.
.
.
.
.

Ajudes per afavorir la mobilitat docent amb l'objectiu d'impulsar la formació especialitzada i promocionar el desenvolupament i la cooperació, així com fomentar les relacions entre la Universitat de València i les universitats dels països que tinguin subscrit i en vigor un conveni marco de col·laboració.

Les ajudes sufraguen els costos del viatge d'anada i volta del personal de la Universitat de València i al personal convidat l'estada en el Col·legi Major Rector Peset.

Llistat d'universitats amb conveni marc per països

 

Convocatòria d'ajudes de mobilitat per conveni marc entre la Universitat de València i altres institucions d'educació superior estrangeres de cooperació 2021.

1. Sol·licituds:

Termini de presentació de sol·licituds del 14 juliol fins al 2 novembre 2021 o fins l'esgotament del crédit pressupostari.

La sol·licitud i la documentació es presentaran a través del formulari de la seu electrònica de la Universitat de València:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=ca_ES#/login?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=RI_IP

A la sol·licitud caldrà adjuntar la seguent documentació:

Modalitat 1 - Viatges

  • Carta d'invitació signada i segellada per la Universitat de destinació amb la proposta de l'activitat docent a realitzar durant l'estada.

Les sol·licituds presentades pel Personal d'Administració i Serveis hauran d'anar acompanyades per una memòria detallada que relacione aquestes tasques amb el seu lloc de treball.

Modalitat 2 - Estades:

  • Annex II - Carta d'invitació del sol·licitant de la UV amb indicació de la proposta de l'activitat docent a realitzar durant l'estada, les dates i el vistiplau del Departament/ Servei/Institut.
  • Còpia del passaport de la persona convidada.
  • Carta o document acreditatiu de la vinculació contractual del beneficiari convidat amb la Universitat de procedència.

2. Condicions:

Modalitat 1 - Viatges

L'ajuda subvenciona únicament el cost real del desplaçament amb avió en línies regulars en classe turista des de València a la ciutat de destinació. El sol·licitant comprarà i abonarà el bitllet d'avió personalment. L'import màxim de l'ajuda a concedir és de 1500 €.

Modalitat 2 - Estades:

Les ajudes per a estades de convidats beneficiaris subvencionen exclusivament l'allotjament i manutenció en col·legi major universitari durant un màxim d'un mes. La reserva de l'allotjament i manutenció correspon al personal de la UV sol·licitant de l'ajuda.

L'ajuda no comprèn cap tipus de segur, per la qual cosa és responsabilitat del beneficiari convidat tenir un segur d'assistència mèdica i de repatriació.

3. Justificació:

En el termini de 15 dies des de la finalització del viatge cal enviar mail a coop@uv.es o per correu intern al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació (Palau de Cerveró) la següent documentació:

Modalitat 1 - Viatges:

  1. Annex III – Justificació de l'ajuda de modalitat de viatge que inclou l'autorització del Departament/Institut. En el cas que el viatge incloga altres despeses que es gestionen des del Departament/Institut, hauran d'incloure's els mateixos en aquest imprés.
  2. Bitllets o targetes d'embarcament del viatge realitzat.
  3. Justificant del pagament del bitllet d'avió: factura o rebut
  4. Annex IV - Informe final de les activitats realitzades modalitat viatge.
  5. Certificat d'assistència amb indicació de les dates expedit pel responsable de la Universitat de destí.

Modalitat 2 - Estades:

  • Annex V - Informe final de les activitats realitzades amb el vistiplau del tutor i indicació del període d'estada.

El Col·legi Major remetrà directament al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació el càrrec de l'estada del professor invitat.