Servei d'Investigació

El Servei d'Investigació és la unitat de suport administratiu de la gestió del Vicerectorat d'Investigació i de la Comissió d'Investigació i desenvolupa les funcions d'informació, difusió, gestió, seguiment i justificació de les diferents actuaciones en l'àrea de la investigació. També realitza les funcions de suport técnic i administratiu de la Comissión d'Investigació i actua com a nexe entre els diferents organisms finançadors i els investigadors i resta de sol.licitants pertanyents a la comunitat universitària, oferint al Personal Investigador de la Universitat de València els serveis d'assessorament, informació i gestió de les diferents actuacions en l'àrea de la investigació.