi de la lògica epidemiològica en la valoració del medicament.
 • CE295: Conèixer i valorar l'ús de les tècniques de farmacoepidemiologia i dissenyar estudis farmacoepidemiològics.
 • CE296: Conèixer les aplicacions de la farmacoepidemiología en el camp dels assajos clínics i en l'estudi dels efectes adversos dels medicaments.
 • CE297: Adquirir coneixements per realitzar estudis d'utilització de medicaments i de farmacovigilància.
 • CE298: Adquirir coneixements de farmacoeconomia fonamentalment aplicats a les anàlisis de cost-efectivitat en el medicament.
 • CE299: Conèixer les raons i tècniques per a la selecció de medicaments.
 • CE300: Conèixer els medicaments essencials i adquirir coneixement en les tècniques d'informació i educació sobre el medicament.
 • CE301: Conèixer els principis generals del diagnòstic de laboratori de les malalties infeccioses.
 • CE302: Conèixer les tècniques bàsiques de tipus microbiològic, immunològic i de biologia molecular utilitzades per al diagnòstic de les malalties infeccioses.
 • CE303: Conèixer les infeccions que afecten els diferents òrgans i sistemes del cos humà.
 • CE304: Conèixer els aspectes relatius a la determinació de la susceptibilitat/resistència dels agents patògens als agents quimioteràpics d'ús comú en clínica.
 • CE305: Conèixer els principals grups de microorganismes causants d'infeccions en humans: bacteris, fongs i virus.
 • CE306: Dominar la terminologia parasitològica a nivell clínic.
 • CE307: Adquirir i desenvolupar les habilitats pertinents per a un adequat maneig epidemiològic i clínic.
 • CE308: Conèixer la utilitat pràctica de l'arsenal terapèutic disponible a Espanya i a l'estranger per al tractament de cadascuna de les malalties parasitàries humanes.
 • CE309: Conèixer i manejar amb criteri les fonts documentals de tot tipus dins del camp clínic de les malalties parasitàries.
 • CE310: Capacitat per a poder abordar la resolució de la malaltia clínica de forma interdisciplinària amb altres professionals.
 • CE311: Desenvolupar consciència futura de professional sobre la rellevància del diagnòstic, tractament i profilaxi que s'efectue.
 • CE312: Conèixer les bases moleculars i el mecanisme bioquímic (alteracions genètiques, estructurals i/o funcionals) de la malaltia, com a aproximació racional al seu diagnòstic, tractament i prevenció, a la identificació de noves dianes terapèutiques i a la selecció i identificació de nous marcadors bioquímics de potencial interès clínic.
 • CE313: Conèixer el fonament i la utilitat dels diferents marcadors bioquímics i proves funcionals aplicables en l'actualitat al diagnòstic clínic, pronòstic, evolució de la malaltia i monitoratge terapèutic.
 • CE314: Identificar i saber aplicar els marcadors bioquímics específics apropiats per a l'avaluació del nivell de salut en població (individual i col·lectiva) i la prevenció de la malaltia en l'assistència primària i secundària.
 • CE315: Conèixer i comprendre els mecanismes responsables de la variabilitat genètica que caracteritza l'ésser humà, i la seua relació i implicació en patologia humana i resposta a teràpia farmacològica.
 • CE316: Capacitat per a interpretar, de forma global i integrada, l'analítica global d'un pacient, i comprendre l'estratègia analítica adequada al diagnòstic diferencial de les diferents entitats.
 • CE317: Conèixer les tècniques analítiques pròpies del laboratori de bioquímica clínica i ser capaç d'assimilar i incorporar futures innovacions tant en el seu aspecte tècnic com pel que fa a la utilitat clínica de cada nou paràmetre.
 • CE318: Desenvolupar la capacitat per a l'argumentació científica fonamentada, i l'hàbit en l'ús de la terminologia clínica com a mitjà natural de comunicació amb altres professionals en l'àmbit sanitari.
 • CE319: Desenvolupar les habilitats necessàries per a comunicar i informar el pacient i/o usuari dels continguts i implicacions dels dictàmens de laboratori en termes adequats.
 • CE320: Conèixer la gestió i el funcionament d'una oficina de farmàcia o del servei de farmàcia d'un hospital.
 • CE321: Conèixer el procés d'adquisició, custòdia, conservació, dispensació i facturació de medicaments i productes farmacèutics.
 • CE322: Conèixer la normativa i lelaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals.
 • CE323: Conèixer els protocols d'atenció farmacèutica i farmacovigilància.
 • CE324: Aprendre a relacionar-se amb pacients i altres professionals sanitaris.
 • CE325: Conèixer i dominar l'educació sanitària.