CÀLCUL DE RETRIBUCIONS EN EUROS BRUTES ANUALS I MENSUALS DEL PAS ANY 2.009
CÁLCULO DE RETRIBUCIONES EN EUROS BRUTAS ANUALES Y MENSUALES DEL PAS AÑO 2.009
 Nota
    Cálculs aproximats (poden haver variacions de centims sobre la nòmina)
ANUAL MENSUAL
GRUP
COMPLEM. DE DESTI
COMPLEM. ESPECÍFIC
ANTIG: Nº TRIENIS A
B
C
D
E
TOTALS:Per al càlcul de les retribucions brutes anuals i mensuals sel·leccionar Grup, Complement de Destí, Complement Específic i, si escau, el número de trienis. El càlcul anual del complement de destí inclou les pagues extres (llei pressupostos 2009) . El càlcul anual del complement específic inclou les pagues extres (llei pressupostos 2009)

Nota:
Adaptació per aquesta Secció Sindical a partir de l'aplicació creada pel Servei d'Informàtica de la Universitat d'Alacant