Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià és una de les dues titulacions juntament amb el Diploma de Mestre de Valencià  que habiliten per a la docència en valencià en l'ensenyament no universitari. L'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, regula aquestes titulacions i faculta les universitats valencianes a expedir-les. El Pla de Formació Lingüística i Didàctica de la Universitat de València (ACGUV 156/2014, de 24 de juliol) ofereix diversos itineraris per a l'obtenció d'aquestes titulacions.
Les persones interessades han d'acreditar la competència lingüística en valencià i la competència professional adequades per a cadascun dels dos títols. Els itineraris permeten accedir-hi mitjançant els crèdits de Filologia Catalana, a través dels crèdits de Didàctica de la Llengua i la Literatura, cursant un itinerari de docència en valencià o cursant un itinerari formatiu específic que organitzarà el Servei d'Extensió Universitària.

Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
Competència lingüística + Competència professional
 Certificat de nivell C1 de la UV o equivalents  + Itinerari de crèdits de Filologia Catalana 
 + Itinerari de crèdits de Didàctica de la Llengua i la Literatura 
 + Itinerari de docència en valencià
 + Itinerari  formatiu específic

Itinerari de crèdits de Filologia Catalana

Requisits

  • Tenir aprovats 24 crèdits ECTS vinculats a l’àrea de coneixement de Filologia Catalana Determinats pel Departament de Filologia Catalana. Itinerari de crèdits ECTS.

Per tal d’iniciar el procediment, adreceu-vos a la secretaria de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Campus de Blasco Ibáñez, av. de Blasco Ibáñez, 32, 46010 València.
 

Itinerari de crèdits de Didàctica de la Llengua i la Literatura

Requisits

  • Tenir aprovats 24 crèdits ECTS vinculats a l’àrea de coneixement de Didàctica de la Llengua i la Literatura determinats pel Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Itinerari de crèdits ECTS. (pdf.pendent de publicar)

Per tal d’iniciar el procediment, adreceu-vos a la secretaria de la Facultat de Magisteri, Campus dels Tarongers, av. dels Tarongers, s/n, 46022 València.
 

Itinerari de docència en valencià

Requisits

  • Cal haver obtingut el títol de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria en la Universitat de València i haver-hi cursat almenys 80 crèdits amb el valencià com a llengua vehicular. A més, caldrà acreditar estar en possessió del títol de Màster Universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària o equivalent, expedit per la Universitat de València.

Per tal d'iniciar el procediment, adreceu-vos a la secretaria del Servei de Política Lingüística, carrer del Serpis, 29, 2a (Edificid'Instituts d'Investigació), 46022. València

Sol·licitud
 

Itinerari formatiu específic

Gestió: Servei d’Extensió Universitària, Amadeu de Savoia, 4, València

Calendari de matrícula: A partir del 15 de setembre de 2014, fins al dia abans del començament del mòdul, o completar les places oferides. 

Lloc de matrícula: A les oficines del Servei d'Extensió Universitària, Amadeu de Savoia, 4, València. Horari d'atenció, dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores; dilluns de 16:00 a 18:00 hores.

Documentació que cal aportar i requisits d’accés

  • Original i fotocòpia del certificat de nivell B1 (Elemental) de valencià de la Universitat de València o de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o certificat equivalent.
  • Original i fotocòpia del títol de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria o aportar certificat d’haver cursat i aprovat 100 crèdits d’un d’aquests títols.

Preu dels cursos: Comunitat Universitària 20,39 € crèdit; Públic en general 25 € crèdit.

Els cursos que s’ofereixen mitjançant el Servei d’Extensió Universitària habiliten per a obtenir la competència professional, prèvia superació de l’avaluació final de cadascun dels mòduls. El Servei de Política Lingüística expedirà els certificats finals a totes aquelles persones que resulten aptes en els cursos i aporten el certificat de competència lingüística en valencià (nivell C1 per al Certificat de Capacitació). A més a més, tots aquells que accedisquen a fer els cursos per la via d’haver superat 100 crèdits no se’ls expedirà el certificat final fins que obtinguen un títol de grau o equivalent.

Programa formatiu i cursos per a l’obtenció de la competència professional:

Cal cursar 4 mòduls.

  • Mòdul 1: Català oral per a l’activitat docent (6 crèdits)
  • Mòdul 2: Català escrit per a l’activitat docent (6 crèdits)
  • Mòdul 3: Llengua instrumental i recursos TIC per a l’aprenentatge integrat (6 crèdits)
  • Mòdul 4: Llenguatge especialitzat i terminologia (6 crèdits)

En el moment de formalitzar la matrícula cal triar obligatòriament grup de matí o vesprada. No es poden cursar mòduls de matí i vesprada.

Mínim d'alumnes per l'activació del mòdul:  20 alumnes

 Horaris Grup de matí

Mòdul Calendari Horari Aules
Mòdul 1: Català oral per a l’activitat docent (6 crèdits) Del 22 d'octubre fins al 18 de desembre de 2014 Dilluns,dimecres i dijous de 09.00 a 11.00 h  Aula 1 del Servei de Política Lingüística . Carrer Serpis , 29  (Campus dels Tarongers)
 
Mòdul 2: Català escrit per a l’activitat docent (6 crèdits)  Del 22 d'octubre fins al 18 de desembre de 2014 Dilluns, dimecres i dijous d'11.30 a 13.30 h  Aula 1 del Servei de Política Lingüística . Carrer Serpis , 29  (Campus dels Tarongers)
 
Mòdul 3: Llengua instrumental i recursos TIC per a l’aprenentatge integrat (6 crèdits)  Del 9 de febrer fins al 20 de maig de 2015 Dilluns i dimecres, d'11.30 a 13.30 h   Aula Informàtica (Campus dels Tarongers). Pendent de confirmació
Mòdul 4: Llenguatge especialitzat i terminologia (6 crèdits)  Del 9 de febrer fins al 20 de maig de 2015 Dilluns i dimecres, de 09.00 a 11.00 hores  Aula 1 del Servei de Política Lingüística . Carrer Serpis , 29  (Campus dels Tarongers)
 

 Horaris Grup de vesprada

Mòdul Calendari Horari Aules
Mòdul 1: Català oral per a l’activitat docent (6 crèdits) Del 22 d'octubre fins al 18 de desembre de 2014 Dilluns,dimecres i dijous de 16.00 a 18.00 h  Aula 1 del Servei de Política Lingüística . Carrer Serpis , 29  (Campus dels Tarongers)
 
Mòdul 2: Català escrit per a l’activitat docent (6 crèdits)  Del 22 d'octubre fins al 18 de desembre de 2014 Dilluns, dimecres i dijous de 18.30 a 20.00 h  Aula 1 del Servei de Política Lingüística . Carrer Serpis , 29  (Campus dels Tarongers)
 
Mòdul 3: Llengua instrumental i recursos TIC per a l’aprenentatge integrat (6 crèdits)  Del 9 de febrer fins al 20 de maig de 2015 Dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.30 hores  Aula Informàtica (Campus dels Tarongers). Pendent de confirmació
Mòdul 4: Llenguatge especialitzat i terminologia (6 crèdits)  Del 9 de febrer fins al 20 de maig de 2015 Dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.00 hores  Aula 1 del Servei de Política Lingüística . Carrer Serpis , 29  (Campus dels Tarongers)