Les persones destinatàries d’aquest màster només poden ser:
- Graduats/ades en Fisioteràpia o diplomats/ades en Fisioteràpia o títols afins (aquelles titulacions que es corresponguen almenys en un 75-80% al contingut d'estes titulacions i tindre un creditaje suficient, com perquè en el mateix país d'origen li done accés a estudis de màster)