next up previous
Next: 3.2.1 Notación científica normalizada Up: 3. Aritmética de computadores Previous: 3.1 Aritmética de punto

  
3.2 Números en punto flotante 

Wladimiro Diaz Villanueva
1998-05-11