• Consulta l'oferta

Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la dirección d’un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l’adquisició de les competències associades a la titulació.


En cada titulació existeix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d’altres, la missió d’elaborar les instruccions necessàries per a l’organització i desenvolupament d’aquesta matèria.

INFORMACIÓ GENERAL TFG DEL GRAU EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

INFORMACIÓ CURS 2019/20:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions

Addenda a la Guia docent del TFG i a les Instruccions que la desenvolupen (14-05-2020)

Annex I: Sol·licitud  de treball de fi de grau
Calendari Tema i Tutor Annex II: Depòsit TFG (Consulteu l'addenda)
Calendari Períodes de Lectura Annex III A: informe d'evaluació del Tutor amb defensa simplificada

Avançament convocatòria per als estudiants que sol·liciten Convocatòria extraordinària

Annex III B: informe d'evaluació del Tutor amb defensa completa

Oferta pública de temes per al TFG

LListat Definitiu assignació TFG

Annex IV DS: informe d'evaluació del Tribunal amb defensa  simplificada

TRIBUNALS:

Annex V DC: informe d'evaluació del Tribunal amb defensa completa
Tribunal convocatòria 12 de setembre Annex VI: Presentació TFG
Tribunal Avançament convocatòria  
Tribunal 1ª convocatòria juny  
Tribunal 2ona convocatòria juliol  

CALENDARI:

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA FI DE GRAU 2019-20:

1. Presentació del treball acabat al tutor/a:

- Fins al 20 de setembre de 2019 (inclusivament)

2 -  Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat- plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

 • Del 2 al 4 d'octubre de 2019

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina
 •  Sol·licitar l'avançament de convocatòria  per http://entreu.uv.es
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

 • 14 d’octubre de 2019

PRIMER PERÍODE DE LECTURA:

GENER 2020

1. Presentació del treball acabat al tutor/a:

- Fins el 9 de desembre de 2019 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat- plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

 • 18 i 19 de desembre de 2019

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- De 10 de gener de 2020

 

SEGON PERÍODE DE LECTURA:

JUNY 2020

1. Presentació del treball acabat al tutor/a:

- Fins al 18 de maig de 2020

2 -  Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat- plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es,

(Consulteu l'addenda i noves instruccions)

 • 1 i 2 de juny  2020

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina
 •   Recomanacions
3 - Període defensa:
-       Del 10 al 11 de juny de 2020
 

TERCER PERÍODO DE LECTURA:

JULIOL 2020

1. Presentació del treball acabat al tutor/a:

- Fins al 19 de juny de 2020

2 -Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat- plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

(Consulteu l'addenda i noves instruccions)

 • Del 28 de al 30 juny de 2020

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina 
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- Del 8 al 9 de juliol de 2020

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

Boscá Codina, José Vicente (President - Coordinador de la titulació)
Vocals Nats : Membres invitats  (amb veu però sense vot):
González Alcaide, Gregorio (Coordinador de 1er) Degà/na (o persona en qui delegue)
Alonso Arroyo, Adolfo (Coordinador de 2n) Coordinadora de Pràctiques Externes ( o persona en qui delegue)
Cirilo Gimeno, Ramón Vte. (Coordinador de 3r) Administrador ( o persona en qui delegue)
Pons Alós, Vicent (Coordinador de 4t)  
Blasco Rubio, Ester (estudiant)