Nova normativa per a realització d’exàmens per a estudiantes i estudiants en situació COVID

  • Office of the Principal
  • December 22nd, 2020
 
Nova normativa per a realització d’exàmens per a estudiantes i estudiants en situació COVID

La situació sanitària excepcional generada per la COVID-19 pot comportar restriccions en el desenvolupament de l’activitat universitària. La Universitat de València ha adoptat mesures específiques per a la realització d’exàmens en aquestes circumstàncies.

En el context actual de pandèmia per COVID-19 es poden donar situacions que aconsellen establir mesures específiques en relació a la realització dels exàmens de les assignatures del primer quadrimestre i anuals que l’estudiant o estudianta, en la data fixada per a la prova, es trobe en situació de confinament per positiu en COVID-19 o contacte estret d’una persona afectada.

Aquesta situació de confinament per COVID-19 és causa de força major i impossibilitat sobrevinguda que justifica que no es puga realitzar l’examen de forma presencial, d’acord amb el Reglament d’Avaluació i Qualificació de la Universitat de València que regula, en el seu article 9, el procediment d’incidències d’exàmens.

Així, segons la Resolució del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística, correspon al centre (Facultat o Escola) la competència per a valorar l’adeqüació i justificació de les circumstàncies que concorren en la sol·licitud que cada persona afectada ha de presentar en el centre en què es troba matriculat o matriculada.

Si es troba en aquestes circumstàncies pot consultar el procediment establert seguint aquest enllaç:

https://www.uv.es/coronavirus/resolucio_examens_confinament.pdf