Aprovat el III Pla d’Igualtat a la Universitat de València

 
Imatge de la Unitat d'Igualtat.
Imatge de la Unitat d'Igualtat.

El Consell de Govern ha aprovat aquest dimarts (16 d’abril) per unanimitat el III Pla d’Igualtat de la Universitat de València, que compta amb 64 accions a desenvolupar en quatre anys (2019-2022). Com els anteriors, té l’objectiu de garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

El document havia estat negociat per CCOO, CSIF, STE-PV i UGT en Mesa Negociadora, i havia obtingut l’informe favorable de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de la Universitat. La iniciativa ha estat presentada davant del Consell de Govern per la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, Elena Martínez. La vicerectora ha qualificat el pla com “exigent” i fruit del diàleg, consens i treball continu”.

Tot i que el principi d’igualtat forma part dels valors de la Universitat de València recollits en els seus estatuts, el diagnòstic per l’elaboració del III Pla d’Igualtat de la Universitat demostra que persisteixen asimetries de gènere tant en l’estudiantat, en el Personal Docent i Investigador i en el Personal d’Administració i Serveis, i cal adoptar mesures que ajuden a construir una universitat on la igualtat efectiva entre homes i dones siga una realitat.

El diagnòstic per a l’elaboració del III Pla d'Igualtat de la Universitat de València ha estat conformat per diferents estudis i informes. D’una banda, el diagnòstic de situació de les dones i els homes a la Universitat de València realitzat per la Unitat d’Igualtat i en concret des de l’Observatori de la Igualtat i d’altra banda l’Estudi sobre bretxa salarial de gènere en la Universitat de València, realitzat per l’equip Género en Ciencia, dirigit per la catedràtica de Sociologia Capitolina Díaz, i l’Estudi sobre conciliació personal, familiar i professional de les persones que treballen en la Universitat de València, realitzat per les professores del departament de Sociologia Alicia Villar i Sandra Obiol. Finalment, el diagnòstic per l’elaboració del III Pla d’Igualtat inclou també l’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) de la Universitat de València.

Algunes de les conclusions dels diversos estudis constaten que les cures i les responsabilitats familiars constitueixen un dels principals elements de desigualtat en diversos fronts: salaris, condicions de treball, de promoció i carrera, etc. També es desprèn de l'estudi diagnòstic la necessitat d'aprofundir i estendre la formació en igualtat i contra la violència masclista, prioritzant la formació d'agents clau per a la consecució de la igualtat i per a la lluita contra les violències cap a les dones.

D’altra banda, resulta necessari realitzar accions que permeten incorporar la perspectiva de gènere a les diverses titulacions universitàries, en el grau i amb la intensitat que cada titulació requerisca així com incrementar l'esforç formatiu per a aconseguir la incorporació de l'anàlisi de gènere a la recerca científica, aconseguint així una major qualitat investigadora i una font significativa d'innovació.

Els estudis evidencien la necessitat de fer visibles els mèrits de les dones en docència i recerca a través de premis i reconeixements i també incentivar el lideratge de les dones en tots els àmbits (docència, recerca i gestió, així com la emprenedoria i la innovació).

Amb aquest nou Pla d’Igualtat, la Universitat manté el seu compromís amb les polítiques d’igualtat i dóna un pas més endavant apostant per tres aspectes fonamentals com són la conciliació/coresponsabilitat, fer transversal el gènere en docència/investigació i l’actuació davant les violències masclistes.

Procés d’elaboració

Finalitzat el període de vigència del II Pla d’Igualtat, en 2017 es van iniciar els treballs per a l'adopció d'un nou Pla. La primera tasca va ser realitzar el diagnòstic institucional en matèria d'igualtat per la qual cosa es van realitzar i es van encomanar els diferents informes o estudis, que van culminar al llarg de 2018.

L’elaboració del III Pla ha estat un treball col·lectiu fruit de la participació de nombroses persones de la comunitat universitària, membres de les Comissions d’Igualtat dels centres de la UV, sindicats, estudiantat, expertes i experts en investigació en matèria d’igualtat de gènere, de l’Institut Universitari d’Estudis de les Dones de la UV (IUED), així com del Vicerectorat d’Igualtat, Sostenibilitat i Diversitat i de la Unitat d’Igualtat.

El 20 de febrer la vicerectora d’Igualtat, Sostenibilitat i Diversitat va presentar els objectius del III Pla d’Igualtat davant la Comissió de Polítiques d’Igualtat, i el 4 de març ho féu davant el Consell de Direcció. En últim lloc, el 29 de març s’aprovava per unanimitat en Mesa Negociadora i en la reunió del 8 d’abril la Comissió de Polítiques d’Igualtat emetia també el seu informe favorable.

Com a característiques d’aquest Pla, destaquen les següents:
1.    Ambiciós però realista i assolible.
2.    Molt transversal: Intervenció de nombrosos vicerectorats, centres, serveis i unitats.
3.    Més estructural que conjuntural: Més accions permanents que puntuals.
4.    Transparent: Facilitat per a comprovar evidències en l’execució.
5.    Amb objectius mesurables: Tots els objectius tenen associat l’indicador o indicadors de mesurament.

L’estructura del III Pla inclou quatre eixos. 
Eix 1. Les Persones, en què es plantegen com a grans reptes: l’elaboració d’un Pla integral de conciliació i coresponsabilitat (PAS, PDI i Estudiants), el treball per a prevenir i afrontar la violència masclista i la formació, accés i carrera professional del personal de la UV. 
Eix 2. Els Processos Clau de la Universitat, en què es plantegen com a grans reptes: mesurar el grau transversal de la perspectiva de gènere en docència i investigació i avançar en la seua consecució a les àrees prioritàries.
Eix 3. La Governança i l’Observatori de la Igualtat, en què es plantegen com a grans reptes: millorar la presència de dones en llocs de responsabilitat i mantindre indicadors actualitzats a l’Observatori d’Igualtat. 
Eix 4. La Cultura de la Igualtat, en què es plantegen com a grans reptes: consolidar la marca de la UV com a universitat igualitària, així com vetlar per un ús no sexista del llenguatge i la importància de fer visibles les dones.

Reptes del III Pla d’Igualtat
a)    La conciliació i coresponsabilitat
b)    L'actuació enfront de les violències masclistes 
c)    La transversalitat de la perspectiva de gènere en l'ensenyament i la investigació universitàries. 
d)    La formació en igualtat i contra les violències masclistes

En els Estatuts de la UV es contemplen els dos primers com a objectius fonamentals en el desenvolupament de les polítiques d'igualtat. En concret, La Secció segona: De la igualtat, Article 241 bis  diu així:
La Universitat de València té entre els seus objectius fonamentals el desenvolupament de totes les polítiques d'igualtat entre dones i homes, la promoció de polítiques actives que afavorisquen la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, així com la lluita contra la violència de gènere.

a) La conciliació i coresponsabilitat

En línia amb l'ambiciós contingut en matèria d'igualtat del programa electoral de la candidata a les eleccions en 2018, i actual rectora, María Vicenta Mestre, un dels grans reptes del III Pla d’Igualtat es troba en l’Eix 1, dedicat a les Persones, el primer Objectiu de les quals se centra a afavorir la conciliació i coresponsabilitat en la UV.
b) L'actuació enfront de les violències masclistes 
La Universitat de València es planteja en aquest III Pla d'Igualtat com a gran objectiu que el clima institucional siga de “tolerància zero” enfront de les violències masclistes donant una protecció adequada a les víctimes. Una de les accions previstes és crear “Espais violeta” en els Centres per a difondre les polítiques, documents i esdeveniments en matèria d'igualtat i contra la violència masclista, així com “Punts violeta” a les festes universitàries.
c) La transversalitat de la perspectiva de gènere en l'ensenyament i la investigació universitàries. 
En l’àmbit de ‘'ensenyament els reptes delIII Pla d'Igualtat se centren en transversalitzar la perspectiva de gènere en l’ensenyament universitari destacant entre altres accions “Aprovar un Pla per a fer transversal el gènere en totes les titulacions”. També afavorir la continuació de l'oferta formativa en l’àmbit de la investigació a través del curs d’Incorporació de l’Anàlisi de Gènere a la Investigació (IAGI).
d) La formació en igualtat i contra les violències masclistes
Finalment, per abordar amb eficàcia aquests reptes, es fa necessari realitzar un important esforç formatiu per a garantir la sensibilitat, eficiència i eficàcia de cada integrant de la comunitat universitària que haja d'intervenir en la superació dels reptes anteriors.

Comptes anuals de la Universitat de 2018

D’altra banda, el gerent, Juan Vicente Climent, ha presentat els comptes anuals corresponents a 2018. Els comptes comprenen l’estat de liquidació del pressupost, el balanç, el compte de resultat econòmic-patrimonial i la memòria. En el pressupost d’ingressos, els drets reconeguts del 2018 pugen a 420.422.427 euros. Aquest import representa un grau d’execució del 100,7% en relació amb el pressupost definitiu, sense considerar el romanent de tresoreria incorporat de l’any anterior. El pressupost de despeses se situa en 397.131.367, amb un grau de compliment del 95%.
El saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2018 pujava a 10.405.855 euros.

Centre d’Idiomes

Prèviament al Consell de Govern s’han aprovat els comptes anuals i la gestió del Centre d’Idiomes de la Universitat corresponents a l’any 2018. Segons ha explicat el seu director, José Martínez Luciano, el centre ha tancat l’exercici amb uns beneficis de vora 114.000 euros, que seran aplicats a reserves i capitalització. El centre té una plantilla de 48 persones (en diferents modalitats de contractació) i una demanda de cursos (generals, intensius i d’espanyol per a estrangers) que es manté estabilitzada en els darrers anys.

Arxivat en: Igualtat
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies