Les dones dupliquen el nombre d’articles de Psicologia Educativa en una dècada, però els homes en publiquen més per persona

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 23 de juliol de 2021
 
(D’esquerra a dreta). Francisco González, Julia Haba i Julia Osca.
(D’esquerra a dreta). Francisco González, Julia Haba i Julia Osca.

Un estudi dut a terme per Francisco González Sala, Julia Haba Osca, personal investigador de la Universitat de València i Julia Osca Lluch (Institut de Gestió i Innovació del Coneixement, INGENIO-UPV), s’observa que hi ha més dones publicant en el camp de la Psicologia Educativa, encara que els homes tenen més publicacions per persona.

La investigació, publicada a la revista Anales de psicología, ha estudiat la producció científica en Psicologia Educativa entre 2008 i 2018 i conclou que, tot i que ha augmentat el nombre d’investigadores en el camp de la Psicologia Educativa i ja superen el nombre d’homes que publiquen, els homes encara publiquen més articles per persona. Durant el període analitzat s’observa un augment de la producció científica, del nombre de persones investigadores signants i de la presència de dones investigadores entre aquests –passant de 156 a 387.

Segons destaca Julia Haba, investigadora del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, “els estudis de gènere ajuden a visibilitzar el paper rellevant de la dona en l’àmbit científic i són una forma de destacar les investigadores i d’aconseguir una igualtat efectiva entre homes i dones”.

Entre 2008 i 2018 es van publicar 935 treballs de recerca amb un total de 3.304 signatures provinents de 1949 autors, dels quals un 56,54% (1.100 investigadores) són dones enfront del 41,92% (817 autors) que són homes. En un inici, els homes signaven més articles que les dones, però amb el pas dels anys les dones s’han posat al capdavant de la publicació científica en Psicologia Educativa. A excepció dels anys 2008 i 2011, les dones han publicat més articles que els homes.

Francisco González, investigador del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, també ressalta que en els propers anys “ha de produir-se un canvi en les dinàmiques de producció científica en aquesta àrea de la Psicologia i que és major la presència de dones entre les grans productores, la qual cosa ha de tindre el seu correlat en una major presència com a Catedràtiques d’universitat i en els llocs de direcció de les revistes científiques de l’àrea de la Psicologia Educativa”.

Els resultats obtinguts en la investigació posen de manifest que les dones encara es troben en una posició de desigualtat respecte als homes. Per exemple, d’un total de 70,55% d’autors transitoris –firmaren un article i no van tornar a publicar– 72,55% són dones.

Les dades referides als grans productors –publicaren 8 o més treballs– apunten en aquesta mateixa direcció. Entre els grans productors hi ha més homes que dones, tot i que les dones han augmentat la seua presència respecte a períodes anteriors. Entre els mitjans productors –publicaren entre 2 i 7 treballs–, però, hi ha més dones que homes.

La metodologia aplicada per a aquest treball ha consistit en la recerca a través del web de Web of Science de tots els treballs publicats sobre Psicologia Educativa a Espanya entre 2008 i 2018 en les revistes presents a la base de dades Journal Citation Reports (JCR).

 

Article: González-Sala, F., Haba-Osca, J. & Osca-Lluch, J. (2021). La investigación española en psicología educativa desde una perspectiva de género (2008-2018). Anales de psicología / Annals of Psychology, 37(1), 44-50. https://doi.org/10.6018/analesps.399871