• Consulta l'oferta de graus
 • CG1: Saber analitzar necessitats i demandes dels destinataris de la funció en diferents contextos
 • CG2: Ser capaç d'establir les metes de l'actuació psicològica bàsica en diferents contextos, proposant i negociant les metes amb els destinataris i afectats
 • CG3: Ser capaç de planificar i realitzar una entrevista
 • CG4: Ser capaç de descriure i mesurar variables (personalitat, intel·ligència i altres aptituds, actituds, etc.) i processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 • CG5: Ser capaç d'identificar diferències, problemes i necessitats
 • CG6: Ser capaç de diagnosticar seguint els criteris propis de la professió
 • CG7: Saber descriure i mesurar els processos d'interacció, la dinàmica dels grups i l'estructura grupal i intergrupal
 • CG8: Ser capaç d'identificar problemes i necessitats grupals i intergrupals
 • CG9: Saber descriure i mesurar els processos d'interacció, la dinàmica i l'estructura organitzacional i ínterorganitzacional.
 • CG10: Saber analitzar el context on es desenvolupen les conductes individuals, els processos grupals i organitzacionals
 • CG11: Saber seleccionar i administrar els instruments, productes i serveis i ser capaç d'identificar les persones i els grups interessats
 • CG12: Ser capaç de definir els objectius i elaborar el pla bàsic de la intervenció en funció del seu propòsit (prevenció, tractament, rehabilitació, inserció, acompanyament...)
 • CG13: Saber triar les tècniques d'intervenció psicològica adequades per a aconseguir els objectius
 • CG14: Ser capaç d'utilitzar estratègies i tècniques per a involucrar en la intervenció els destinataris
 • CG15: Saber aplicar estratègies i mètodes d'intervenció bàsics sobre els destinataris: consell psicològic, assessorament, negociació, mediació...
 • CG16: Saber planificar l'avaluació dels programes i les intervencions
 • CG17: Ser capaç de mesurar i obtenir dades rellevants per a l'avaluació de les intervencions
 • CG18: Saber analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació.
 • CG19: Saber proporcionar retroalimentació als destinataris de forma adequada i precisa.
 • CG20: Ser capaç d'elaborar informes orals i escrits.
 • CG21: Conèixer les obligacions deontològiques de la psicologia i ajustar-s'hi
 • CG22: Valorar les aportacions que proporciona la investigació científica al coneixement i la pràctica profesional.
 • CG23: Promoure ûi incidir-hiû la salut, la qualitat de vida i el benestar dels individus, grups, comunitats i organitzacions.