La formació en perspectiva de gènere, mèrit avaluable en Docentia-UV

  • Equality Unit
  • February 18th, 2021
 
Imagen de la noticia

La Universitat de València incorpora per primera vegada al pla de formació del PDI, un curs sobre com incorporar la perspectiva de gènere a la docència que s’ofereix des del SFPIE i suposa un mèrit avaluable segons el model d'avaluació de l'activitat docent del professorat Docentia-UV.

El curs Docència Universitària amb Perspectiva de Gènere (DUPEG), de 10 hores de durada està programat del 24 de maig al 7 de juny en modalitat online i està impartit per la catedràtica de Sociologia de la Universitat de València, Capitolina Díaz Martínez i la professora del departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, Marcela Jabbaz.

Les principals línies de recerca en les quals han treballat les docents d’aquest curs són: sociologia del gènere; polítiques públiques d'igualtat; desigualtat i relacions de poder en la família; dona i treball; sociologia de l'educació i metodologia de les ciències socials.

La perspectiva de gènere en la docència és especialment destacada en matèries en les quals l’impacte influeix directament en dones i homes.

Es tracta d’un procés reflexiu que afecta els objectius, el disseny del contingut i de les competències del pla d'estudis i, per extensió, el disseny de les assignatures, incloent els resultats d'aprenentatge, els continguts impartits, els exemples, el llenguatge utilitzat, les fonts seleccionades, el mètode d'avaluació i la gestió de l'entorn d'aprenentatge.

Per acompanyar amb èxit el procés d'incorporació de la perspectiva de gènere a la docència de la UV, resulta necessari que el personal docent de qualsevol àrea de coneixement puga rebre formació específica per tal d’adquirir aquesta competència. El disseny d’aquest curs respon a aquesta necessitat formativa, s’adreça a tot el professorat de la UV, amb uns continguts de caràcter interdisciplinari, que permeten enriquir la docència tant des del punt de vista de l’equitat com de l’excel·lència. Una formació avalada per nombroses disposicions d’abast regional, estatal i europeu.

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere aborda el sistema educatiu com un dels àmbits en què es pot incidir per a eliminar les violències contra les dones. Pel que fa a l’educació superior, l’article 4 estableix que les universitats inclouran i fomentaran en tots els àmbits acadèmics la formació en igualtat i no discriminació de manera transversal. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes estableix en l’article 25 que “en l’àmbit de l’educació superior, les Administracions públiques, en l’exercici de les seues competències, fomentaran l’ensenyament i la recerca sobre el significat i l’abast de la igualtat entre dones i homes”.

D’altra banda, la Llei Orgànica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats (LOU), recalca al Preàmbul que les universitats han de respectar la igualtat entre homes i dones i que han d’establir procediments que permeten assolir la paritat en els òrgans de representació i una participació més elevada de les dones als grups de recerca, recomanant la creació de programes específics sobre la igualtat de gènere.

INSCRIPCIÓ al curs Docència Universitària amb Perspectiva de Gènere (DUPEG) a la web del SFPIE: https://ir.uv.es/1M1lgiy

Més info sobre Docència amb Gènere a la web de la Unitat d’Igualtat: https://ir.uv.es/zqmi3Wg