D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, per a accedir als ensenyaments oficials del Màster Euromediterrani en Neurociències i Biotecnologia de la Universitat de València cal estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculten al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster. Així mateix, podran accedir-hi els titulats d’acord amb sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels títols, després de la comprovació prèvia per la Universitat de l’acreditació d’un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que faculten al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol de la persona interessada, ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Per a accedir al Màster Euromediterrani en Neurociències i Biotecnologia en les millors condicions formatives possibles es recomana haver cursat un grau en una titulació de ciències (Biologia, Bioquímica, Química, Física, Farmàcia, Veterinària o semblants), un grau de Psicologia o les titulacions de Medicina.