La Universitat tindrà en 2017 un pressupost de 340 milions d’euros, un 0,79% menys

  • December 22nd, 2016
 
El Consell de Govern ha aprovat el projecte de pressupost per a 2017

El Consell de Govern ha aprovat el projecte de pressupost per a 2017, que ascendeix a 340 milions d’euros, un 0,79% menys que l’any actual. Els comptes han estat aprovats també pel Consell Social. Les taxes pels estudis de grau i postgrau resten congelades, i tampoc es preveu una variació en la transferència de fons des de la Generalitat

Les transferències corrents que inclouen els pressupostos de la Generalitat per a 2017 en l’àrea d’Universitats són quasi les mateixes que en 2016 (746,49 milions en 2017 enfront dels 740,92 de 2016, amb una variació nominal del 0,75%).

El gerent de la Universitat, Joan Oltra, ha explicat que 2016 ha transcorregut sense angoixes quant a les necessitats de tresoreria, i s’han pogut atendre les obligacions de la institució enfront de tercers. La recepció puntual dels fons, majoritàriament mitjançant transferències, ha permés estalviar una bona part de les despeses financeres estimades inicialment, situació que Oltra espera repetir al llarg de 2017.

Les taxes i altres ingressos pràcticament no augmenten (0,22%) respecte a l’any anterior, amb una quantitat esperada de 57,40 milions d’euros de taxes per estudis reglats de grau i postgrau. La resta de recaptació correspon a altres taxes per estudis no reglats, especialment els 8,25 milions pels ingressos estimats per la recaptació dels preus de matrícula dels títols propis de postgrau, i als altres ingressos dels quals la partida més important són 7,10 milions d’euros per recaptar en convenis d’investigació.

Les transferències corrents vénen fonamentalment de les aportacions de la Generalitat. La previsió contemplada en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 2017 per a la Universitat de Valencia és de 228,02 milions d’euros, quantitat exactament igual a la de l’any anterior, i que està destinada a finançar les despeses de funcionament ordinari. S’hi inclou també una quantitat de 2,43 milions d’euros procedents de l’aplicació dels fons de la línia anomenada ‘T8219000 Millora de les condicions laborals personal universitari’.

El gerent de la Universitat, Joan Oltra, ha remarcat l’esforç en la gestió i la contenció de la despesa que la institució ha realitzat els darrers anys. Així per exemple, en els set últims exercicis la despesa de personal només ha augmentat un 4,03% (dels 208,154 milions d’euros en 2011 als 216,550 en 2017). I les despeses de funcionament ordinari s’han reduït en un 1,68% (dels 53,540 milions de 2011 als 52,639 en 2017).

Oferta de títols propis

El Consell de Govern ha aprovat també l’oferta de títols propis de la Universitat de València per al curs 2017/2018. Es tracta de màsters, diplomes i certificats en totes les branques del coneixement, tal com ha explicat el vicerector d’Estudis de Postgrau, Rafael Crespo. L’oferta consta de 320 títols, que podrien augmentar en altres 10 si es solucionen determinades qüestions administratives. Del total, 166 títols corresponen a l’àrea de Ciències de la Salut, 110 són de la branca de Socials i Jurídiques, 22 pertanyen a Arts i Humanitats, 13 són d’Enginyeria i Arquitectura, i els altres 9 de la branca de Ciències.

Increment docència en valencià

D’altra banda, s’ha aprovat una modificació del Pla d'increment  de la docència en valencià, que va ser aprovat en 2012. La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística, Isabel Vázquez, ha explicat que el canvi concreta en quin moment s’ha d’exigir la capacitació de coneixement lingüístic del valencià al professorat. Ara, s’exigirà no en el moment d’incorporar-se a la institució (associats, ajudants doctors...), sinó en la fase d’optar a l’estabilitat laboral (contracte indefinit, promoció a titular...).

La modificació ha estat aprovada par àmplia majoria, però amb l’oposició dels representants del l’estudiantat. Paula Sala, Anna Díaz, David Jiménez i Marisa Ciscar han coincidit a assenyalar que es tracta d’un pas enrere en la política d’increment de la docència en valencià.

Isabel Vázquez ha oferit dades sobre el bon ritme del pla d’increment de la docència en valencià en la institució. En quatre cursos, s’ha passat del 22,7% de classes en la llengua pròpia (curs 2011/2012) al 38,5% del curs actual.

La redacció aprovada és la següent:

“Totes les convocatòries de places de professorat contractat doctor inclouran com a requisit el nivell C1 de coneixement del valencià. Per a la valoració de les sol·licituds de promoció a places de professorat titular d’universitat de la Universitat de València, el coneixement del valencià en el nivell C1 s’ha d’incorporar com a requisit. Tant en les convocatòries de places de professorat associat, ajudant i ajudant doctor com en la valoració de les sol·licituds de promoció a places de catedràtic d’universitat de la Universitat de València, s’exigirà el coneixement de valencià en el nivell C1 en aquelles places pertanyents a àrees de coneixement amb necessitats de personal amb perfil lingüístic per raons d’incompliment de la docència assignada en valencià. En tots aquests casos, les sol·licituds de promoció o de convocatòria de pla hauran d’anar acompanyades d’informe sobre la situació de l’àrea de coneixement respecte del compliment de la docència assignada en valencià. També s’haurà d’exigir el coneixement de valencià en el nivell C1 en les contractacions per a la substitució de professorat que tinga assignada la docència en valencià”.

Condol institucional

En el seu informe, el rector ha expressat el condol institucional per la defunció de Daniel García Castro, treballador de les instal·lacions esportives a la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.