Augmenta la demanda de mesures de conciliació entre el personal de la UV

  • Office of the Vice-principal for Equality, Diversity and Sustainability
  • July 16th, 2020
 

Una enquesta realitzada entre el Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la Universitat revetla la necessitat d’una major implementació de mesures de conciliació, especialment en el cas de les dones.

A partir del mandat legal i l’interès i la preocupació institucional per incorporar el tema de la conciliació i la coresponsabilitat a la Universitat de València, des del vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i la Unitat d’Igualtat s’han encarregat diversos estudis a les professores Alicia Villar i Sandra Obiol, del departament de Sociologia i Antropologia Social de la Facultat de Ciències Socials que evidencien la detecció de necessitats de conciliació tant en el PAS com en el PDI de la nostra Universitat.

Així, l’enquesta “Conciliació i coresponsabilitat entre la comunitat universitària a la Universitat de València”, realitzada en octubre 2019 a tot el personal de la Universitat, mostra que 9 de cada 10 PAS i 8 de cada 10 PDI, el 94 % en el cas de les dones, demanden més mesures de conciliació.

Els informes diagnòstics sobre Conciliació i Corresponsabilitat: (disponibles al web)

  1. Estudi exploratori en 2018, combinant metodologies qualitatives (entrevistes en profunditat) i quantitatives (sistema d’indicadors)
  2. Enquestes “Conciliació i corresponsabilitat entre la comunitat universitària a la Universitat de València” realitzada en octubre 2019 a tot el personal de la UV (Informes de resultats PDI i PAS)

Pel que fa a l’enquesta sobre necessitats de conciliació de la nostra comunitat universitària i els dos informes que l’acompanyen sembla obvi que la relació entre vida professional i vida familiar és una relació no resolta i que genera tensions, com així ho explica la professora Alícia Villar al vídeo.

El 28,4 % del PDI i el 52 % del PAS va respondre l’enquesta i entre d’altres conclusions, constata que el grau de satisfacció amb l’horari baixa si es tenen responsabilitats de cura. Així, en el cas del PAS, passa del 87 % al 68 %, i en el PDI, del 80%, descendeix al 56%.

Altre dels temes que es constaten és que les dones fan més renuncies que els homes per raons d’atenció de la cura. Així, trobem en el PAS un  55 % front a un 31 % i en el PDI, un 65 % front a un 35 %. Així ho apunta la professora Sandra Obiol al vídeo on explica les renúncies majoritàries en el cas del PAS a fer formació o en el PDI a anar de congressos o publicar de manera “trepidant” i també altre tipus de renúncies com “tindre els fills que desitjaries, passar més temps amb la família o dormir suficient”.

El confinament ha posat en evidència moltes coses no resoltes en la nostra societat i una d’elles és la conciliació, apunta la professora Villar.

I és que als informes de conclusions de les enquestes es visibilitza que en el PDI hi ha un important conflicte entre la responsabilitat d’atenció de necessitats de cura, pròpies, però sobretot de familiars front a una vida acadèmica cada vegada més i més competitiva que reclama una atenció quasi absoluta a les persones que s’hi dediquen. I pel que fa al PAS, la conclusió més remarcable és que les responsabilitats de cura condicionen la manera d’organitzar-se el treball i el desenvolupament de la carrera professional.

Unes conclusions que desvelen el consens en el reclam i les necessitats de criteris que atenguen a la cura en les promocions laborals del personal de la Universitat, com assenyala Sandra Obiol.

En eixe sentit, i amb motiu de l’elaboració del POD, des del Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat es recomana -a través de la instrucció del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat que també subscriu l’esmentada recomanació-, la incorporació de criteris d'assignació del POD que faciliten l’elecció de la docència de les persones amb responsabilitats de cura: menors de 14 anys, o de familiars convivents que presenten un grau de dependència o discapacitat igual o superior al 65% amb mobilitat reduïda,  en especial en els casos de famílies monoparentals i/o de famílies nombroses degudament acreditades, de conformitat amb Llei 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes i de l'article 241 bis dels nostres Estatuts.

A més, en els darrers mesos, la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València ha realitzat un treball de coordinació de  la recentment publicada Guía de buenas prácticas para universidades “Teletrabajo y conciliación corresponsable en tiempos de covid-19, elaborat per RUIGEU, fruit de la col·laboració de les 52 universitats que integren la xarxa, i que aquest rectorat recomana molt especialment.

La guia ofereix recomanacions i mesures per a prevenir les desigualtats i asimetries de gènere intensificades a l'actual pandèmia, tal i com han posat de manifest diversos estudis publicats aquests mesos que evidencien l’increment de les cures de persones dependents: majors, amb discapacitat, menors o amb malalties greus.