Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 75

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 9

Codi titulació: 2134

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: http://www.uv.es/socials

Places ofertes de nou ingrés: 35

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Socials

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i Valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Raúl Lorente Campos (Director)
Josep Banyuls Llopis
Amparo Caballer Hernández
Miguel Angel García Calavia
Federico López Mora
Trinidad Santamans Checa (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster s’adapta plenament a les necessitats presents en la nostra realitat social. D’una banda, la problemàtica del desocupació al nostre país és bàsicament estructural; durant els tres ultimes dècades presenta taxes de desocupació molt superiors a les de la resta dels països de la Unió Europea. Aquesta debilitat de l’ocupació s’aguditza en èpoques de crisi com actual, en què la principal variable d’ajust que s’ha utilitzat en els unitats productives ha estat l’ocupació, originant-ne una reducció molt considerable, quan altres societats del nostre entorn tendeixen a modificar un conjunt mes ampli de variables. A hores d’ara, les problemàtiques socials emergents entorn de la feina i la falta d’aquesta –en concret, les demandes en el terreny de la desigualtat i la protecció social–, i l’actuació davant l’exclusió social que provoca la falta de feina, sobretot en col•lectius especialment vulnerables, exigeixen la formació d’especialistes en l’ocupació, la inducció i l’activació d’iniciatives d’ocupació vinculades a la realitat productiva territorial i a les seues potencialitats, i el desenvolupament d’iniciatives d’ocupació amb una orientació pública.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Ciències Socials, del Treball i dels Recursos Humans

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: socimast@uv.es