foto Maria Elena Cantarino Suñer
MARIA ELENA CANTARINO SUÑER
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: FILOSOFIA MORAL
Departament: Filosofia
Profesora Titular de Universidad "Filosofía Moral" Departamento de Filosofía Facultad de Filosofía y CC.EE. Avda. Blasco Ibáñez, 30 (Despacho 609)
(9638) 64227
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 15:00 a 17:00. ÀREA FILOSOFIA MORAL - DESPATX 609
Segon quadrimestre
Dijous de 16:00 a 18:00. ÀREA FILOSOFIA MORAL - DESPATX 609
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València