QUÈ ES EL M.O.C. ?


El Moviment d'Objecció de Consciència (MOC) és un moviment polític, radical i alternatiu, dedicat específicament al treball antimilitarista, i que participa solidàriament del desenvolupament comú d'altres lluites revolucionàries. És radical en tant que combat les arrels del militarisme i no es planteja exclusivament la reforma de les seues consequències més escandaloses. És alternatiu perque busca la transformació global de les estructures econòmiques, els seus modes de producció dominants -i les seues formes ideològiques i culturals- partint de les iniciatives de base i de les lluites i necessitats quotidianes.

El MOC està format per grups autònoms, amb un funcionament assembleari, sense jerarquies i tendent a la presa de decisions per consens.

CONTRA EL MILITARISME...

Entenem el militarisme com el conjunt d'interrelacions i funcions que es donen en tota societat autoritària, els Estats de les quals, aparells fonamentals de dominació política, social, econòmica i cultural, fan servir l'exèrcit com a instrument de manteniment i expansió de la ideologia de la dominació. El militarisme suposa l'existència primera d'una violència estructural i la institucionalització d'una violència repressiva, així com la priorització de la realització material de la guerra i/o la seua preparació com a sistema vàlid i idoni per a l'organització d'una societat i un Estat.

... ANTIMILITARISME

L'antimilitarisme és un plantejament de lluita revolucionària que s'enfronta a l'estructura i funcions militars i les seues implicacions socials, i al sistema de dominació política, econòmica i ideològica; sistema que troba el seu últim baluard i una de les seues principals vies d'expansió en la mobilització de persones i recursos per a la preparació de la guerra. La activitat antimilitarista es desenvolupa:

 • 1. en la crítica i desemmascarament del paper del militarisme en tots els seus camps, promovent el debat en profunditat sobre els seus fonaments ideològics;
 • 2. en le mobilitzacions i protestes sobre l'activitat puntual o general del militarisme;
 • 3. en la desobediència civil a les seues imposicions.
 • L'estratègia de lluita del MOC és una estratègia noviolenta:
  S'entén l'estratègia noviolenta com una forma d'insubordinació activa al sistema que es distingueix pel seu contingut revolucionari d'altres interpretacions passives i oportunistes. Els mitjans de lluita del MOC tendiran sempre a destruir la concentració de poder i a potenciar el seu exercici des de la base. Es preten que les estratègies i els mitjans siguen coherents amb els fins que es persegueixen. Les accions seran sempre participatives i no excloents. L'acció directa, la no col.laboració, la desobediència civil, ampliant els camps de l'objecció, són els mitjans prioritaris de lluita del MOC.


  "La desobediència civil ha estat, històricament, una forma de resposta noviolenta que un grup de persones afectades per una situació injusta adopta per tal d'eliminar-la. No acatar les imposicions que es deriven d'aquesta situació es el primer pas; la denúncia de la situació és el següent i més important, ja que sense ella no és possible la transformació. La desobediència civil és una práctica col.lectiva, pública i noviolenta en els seus mètodes."
  QUÈ VOLEM ?

  A llarg termini l'antimilitarisme lluita per un model d'organització social basat en:

 • (a) la utilització col.lectiva dels mitjans de producció, comunicació i informació;
 • (b) la substitució de totes les estructures i relacions de dominació per la descentralització i autogestió en la presa de decisions;
 • (c) formes de vida i modes de producció en harmonia amb el medi ambient;
 • (d) el replantejament dels rols sexuals que supere el patriarcalisme;
 • (e) el desenvolupament propi de la cultura de cada poble dins d'un internacionalisme solidari que supere l'opressió estatalista actual.

 • "La desobediència civil com a exercici d'un dret constitueix una defensa dels espais de llibertat que fan possible l'existència d'una opinió pública crítica. La desobediència civil com a test de constitucionalitat intervé activament en la determinació dels temes i enfocaments que són objecte de debat per part de l'opinió pública."
  José A. Estévez Araujo: La constitución como proceso y la desobediencia civil, 1994.
  "... dirimir diferències sobre les concepcions del món no és una condició necessària per a actuar junt=s: per a defensar-se junt=s, per a resistir junt=s, per a no cooperar amb l'adversari, per a obstruir, per a desobeir junt=s, per a dissentir conjuntament, per a emprende i realitzar una tasca en comú."
  Juan R. Capella: Los ciudadanos siervos, 1993.

  QUÈ POTS FER TU ?

  Pots treballar amb nosaltres en línies diverses:

 • Dona i antimilitarisme
 • Desobediència civil i canvi social
 • Educació per a la pau
 • Economia de la defensa / objecció fiscal
 • Resolució noviolenta de conflictes
 • Alternatives a la defensa militar
 • Objecció de consciència / insubmissió
 • Ecologia i militarisme ...
 • ... i tot açò participant habitualment (assemblees, treball a les comissions, programa de ràdio...) o d'una manera esporàdica (traducció d'escrits, maquetació i edició de materials, dibuixos, ordenació d'arxiu, reculls de premsa, difussió de materials, organització de campanyes...). Per altra banda, si vols col.laborar econòmicament, ompli el full de vinculació.

  ... CIVIL: ÈS TEMPS DE DESOBEDIÈNCIA !  Full de vinculació.