• alumnes
Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
Competència lingüística + Competència professional
 Certificat de nivell C1 de la UV o equivalents  + Itinerari de crèdits de Filologia Catalana
 + Itinerari de crèdits de Didàctica de la Llengua i la Literatura
 + Itinerari de docència en valencià
 + Itinerari formatiu específic

Itinerari de crèdits de Filologia Catalana

Requisits

Per obtenir el Certificat de Capacitació en aquest itinerari els candidats hauran de complir alguns requisits que varien segons la titulació. Hi ha tota la informació en aquest enllaç.

Procediment

Podreu sol·licitar el certificat per correu electrònic mitjançant l’adreça s.virtual@uv.es o, bé, de manera presencial, a la secretaria de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, av. de Blasco Ibáñez, 32, planta baixa, 46010 València.

        Més informació: s.virtual@uv.es

Itinerari de crèdits de Didàctica de la Llengua i la Literatura

Requisits

Haver finalitzat els estudis de grau de Mestra/e en Educació Infantil o Mestra/e en Educació Primària i haver abonat els drets d’expedició del títol.

Procediment

Podreu sol·licitar el certificat per correu electrònic mitjançant l’adreça fac.magisteri@uv.es o, bé, de manera presencial a la secretaria de la Facultat de Magisteri, av. dels Tarongers, 4, planta baixa, 46022 València o a la de l’Extensió de la Facultat de Magisteri al Campus d’Ontinyent, av. del Comte de Torrefiel, 22, 46870 Ontinyent.

        Més informació: fac.magisteri@uv.es

Itinerari de docència en valencià

Aquest itinerari consisteix estrictament en una convalidació d’estudis cursats íntegrament en la Universitat de València. No és possible cap convalidació si heu cursat cap d’aquests estudis en altres institucions. La Universitat de València ofereix tres itineraris possibles més per a obtenir el Certificat de Capacitació i existeixen altres alternatives oferides per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports i per altres institucions universitàries.

Requisits

 • Cal haver obtingut el títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster oficial en la Universitat de València i haver-hi cursat almenys 80 crèdits amb el valencià com a llengua vehicular. A més, caldrà acreditar estar en possessió del títol de Màster Universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària o equivalent, expedit per la Universitat de València.
  Per tal d'iniciar el procediment, adreceu-vos al Servei de Política Lingüística, carrer del Serpis, 29, Edifici Beatriu Civera, 46022. València
 • Instància de sol·licitud
 • Més informació: spl@uv.es

Itinerari formatiu específic curs 2017/18

CURS ANUAL DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ 17/18

Oferta formativa: Únicament tres grups (Grup A,B i C), en horari de vesprada. Al formalitzar la matrícula cal triar obligatoriament mòduls del grup A,B o del grup C. No es poden cursar mòduls de grups diferents. L'oferta formativa és presencial, i per tant l’assistència a clase obligatoria.

Convalidacions: Per a possibles convalidacions, els alumnes de les titulacions de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, hauran de dirigir-se al Dep.Filologia Catalana (Tel.96 386 4255), amb el certificat de notes; els alumnes de les titulacions de Magisteri hauran de dirigir-se al Dep. Didàctica de la Llengua de la Facultat de Magisteri (Av. Els Tarongers). Tel. 96 386 4485. La resolució de la convalidació haurà de lliurar-se en el Servei d'Extensió Universitària (C/ Amadeo de Saboia,4) abans de finalitzar el mòdul que es dessitge convalidar.

Alumnes per grup: Mínim d’alumnes per a l’activació del mòdul: 23 alumnes. Màxim d’alumnes per grup 35 alumnes.

Calendari d’automatrícula: L’automatrícula es realitza exclusivament per Internet, fent el pagament amb targeta bancària.

Automatrícula

Grup A comença el 26 de setembre de 2017 a les 9.00 hores, fins al dia abans del començament del mòdul, o que es completen les places ofertes)

Grup B comença el 27 de setembre de 2017 a les 9.00 hores, fins al dia abans del començament del mòdul, o que es completen les places ofertes)

Grup C comença el 25 de setembre de 2017 a les 9.00 hores, fins al dia abans del començament del mòdul, o que es completen les places ofertes)

 

Ruta d’automatrícula: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ --- Matrícula altres estudis i activitats --- Matrícula d’Activitats del Servei d’Extensió Universitària. Accés com a usuari vinculat (per a estudiants matriculats a la Universitat de València) o registre de nous usuaris (per a la resta)

Una vegada dins de de l’automatrícula cal triar als tres descriptors Campus: Tarongers; Tipus: Cursos Extensió Universitària; Quadrimestre: 1 o 2 i fer clic a la lupa. Cal triar els mòduls dels mateix grup: A,B o C. No es pot triar mòduls dels grups A, B i C simultàneament.

Documentació que cal aportar: En el cas de convalidacions de qualsevol mòdul: Aportar original i fotocòpia de l’esmentada convalidació.

Requisits d’accés: certificat de nivell B1 (Elemental) de valencià de la Universitat de València o de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o certificat equivalent i Títol de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria o aportar certificat d’haver cursat i aprovat 100 crèdits d’un d’aquests títols.

Preu dels cursos: Comunitat Universitària 138 € per mòdul; Públic en general 168 € per mòdul.

Devolució de taxes: Solament en els casos de malaltia greu o incompatibilitat d’horaris per motius de treball (S’exigirà justificació documentada, en tots els casos). No s’admet la devolució de taxes, en el cas d’error de l’estudiant.

Observacions: Els cursos que s’ofereixen mitjançant el Servei d’Extensió Universitària habiliten per a obtenir la competència professional, prèvia superació de l’avaluació final de cadascun dels mòduls. El Servei de Política Lingüística expedirà els certificats finals a totes aquelles persones que resulten aptes en els cursos i aporten el certificat de competència lingüística en valencià (nivell C1 per al Certificat de Capacitació). A més a més, tots aquells que accedisquen a fer els cursos per la via d’haver superat 100 crèdits no se’ls expedirà el certificat final fins que obtinguen un títol de grau o equivalent.

Programa formatiu i cursos per a l’obtenció de la competència professional:
Cal cursar 4 mòduls.

 • Mòdul 1: Català oral per a l’activitat docent (6 crèdits)
 • Mòdul 2: Català escrit per a l’activitat docent (6 crèdits)
 • Mòdul 3: Didàctica i Tractament integrat de Llengües (6 crèdits)
 • Mòdul 4: Llenguatge especialitzat i terminologia (6 crèdits)

Horaris Grup A

Mòdul

Calendari

Horari

Aules

Mòdul 1: Català oral per a l’activitat docent (6 crèdits)

Del 3 d'octubre al 14 de desembre de 2017 (dimarts i dijous)

De 16:00 a 18:30 hores

Aula N519.Aulari Nord Campus dels Tarongers.

Mòdul 2: Català escrit per a l’activitat docent (6 crèdits)

Del 3 d'octubre al 14 de desembre de 2017 (dimarts i dijous)

De 18:30 a 21:00 hores

Aula N519.Aulari Nord.Campus dels Tarongers

Mòdul 3: Didàctica i Tractament Integrat de Llengües(6 crèdits)

Del 30 de gener al 24 d'abril de 2018 (dimarts i dijous)

De 16:00 a 18:30 hores

Aula d'Informàtica N403.Aulari Nord.Campus dels Tarongers

Mòdul 4: Llenguatge especialitzat i terminologia (6 crèdits)

Del 30 de gener al 24 d'abril de 2018 (dimarts i dijous)

De 18:30 a 21:00 hores

Aula N511. Aulari Nord.Campus dels Tarongers

Horaris Grup B

Mòdul

Calendari

Horari

Aules

Mòdul 1: Català oral per a l’activitat docent (6 crèdits)

Del 3 d'octubre al 14 de desembre de 2017 (dimarts i dijous)

De 18:30 a 21:00 hores

Aula N505.Aulari Nord. Campus dels Tarongers.

Mòdul 2: Català escrit per a l’activitat docent (6 crèdits)

Del 3 d'octubre al 14 de desembre de 2017 (dimarts i dijous)

De 16:00 a 18:30 hores

Aula N505. Aulari Nord. Campus dels Tarongers

Mòdul 3: Didàctica i Tractament Integrat de Llengües(6 crèdits)

Del 30 de gener al 24 d'abril de 2018 (dimarts i dijous)

De 18:30 a 21:00 hores

Aula d'Informàtica 403.Aulari Nord Campus dels Tarongers

Mòdul 4: Llenguatge especialitzat i terminologia (6 crèdits)

Del 30 de gener al 24 d'abril de 2018 (dimarts i dijous)

De 16:00 a 18:30 hores

Aula N511. Aulari Nord. Campus dels Tarongers

Horaris Grup C

Mòdul

Calendari

Horari

Aules

Mòdul 1: Català oral per a l’activitat docent (6 crèdits)

Del 2 de octubre al 17 de novembre de 2017 (dilluns,dimecres i divendres)

De 18:00 a 21:00 hores

Aula N505.Aulari Nord Campus dels Tarongers.

Mòdul 2: Català escrit per a l’activitat docent (6 crèdits)

Del 20 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018 (dilluns,dimecres i divendres)

De 18:00 a 21:00 hores

Aula N505.Aulari Nord.Campus del Tarongers

(20 de novembre al 22 de desembre)

Aula N519. Aulari Nord. Campus Tarongers( 8 al 15 de enero)

Mòdul 3: Didàctica i Tractament Integrat de Llengües(6 crèdits)

Del 17 de gener al 23 de febrer de 2018 (dilluns,dimecres i divendres)

De 18:00 a 21:00 hores

Aula d'Informàtica N403.Aulari Nord.Campus del Tarongers

Mòdul 4: Llenguatge especialitzat i terminologia (6 crèdits)

Del 26 de febrer al 23 d'abril de 2018 (dilluns,dimecres i divendres)

De 18:00 a 21:00 hores

Aula d'Informàtica N403.Aulari Nord. Campus del Tarongers

Una vegada s’haja superat el programa formatiu, cal demanar el certificat de capacitació al Servei de Política Lingüística (carrer del Serpis, 29, Edifici Beatriu Civera, 2a planta, València) emplenant aquesta sol·licitud.

La matrícula en les activitats descrites, implica l'acceptació de les condicions generals de l'oferta publicades en aquesta pàgina web.

 

CURS INTENSIU D'ESTIU CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ  CURS ACADÈMIC 17/18

Oferta formativa: Únicament dos grups (Grup A i B), en horari de matí. Al formalitzar la matrícula cal triar obligatoriament mòduls del grup A o B. No es poden cursar mòduls de grups diferents. L'oferta formativa és presencial, i per tant l’assistència a clase obligatoria.

Convalidacions: Per a possibles convalidacions, els alumnes de les titulacions de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, hauran de dirigir-se al Dep.Filologia Catalana (Tel.96 386 4255), amb el certificat de notes; els alumnes de les titulacions de Magisteri hauran de dirigir-se al Dep. Didàctica de la Llengua de la Facultat de Magisteri (Av. Els Tarongers). Tel. 96 386 4485. La resolució de la convalidació haurà de lliurar-se en el Servei d'Extensió Universitària (C/ Amadeo de Saboia,4) abans de finalitzar el mòdul que es dessitge convalidar.

Alumnes per grup: Mínim d’alumnes per a l’activació del mòdul: 20 alumnes. Màxim d’alumnes per grup 35 alumnes.

Calendari d’automatrícula: L’automatrícula es realitza exclusivament per Internet, fent el pagament amb targeta bancària.

Automatrícula

L'automatrícula del Grup A comença el 29 de maig de 2018 a les 9.00 hores, fins al dia abans del començament del mòdul, o que es completen les places ofertes)

L'automatrícula del Grup B comença el 30 de maig de 2018 a les 9.00 hores, fins al dia abans del començament del mòdul, o que es completen les places ofertes)

 

Ruta d’automatrícula: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ --- Matrícula altres estudis i activitats --- Matrícula d’Activitats del Servei d’Extensió Universitària. Accés com a usuari vinculat (per a estudiants matriculats a la Universitat de València) o registre de nous usuaris (per a la resta)

Una vegada dins de de l’automatrícula cal triar als tres descriptors Campus: Tarongers; Tipus: Cursos Extensió Universitària; Quadrimestre: 2 i fer clic a la lupa. Cal triar els mòduls dels mateix grup: A o B No es pot triar mòduls dels grups A o B simultàneament.

Documentació que cal aportar: En el cas de convalidacions de qualsevol mòdul: Aportar original i fotocòpia de l’esmentada convalidació.

Requisits d’accés: certificat de nivell B1 (Elemental) de valencià de la Universitat de València o de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o certificat equivalent i Títol de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria o aportar certificat d’haver cursat i aprovat 100 crèdits d’un d’aquests títols.

Preu dels cursos: Comunitat Universitària 140,22 € per mòdul; Públic en general 170,70 € per mòdul.

Devolució de taxes: Solament en els casos de malaltia greu o incompatibilitat d’horaris per motius de treball (S’exigirà justificació documentada, en tots els casos). No s’admet la devolució de taxes, en el cas d’error de l’estudiant.

Observacions: Els cursos que s’ofereixen mitjançant el Servei d’Extensió Universitària habiliten per a obtenir la competència professional, prèvia superació de l’avaluació final de cadascun dels mòduls. El Servei de Política Lingüística expedirà els certificats finals a totes aquelles persones que resulten aptes en els cursos i aporten el certificat de competència lingüística en valencià (nivell C1 per al Certificat de Capacitació). A més a més, tots aquells que accedisquen a fer els cursos per la via d’haver superat 100 crèdits no se’ls expedirà el certificat final fins que obtinguen un títol de grau o equivalent.

Programa formatiu i cursos per a l’obtenció de la competència professional:
Cal cursar 4 mòduls.

 • Mòdul 1: Català oral per a l’activitat docent (6 crèdits)
 • Mòdul 2: Català escrit per a l’activitat docent (6 crèdits)
 • Mòdul 3: Didàctica i Tractament integrat de Llengües (6 crèdits)
 • Mòdul 4: Llenguatge especialitzat i terminologia (6 crèdits)

 

Una vegada s’haja superat el programa formatiu, cal demanar el certificat de capacitació al Servei de Política Lingüística (carrer del Serpis, 29, Edifici Beatriu Civera, 2a planta, València) emplenant aquesta sol·licitud.

La matrícula en les activitats descrites, implica l'acceptació de les condicions generals de l'oferta publicades en aquesta pàgina web.

Horaris Grup A

Mòdul

Calendari

Horari

Aules

Mòdul 1: Català oral per a l’activitat docent (6 crèdits)

De l’1 de juny fins al 28 de juny de 2018 (dilluns a divendres)

De 08:30 a 11:00 hores

Campus dels Tarongers.

Aula P.01.01.Facultat de Magisteri

Mòdul 2: Català escrit per a l’activitat docent (6 crèdits)

De l’4 de juny fins al 29 de juny de 2018 (dilluns a divendres)

De 11:30 a 14:00 hores

Campus dels Tarongers.

Aula P.01.02.Facultat de Magisteri.

Mòdul 3: Didàctica i tractament integrat de llengües (6 crèdits)

Del 2 de juliol fins al 27 de juliol de 2018  (dilluns a divendres)

De 08:30 a 11:00 hores

Campus dels Tarongers.

Aula N402.Aulari Nord.

Mòdul 4: Llenguatge especialitzat i terminologia (6 crèdits)

Del 2 de juliol fins al 27 de juliol de 2018 (dilluns a divendres)

De 11:30 a 14:00 hores

Campus dels Tarongers

Aula N403. Aulari Nord.

.Horaris Grup B

Mòdul

Calendari

Horari

Aules

Mòdul 1: Català oral per a l’activitat docent (6 crèdits)

De l’1 de juny fins al 28 de juny de 2018 (dilluns a divendres)

De 11:30 a 14:00 hores

Campus dels Tarongers

Aula P01.01.Facultat de Magisteri

Mòdul 2: Català escrit per a l’activitat docent (6 crèdits)

De l’4 de juny fins al 29 de juny de 2018 (dilluns a divendres)

De 08:30 a 11:00 hores

Campus dels Tarongers

Aula P01.02.Facultat de Magisteri

Mòdul 3: Didàctica i tractament integrat de llengües (6 crèdits)

Del 2 de juliol fins al 27 de juliol de 2018 (dilluns a divendres)

De 11:30 a 14:00 hores

Campus dels Tarongers.

Aula N402. Aulari Nord.

Mòdul 4: Llenguatge especialitzat i terminologia (6 crèdits)

Del 2 de juliol fins al 27 de juliol de 2018 (dilluns a divendres)

De 08:30 a 11:00 hores

Campus dels Tarongers.

Aula N403.Aulari Nord.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies