Logo del portal
CATÀSTROFE SANITÀRIA I COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN TEMPS DE CRISI. EUROPA 1918-1945
The Triumph of death
“CATÀSTROFE SANITÀRIA I COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN TEMPS DE CRISI. EUROPA 1918-1945” és un projecte coordinat que continua “Polítiques de salut a l'Europa del segle XX” del grup SANHISOC/Health in Society (www.sanhisoc.es), integrat per grups de les Universitats de València i Alacant. Introdueix la perspectiva transnacional i l'anàlisi comparada considerant el marc internacional de la cooperació sanitària, les polítiques nacionals de salut, les institucions, els experts i els organismes internacionals, i la configuració de discursos i agents hegemònics en la definició dels grans problemes de salut i la seua gestió a diferents països. La història transnacional i l'anàlisi de la diplomàcia internacional van més enllà la investigació tradicional centrada en contextos nacionals com a escenari explicatiu. Hipòtesi principal: des del Període entreguerres fins a la Guerra freda va anar cobrant importància creixent la cooperació internacional com a referent ineludible de les polítiques públiques nacionals davant de les catàstrofes sanitàries, l'ajuda alimentària, la lluita contra les epidèmies, les malalties de la pobresa i socials. El subprojecte “ALERTA SANITÀRIA I AJUDA ALIMENTÀRIA INTERNACIONAL” analitza: 1. Alertes sanitàries, diplomàcia internacional i fam; 2. Regulació internacional de productes tòxics; 3. Investigació experimental sobre vacunes; 4. Patents i indústria farmacèutica; 5. Origen de la toxicologia ambiental.

Acronym: CSCI-EUR

Reference code: HAR2017-82366-C2-1-P

Keywords: catàstrofe sanitària, cooperació sanitària, ajuda alimentària, malalties de la pobresa, diplomàcia internacional, sèrum, vacuna, tifus

Start date: January / 2018.

End date: September / 2022.