Instruccions per al registre d'investigadors visitants estrangers

La Universitat de València podrà rebre investigadors visitants estrangers que realitzen una estada docent o investigadora de caràcter temporal.

Hauran de comptar amb la invitació del personal docent i investigador (d'ara en avant PDI) de la Universitat de València que els aculla, que haurà de seguir les instruccions que es mostren a continuació.

Amb la finalitat que la Universitat de València tinga coneixement dels investigadors visitants que es troben en les seues dependències i que el seu PDI dispose d'un canal adequat per a comunicar les estades dels seus investigadors convidats, s'ha establit el procediment de registre d'investigadors visitants estrangers que es detalla a continuació.

Duració de les estades

Només seran objecte de registre les estades que tinga una duració superior a 15 dies.

Formulari de sol·licitud

  1. Descarregar el formulari de sol·licitud i emplenar pel PDI acollidor.
  2. Llegir el Document d'Ajuda.
  3. Accedir al següent enllaç i seguir les instruccions del “Document d'Ajuda”.
  4. Enviar la sol·licitud i descarregar el justificant d'enviament.

Si es necessita ajuda amb la sol·licitud, es pot contactar amb training@uv.es

Termini de presentació

El registre estarà obert tot l'any.

El PDI de la Universitat de València que aculla a un investigador visitant, haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud amb una antelació de 15 dies naturals respecte a la data d'incorporació de l'investigador visitant a la Universitat de València.