• Consulta l'oferta de graus

Calendari d'extinció de la Llicenciatura en Filologia Clàssica

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Filologia Clàssica entrarà en vigor en el curs 2009-2010 amb un procediment d'implantació progressiva curs a curs, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararà extingit el pla d’estudis conduent al títol oficial de llicenciat/ada en Filologia Clàssica per la Universitat de València, publicat al BOE de 13 de novembre de 2000. Es respectaran les quatre convocatòries (segons queden regulades pels Estatuts de la Universitat de València) per a aquells estudiants que es troben cursant els estudis de llicenciat/ada i s'implementaran les accions tutorials i d'orientació necessàries. Perquè s'acurte el procés s'implantaran 1r i 2n el curs 2009-2010, 3r en 2010-2011 i 4t en 2011-2012.