• Consulta l'oferta de graus
 • CE1: Conèixer les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la psicologia de l'aprenentatge i de la percepció i l'atenció.
 • CE2: Conèixer les lleis bàsiques dels processos d'aprenentatge, de percepció i d'atenció.
 • CE3: Conèixer diferents dissenys d'investigació, els procediments de formulació i contrastació d'hipòtesis i la interpretació dels resultats.
 • CE4: Conèixer els fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.
 • CE5: Conèixer els principis del mètode científic i les característiques dels diferents mètodes utilitzats en psicologia i les seues tècniques d'anàlisis.
 • CE6: Ser capaç d'aplicar el coneixement metodològic per resoldre els problemes plantejats en la pràctica profesional.
 • CE7: Ser capaç de descriure dades psicològiques mitjançant programes estadístics i altres tecnologies de la información.
 • CE8: Conèixer els principis bàsics de l'estadística inferencial, així com les seues condicions d'ús i aplicació a la psicología.
 • CE9: Ser capaç d'aplicar tècniques inferencials per a analitzar dades psicològiques mitjançant programes estadístics i altres tecnologies de la información.
 • CE10: Conèixer les funcions, característiques i limitacions dels models teòrics de la psicologia del cicle vital.
 • CE11: Conèixer els processos i etapes del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • CE12: Analitzar i comparar els contextos individuals i grupals de desenvolupament en funció de dimensions historicoculturals.
 • CE13: Saber identificar, analitzar i avaluar les característiques evolutives, necessitats i demandes, problemes i diferències de l'ésser humà en les diferents etapes del cicle vital.
 • CE14: Conèixer les bases i els principis de la intervenció evolutiva i el seu caràcter preventiu, optimitzador i terapèutic.
 • CE15: Saber proporcionar assessorament evolutiu als agents implicats en els diferents contextos.
 • CE16: Saber elaborar informes orals i escrits sobre el desenvolupament en les diferents etapes del cicle vital.
 • CE17: Generar una actitud autoreflexiva entorn del desenvolupament propi junt amb una sensibilitat evolutiva cap al desenvolupament dels altres.
 • CE18: Conèixer les funcions i les característiques dels models teòrics de la psicologia social i la psicologia dels grups.
 • CE19: Conèixer els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions, així com les lleis bàsiques dels processos psicosocials.
 • CE20: Conèixer els diferents camps d'aplicació de la psicologia social.
 • CE21: Conèixer la dimensió social de l'ésser humà considerant factors històrics i socioculturals.
 • CE22: Conèixer les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de psicologia de la motivació i emoció i de psicologia de la memòria. Ser capaç de valorar críticament les seues contribucions i limitacions.
 • CE23: Conèixer les lleis i principis dels processos psicològics implicats en psicologia de la motivació i emoció i de psicologia de la memoria.
 • CE24: Ser capaç de descriure i mesurar processos i variables afectivomotivacional i de memoria.
 • CE25: Analitzar i interpretar els resultats quantitatius i qualitatius procedents de les investigacions, informe i treballs de psicologia de la motivació i emoció.
 • CE26: Saber utilitzar les fonts documentals rellevants en psicologia de la motivació i emoció i en psicologia de la memoria.
 • CE27: Conèixer la història de la psicologia de la personalitat a fi que l'alumnat discrimine entre el que representarien enfocaments científics i no científics en el seu estudi.
 • CE28: Conèixer el llenguatge conceptual bàsic de la psicologia de la personalitat a fi que l'alumnat aprenga què signifiquen les diferències individuals.
 • CE29: Saber aplicar i diferenciar les principals fonts de dades de la psicologia de la personalitat.
 • CE30: Aprendre a interpretar i utilitzar els diferents mètodes d'investigació en personalitat i diferències individuals.
 • CE31: Saber reconèixer, diferenciar i relacionar les principals perspectives teòriques i programes d'investigació de la psicologia de la personalitat.
 • CE32: Conèixer les dificultats metodològiques implicades en l'avaluació de la personalitat a fi que l'alumnat aprenga a tractar amb els problemes d'estabilitat i canvi d'aquesta.
 • CE33: Saber aplicar dissenys comparatius i tècniques multivariades en la investigació en personalitat i diferències individuals.
 • CE34: Conèixer, descriure i identificar les principals variables estructurals i/o processuals de la personalitat.
 • CE35: Saber discriminar les diferents perspectives teòriques i metodològiques en l'estudi diferencial de la intel·ligència.
 • CE36: Saber identificar les diferents habilitats (aptituds) cognitives i els processos cognitius subjacents.
 • CE37: Identificar les principals dimensions temperamentals, socioactitudinals i motivacionals de la personalitat: conèixer el seu àmbit de referència, comprendre la seua dinàmica i saber manejar els principals resultats d'investigació obtinguts.
 • CE38: Comprendre el paper de la cultura i les relacions de gènere en l'explicació del funcionament individual i grupal.
 • CE39: Comprendre la tensió dialèctica que s'estableix entre les explicacions socioculturals i les sociobiològiques a l'hora d'estudiar les diferències entre homes i dones.
 • CE40: Comprendre que les diferències entre homes i dones es van construint al llarg del cicle vital i que la cultura influeix en la identitat de gènere.
 • CE41: Que l'alumne adquirisca coneixement del fet que les diferències psicològiques entre homes i dones no shan de confondre amb desigualtat social.
 • CE42: Desenvolupar una visió crítica des de la perspectiva sociocultural pel que fa a l'estat actual de la investigació en l'àrea de les diferències psicològiques relacionades amb el gènere.
 • CE43: Saber com es concep el comportament anormal des de la perspectiva de les diferències individuals.
 • CE44: Conèixer les principals teories sobre el treball i els processos psicològics bàsics de l'activitat laboral.
 • CE45: Conèixer els factors personals, de gènere, grupals i contextuals que influeixen en l'activitat laboral.
 • CE46: Ser capaç de descriure i mesurar les variables psicosocials implicades en el treball i els processos d'interacció grupal.
 • CE47: Conèixer els fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.
 • CE48: Ser capaç d'aplicar, interpretar, valorar críticament i comunicar els resultats de l'avaluació psicométrica.
 • CE49: Conèixer la diferent problemàtica -característiques i factors causals- que poden presentar els subjectes escolaritzats lligada al seu desenvolupament evolutiu.
 • CE50: Utilitzar enfocaments d'avaluació pertinents per a la identificació específica de les dificultats en el desenvolupament i en l'aprenentatge.
 • CE51: Conèixer els principals models per a dissenyar i implantar la intervenció psicoeducativa.
 • CE52: Integrar la informació obtinguda en el procés d'avaluació per dissenyar un pla d'intervenció específic per als trastorns del desenvolupament i les dificultats de l'aprenentatge.
 • CE53: Saber assessorar, tant els professors com les famílies, en l'atenció a la diversitat educativa.
 • CE54: Responsabilitzar-se de les seues obligacions i saber col·laborar amb els companys treballant en equip.
 • CE55: Aplicar en la pràctica professional els principis d'igualtat d'oportunitats, i respecte als drets de les persones.
 • CE56: Prevenir, detectar i desenvolupar mesures per a superar les situacions de discriminació per raons de gènere.
 • CE57: Incorporar en les intervencions els principis d'igualtat i mesures per a reduir els obstacles a la igualtat i les discriminacions per raons de gènere o d'un altre tipus.
 • CE58: Conèixer les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la psicologia del pensament i del llenguatge.
 • CE59: Conèixer les lleis bàsiques dels diferents processos psicològics relacionats amb els processos de representació mental, raonament i solució de problemas.
 • CE60: Conèixer les lleis bàsiques dels diferents processos psicològics relacionats amb els processos de percepció, comprensió i producció del llenguatge parlat i escrit.
 • CE61: Conèixer els processos i les etapes principals del desenvolupament al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 • CE62: Conèixer els fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques relacionats amb els processos de pensament i de llenguatge.
 • CE63: Conèixer els diferents camps d'aplicació de la psicologia del pensament i del llenguatge i tenir els coneixements necessaris per a incidir i promoure la qualitat de vida en els individus en els diferents contextos: educatiu, clínic.
 • CE64: Conèixer els diferents dissenys d'investigació en psicologia del pensament i del llenguatge, els procediments de formulació i contrastació d'hipòtesis i la interpretació dels resultats.
 • CE65: Ser capaç de descriure i mesurar variables relacionades amb els processos de pensament i llenguatge.
 • CE66: Realitzar intervencions específiques d'atenció a la diversitat, de foment de la coeducació i d'eradicació de les desigualtats de gènere.
 • CE67: Conèixer les principals teories sobre el funcionament de les organitzacions i la conducta organitzacional.
 • CE68: Conèixer diferents mètodes d'avaluació i intervenció en l'àmbit de les organitzacions.
 • CE69: Saber analitzar necessitats i demandes dels destinataris de les actuacions en l'àmbit organitzacional.
 • CE70: Saber seleccionar i administrar els instruments, productes i serveis adequats en contextos organitzacionals.
 • CE71: Conèixer els diferents enfocaments que han contribuït al desenvolupament històric de la psicopatologia i la seua influència en la producció del coneixement i de la pràctica professional de la psicologia en l'àmbit de la salut mental.
 • CE72: Conèixer els factors (psicològics, biològics i socials) que interactuen i incideixen en el comportament i l'experiència humanes, tant normal com patològica.
 • CE73: Conèixer la simptomatologia característica dels diferents trastorns mentals i del comportament, les seues causes, factors que incideixen en el seu manteniment, així com conèixer els sistemes internacionals de classificació i diagnòstic dels trastorns mentals i del comportament.
 • CE74: Saber accedir i utilitzar les diferents fonts documentals de la psicopatologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per a accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental.
 • CE75: Conèixer els diversos camps d'aplicació de la psicopatologia, les seues possibilitats i límits, i la necessitat de col·laboració interdisciplinària amb altres àrees i professionals de la salut mental.
 • CE76: Conèixer la història i els conceptes principals de les tècniques d'intervenció i tractament psicològic, de manera que es considere el camp com una àrea plenament integrada en la psicologia científica i li permeta situar els continguts posteriors (d'aquesta assignatura i altres) en un marc de referència adequat.
 • CE77: Ser capaç d'utilitzar de forma clara els conceptes i la terminologia bàsica d'aquesta disciplina, de manera que puga consultar la bibliografia especialitzada de la matèria que ens ocupa.
 • CE78: Conèixer els criteris de qualitat més freqüentment exigits a la informació utilitzada en tractaments psicològics.
 • CE79: Conèixer els límits legals, ètics i deontològics dels tractaments psicològics.
 • CE80: Conèixer les diferents tècniques i procediments de les intervencions i tractaments psicològics i les seues aplicacions principals.
 • CE81: Ser capaç de generar un esperit científic i un judici crític que permeta avaluar la bondat i la qualitat dels models teòrics i procediments terapèutics derivats.
 • CE82: Ser capaç d'utilitzar els recursos informatius necessaris per a guiar-se en la cerca del material o documentació sobre tractaments psicològics.
 • CE83: Familiarització amb el rol professional del psicoterapeuta (destreses i habilitats bàsiques).
 • CE84: Conèixer els diferents dissenys d'investigació experimental i no experimental, els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis i la interpretació dels resultats.
 • CE85: Conèixer la metodologia emprada per al desenvolupament de psicofàrmacs i la forma de verificar la seua eficàcia terapèutica en la clínica.
 • CE86: Ser capaç de reconèixer a quin tipus de psicofàrmac pertany una substància concreta.
 • CE87: Ser capaç d'orientar el tractament farmacològic de casos clínics concrets.
 • CE88: Conèixer els diferents grups de psicofàrmacs i la seua utilització en els diferents trastorns mentals.
 • CE89: L'alumne/a coneixerà els diferents trastorns neuropsicològics, les tècniques per al seu diagnòstic i les seues etiologies principals.
 • CE90: L'alumne/a podrà realitzar una valoració neuropsicològica abreujada a un voluntari/ària real.
 • CE91: L'alumne/a estarà capacitat/ada per a emetre un informe neuropsicològic d'un cas clínic real.
 • CE92: L'alumne/a coneixerà la mecànica de passar proves neuropsicològiques.
 • CE93: Capacitat per a treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
 • CE94: Saber valorar l'actuació personal i conèixer les pròpies competències i limitacions.
 • CE95: Conèixer els diferents enfocaments que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia clínica infantojuvenil i la seua influència en la producció del coneixement i de la pràctica professional de la psicologia en l'àmbit de la salut mental.
 • CE96: Conèixer la simptomatologia característica dels diferents trastorns mentals i del comportament, les seues causes, factors que incideixen en el seu manteniment, així com conèixer els sistemes internacionals de classificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns mentals i del comportament.
 • CE97: Saber accedir i utilitzar les diferents fonts documentals de la psicopatologia infantojuvenil, mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental.
 • CE98: Conèixer els diversos camps d'aplicació de la psicologia clínica infantojuvenil, les seues possibilitats i límits, i la necessitat de col·laboració interdisciplinària amb altres àrees i professionals de la salut mental.
 • CE99: Capacitat per a aplicar dissenys comparatius i usar la terminologia científica en la investigació en psicologia de la salut.
 • CE100: Conèixer els diferents models que posen en relació la personalitat i la salut.
 • CE101: Saber identificar patrons de comportament de risc per a la salut.
 • CE102: Ser capaç de dissenyar un programa d'intervenció en psicologia de la salut.
 • CE103: Ser capaç de valorar un programa d'intervenció en psicologia de la salut.
 • CE104: Saber identificar problemes de salut en la població general que demanen atenció psicològica.
 • CE105: Conèixer els models generals al llarg de la història sobre la salut-malaltia a fi de comprendre la interdisciplinarietat de la psicologia de la salut.
 • CE106: Conèixer els diferents camps d'aplicació de la psicologia i tenir els coneixements necessaris per a incidir i promoure la qualitat de vida en els individus, grups, comunitats i organitzacions implicats en qualsevol procés addictiu.
 • CE107: Ser capaç de descriure i mesurar variables (actituds, nivell de preparació al canvi, etc.) i processos cognitius, emocionals i conductuals relacionats amb els processos addictius.
 • CE108: Saber escoltar.
 • CE109: Saber preguntar.
 • CE110: Ser capaç de registrar la informació i diferenciar els aspectes rellevants dels irrellevants a fi de l'avaluació o intervenció.
 • CE111: Conèixer els fonaments de l'aplicació dels coneixements psicobiològics a la intervenció social.
 • CE112: Ser capaç de descriure i identificar els processos psicobiològics subjacents a la conducta violenta i les seues aplicacions en la intervenció social.
 • CE113: Ser capaç de descriure i identificar els processos psicobiològics subjacents als processos d'envelliment i les seues aplicacions en la intervenció social.
 • CE114: Ser capaç de descriure i identificar els processos psicobiològics subjacents als processos addictius i les seues aplicacions en la intervenció social.
 • CE115: Conèixer els aspectes bàsics de les TIC, la lògica dels llenguatges de programació, d'interrogació, així com les estructures fonamentals de dades, els sistemes de marques i els principis de les bases de dades.
 • CE116: Ser capaç de comprendre les bases de funcionament de les principals aplicacions informàtiques i d'Internet, així com valorar críticament la seua aplicabilitat i eficàcia per a l'exercici professional de la psicologia.
 • CE117: Ser capaç d'aplicar i adaptar els instruments i sistemes de gestió d'informació i dades a diversos àmbits de l'exercici professional de la psicologia.
 • CE118: Distingir aquells models que sustenten una concepció sociocultural de la personalitat enfront d'aquells altres que sustenten una concepció biològica.
 • CE119: Identificar els tipus i subtipus d'intel·ligències sociopersonals des de la perspectiva dels models d'intel·ligència múltiples.
 • CE120: Comprendre els processos socials que intervenen en la interacció social entre els gèneres.
 • CE121: Conèixer les diferents perspectives que des de la psicologia de la personalitat i la psicologia social aborden el tema de l'amor.
 • CE122: Conèixer la rellevància de les diferències individuals en personalitat en el context laboral.
 • CE123: Comprendre els factors i processos bàsics de personalitat implicats en l'adquisició, el desenvolupament i el manteniment de la conducta normal i l'antisocial i delictiva.
 • CE124: Ser capaç de realitzar una anàlisi a diferents nivells del fenomen de la conducta delictiva, els seus factors desencadenants i els factors de resistència, a nivell individual, interpersonal i situacional.
 • CE125: Manejar els models que expliquen les relacions entre personalitat, estrès i salut.
 • CE126: Conèixer el camp d'aplicació de la psicologia en l'àmbit de la delinqüència i la conducta antisocial i tenir els coneixements necessaris per a incidir i promoure la qualitat de vida en els individus, grups, comunitats i organitzacions relacionats amb aquest àmbit.
 • CE127: Saber descriure i mesurar els processos d'interacció i la dinàmica on es desenvolupen les conductes antisocials i delictives
 • CE128: Conèixer les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la psicologia social de l'esport
 • CE129: Conèixer els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions esportives
 • CE130: Saber interpretar la realitat familiar d'acord amb els models teòrics de psicologia familiar.
 • CE131: Conèixer la dimensió social i antropològica del la família considerant els factors històrics i socioculturals que intervenen en la seua configuració
 • CE132: Observar famílies diferents de la pròpia, analitzant el seu funcionament des del seu propi context cultural.
 • CE133: Anàlisi sincrònica i diacrònica de la família. Descripció i valoració de les dimensions rellevants.
 • CE134: Anàlisi i valoració de la funcionalitat familiar i de les situacions del risc per al desenvolupament personal.
 • CE135: Saber analitzar les necessitats i demandes dels membres de la família en els diferents models familiars.
 • CE136: Ser capaç de seleccionar i aplicar instruments: genograma, entrevistes, escales i qüestionaris.
 • CE137: Establir les metes de l'actuació psicològica en el context familiar, proposant i negociant les metes amb els destinataris i afectats. Planificar.
 • CE138: Conèixer la metodologia de construcció de proves de rendiment.
 • CE139: Ser capaç de dissenyar i aplicar proves de rendiment per a resoldre els problemes plantejats en la pràctica profesional.
 • CE140: Ser capaç d'analitzar les dades mitjançant programes estadístics i altres tecnologies de la información.
 • CE141: Saber aplicar estratègies i mètodes d'intervenció sobre els destinataris, sobre els contextos i de manera indirecta a través d'altres persones.
 • CE142: Conèixer els postulats i les limitacions dels enfocaments teòrics que més han aportat al coneixement de les vinculacions afectives.
 • CE143: Conèixer processos emocionals, conductuals i cognitius implicats en les relacions d'inclinació i en altres relacions afectives.
 • CE144: Conèixer les etapes principals del desenvolupament dels diferents vincles afectius al llarg del cicle vital.
 • CE145: Conèixer els fonaments biològics de la conducta afectiva i sexual.
 • CE146: Conèixer les repercussions del context en les vinculacions afectives.
 • CE147: Conèixer les necessitats afectives fonamentals i les formes d'actuació adaptades i inadaptades dins de les relacions afectives.
 • CE148: Conèixer els mètodes d'avaluació i diagnòstic de la qualitat de les relacions afectives.
 • CE149: Conèixer procediments d'orientació, assessorament i intervenció per a les relacions afectives i sexuals disfuncionals.
 • CE150: Conèixer la utilitat de la investigació per enquestes en diferents àrees de la psicologia i disciplines afins.
 • CE151: Ser capaç de dissenyar i dur a terme una enquesta i un estudi d'opinió.
 • CE152: Conèixer els fonaments biològics dels processos d'estrès.
 • CE153: Ser capaç de descriure i mesurar variables i processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals relacionats amb l'estrès.
 • CE154: Poder identificar els diversos tipus d'estrès, així com les principals estratègies per a fer front a les situacions estressants. Identificar els efectes de l'estrès sobre la salut i oferir algunes eines per al seu control.
 • CE155: Saber identificar problemes i necessitats organitzacionals i interorganitzacionals.
 • CE156: Conèixer l'evolució històrica de la psicologia econòmica i del consumidor i les teories i els models que expliquen la conducta econòmica i del consumidor.
 • CE157: Capacitats relacionades amb la investigació sobre la conducta econòmica i del consumidor.
 • CE158: Saber avaluar conductes socials relacionades amb el consum.
 • CE159: Manejar les tècniques i els instruments per avaluar les tendències culturals relacionades amb les conductes econòmiques i dels consumidors.
 • CE160: Ser capaç de realitzar un tractament adequat de la informació, tècniques i procediments per a l'engegada de programes relacionats amb la intervenció sobre la conducta econòmica i del consumidor, el benestar en el consum i la planificació de màrqueting social.
 • CE161: Tractament sistemàtic i organitzat de la informació, revisió i maneig de la bibliografia científica i la que mostra evidències empíriques. Integració de teories i formulació de models.
 • CE162: Organització, desenvolupament i extracció de dades de l'entrevista relacionada amb situacions de consum. Maneig de grups per a la investigació qualitativa.
 • CE163: Conèixer les principals aproximacions teòriques relatives al canvi en el context de l'organització.
 • CE164: Conèixer els factors personals, grupals i contextuals que influeixen en la gestió del canvi organitzacional.
 • CE165: Conèixer els diferents camps d'aplicació de la psicologia a la seguretat viària i aconseguir els coneixements necessaris per a poder intervenir en una millora de la seguretat viària i especialment en la prevenció dels accidents de trànsit.
 • CE166: Poder arribar a conèixer totes aquelles variables que incideixen (especialment des del factor humà) en la seguretat viària i en la generació del risc en el trànsit.
 • CE167: Poder arribar a identificar els problemes i les necessitats socials, grupals i individuals existents en el camp del trànsit i de la seguretat viària.
 • CE168: Poder arribar a definir objectius i elaborar plans que des de la perspectiva del factor humà permeten la millora de la seguretat viària i la prevenció dels accidents.
 • CE169: Ser capaç d'utilitzar estratègies i tècniques que aconseguisquen involucrar els usuaris de les vies en la millora i major seguretat del sistema.
 • CE170: Arribar a conèixer i analitzar les necessitats dels diferents sectors i grups en l'àmbit de la seguretat viària.