• Consulta l'oferta de graus
 • CT1: Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT2: Capacitat d'organització i planificació
 • CT3: Capacitat de comunicació oral i escrita en llengua nativa.
 • CT4: Coneixement d'una llengua estrangera.
 • CT5: Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CT6: Capacitat de gestió de la información.
 • CT7: Capacitat de resolució de problemas.
 • CT8: Ser capaç de prendre decisions.
 • CT9: Capacitat per a treballar en equip i col·laborar eficaçment amb altres persones
 • CT10: Capacitat per a treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
 • CT11: Capacitat per a treballar en un context internacional.
 • CT12: Habilitats en les relacions interpersonals.
 • CT13: Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CT14: Raonament crític.
 • CT15: Compromís ètic.
 • CT16: Capacitat per a desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • CT17: Capacitat per a adaptar-se a situacions noves.
 • CT18: Capacitat per a pensar de forma creativa i desenvolupar noves idees i conceptes.
 • CT19: Capacitat de lideratge.
 • CT20: Mostrar interès per la qualitat de la pròpia actuació i saber desenvolupar sistemes per a garantir la qualitat dels propis serveis.
 • CT21: Sensibilitat envers temes mediambientals.
 • CT22: Capacitat per a assumir responsabilitats.
 • CT23: Capacitat d'autocrítica: ser capaç de valorar la pròpia actuació de forma crítica.
 • CT24: Saber valorar l'actuació personal i conèixer les pròpies competències i limitacions.
 • CT25: Capacitat per a expressar els propis sentiments.
 • CT26: Relativitzar les possibles frustracions.
 • CT27: Saber interpretar les intencions d'altres persones.
 • CT28: Expressió de compromís social.
 • CT29: Mostrar sensibilitat envers els problemes de la humanitat.
 • CT30: Mostrar sensibilitat davant les injustícies personals, ambientals i institucionals.
 • CT31: Mostrar preocupació pel desenvolupament de les persones, les comunitats i els pobles.
 • CT32: Relacions professionals: ser capaç d'establir i mantenir relacions amb altres professionals i institucions rellevants.
 • CT33: Saber desenvolupar presentacions audiovisuals.
 • CT34: Saber obtenir informació de forma efectiva a partir de llibres i revistes especialitzades, i d'altra documentació.
 • CT35: Ser capaç d'obtenir informació d'altres persones de forma efectiva.
 • CT36: Coneixement d'altres cultures i costums.
 • CT37: Iniciativa i esperit emprenedor.