Ajuda i glossari (prem sobre el nom de les variables).

EXEMPLE - EJEMPLO - SAMPLE
ELEV: 54 m.  LAT: 38° 47' 26" N  LONG:  0° 02' 21" E

Ayuda y glosario (pulse sobre el nombre de las variables).
Help and glossary (press on the variable name).

28/08/04
10:13
( 8:13 UTC)
Alba

7:28

Vespre

20:32

Amanecer Anochecer
Sunrise Sunset

Temperatura

(25.9 °C @ 10:11)
25.9 °C
(21.0 °C @ 7:26)

Humitat

(84 % @ 4:29)
67 %
(67 % @ 10:12)

Baròmetre

1011.4 hPa
(Steady)

Temperatura Humedad Barómetro
Temperature Humidity Barometer

Punt de rosada

19.3 °C

Direcció del vent

E (80º)

Velocitat del vent

(14.5 km/h @ 0:11)
1.6 km/h
(3.2 km/h)

Punto de rocío Dirección del viento Velocidad del viento
Dewpoint Wind direction Wind speed

Índex de calor

(27.2 °C @ 10:11)
26.9 °C

Sensació de fred

25.9 °C
(21.1 °C @ 6:50)

Pluja avui

(0.0 mm/hr @ -- )
0.0 mm
(0.0 mm/hr)

Índice de calor Sensación de frio Lluvia hoy
Heat index Wind chill Today's rain

Índex THW

26.9 °C

Pluja aquest mes

13.5 mm

Pluja aquest any

445.5 mm

Índice THW Lluvia este mes Lluvia este año
THW index Month rain Year rain

Data i hora - Fecha y hora - Date and time

Data i hora de la captura de les dades presentades. L'hora es hora oficial espanyola i es presenta també l'hora UTC (Tems Universal Coordinat)

Fecha y hora de la captura de los datos presentados. La hora es hora oficial española y se presenta tambien la hora UTC (Tiempo Universal Coordinado)

Date and time of the show data capture. The time is official spanish time and also it is show the UTC time (Universal Coordinated Time).

 


Alba i vespre - Amanecer y anochecer - Sunrise and sunset

Hora local d'eixida i posta del sol.

Hora local de salida y puesta de sol.

Sunrise and sunset local time.

 


Temperatura - Temperatura - Temperature

Temperatura exterior en graus centigrades. La informació en tipus menut superior indica la màxima registrada en el dia de la data i l´hora en que s'ha produït. La informació en tipus menut inferior indica la temperatura mínima registrada el dia de la data i l'hora en que s'ha produït. La informacó en tipus gran, al mitg indica la temperutura mesurada en l'hora i data del registre.

Temperatura exterior en grados centígrados. La información en tipo pequeño superior indica la máxima registrada en el día de la fecha i la hora en que se ha producido. La información en tipo pequeño inferior indica la temperatura mínima registrada en el día de la fecha y la hora en que se ha producido. La información en tipo grande, al medio, indica la tamperatura medida en la hora y fecha del registro.

External temperature in degrees. The upper small font information show the high recorded in the data day and the time at what occur. The lower small font information show the low recorded in the data day and the time at what occur. The information in big font show the temperature measured in the record time and date.


Humitat - Humedad - Humidity

Humitat relativa exterior en porcentatge. La informació en tipus menut superior indica la màxima registrada en el dia de la data i l´hora en que s'ha produït. La informació en tipus menut inferior indica la humedad mínima registrada el dia de la data i l'hora en que s'ha produït. La informacó en tipus gran, al mitg indica la humetat mesurada en l'hora i data del registre.
L'humitat per si sols fa referencia a la quantitat d'aigua que conté l'aire. Malgrat aixó, la quantitat de vapor d'aigua que l'aire pot contenir camvia segons la temperatura i la presió. L'humitat relativa considera aquest factors i ofereix una lectura de humitat que reflecteix la quantitat de vapor d'aigua com un porcentatge de la quantitat de vapor d'aigua que l'aire es capaç de contenir. L'humitat relativa, a més a més, no es realment una mesura de la quantitat de vapor d'aigua que conté l'aire, sino una relació del vapor d'aigua contingut segons la seua capacitat. Quan fem us del termini humitat volem dir humitat relativa. Es important adonar-se que l'humitat relativa canvia amb la temperatura, la presió y el vapor d'aigua contingut. Una porció d'aire amb capacitat per 10g de vapor d'aiga conté 4g de vapor d'aigua, l´humitat relativa es del 40%. Afegint 2g més de vapor d'aigua (6g en total) canviarà l'humitat relativa al 60%. Si mateixa porció d'aire es calfá alcançarà una capacitat de 20g de vapor d'aigua, l'humitat relativa serà de 30% malgrat que la quantitat de vapor d'aigua no ha canviat. L'humitat relativa es un factor molt important per tal de determinar la quantitat d'evaporació de les plantes i les superficies húmedes, per què el aire calent amb humitat baixa te una gran capacitat d'absorbir vapor d'aigua extra.

Humedad relativa exterior en porcentaje. La información en tipo pequeño superior indica la máxima registrada en el día de la fecha i la hora en que se ha producido. La información en tipo pequeño inferior indica la humedad mínima registrada en el día de la fecha y la hora en que se ha producido. La información en tipo grande, al medio, indica la humedad medida en la hora y fecha del registro.
La humedad por si sola se refiere a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Sin embargo, la cantidad de vapor de agua que el aire puede contener varia según la temperatura y la presión. La humedad relativa considera estos factores y ofrece una lectura de humedad que refleja la cantidad de vapor de agua como un porcentaje de la cantidad de vapor de agua que el aire es capaz de contener. La humedad relativa, además, no es realmente una medida de la cantidad de vapor de agua que contiene el aire, sino una relación del vapor de agua contenido según su capacidad. Cuando nosotros usamos el término humedad queremos decir humedad relativa. Es importante darse cuenta que la humedad relativa cambia con la temperatura, la presión y el vapor de agua contenido. Una porción de aire con capacidad para 10g de vapor de agua contiene 4g de vapor de agua, la humedad relativa es del 40%. Añadiendo 2g más de vapor de agua (en total 6g) cambiará la humedad relativa al 60%. Si la misma porción de aire es calentada alcanzará una capacidad de 20g de vapor de agua, la humedad relativa será del 30% aunque la cantidad de vapor de agua no ha cambiado. La humedad relativa es un factor importante en la determinación de la cantidad de evaporación de las plantas y las superficies húmedas ya que el aire caliente con una humedad baja tiene gran capacidad absorber de vapor de agua extra.

External relative humidity in porcentage. The upper small font information show the high recorded in the data day and the time at what occur. The lower small font information show the low recorded in the data day and the time at what occur. The information in big font show the humidity measured in the record time and date.
Humidity itself simply refers to the amount of water vapor in the air. However, the amount of water vapor that the air can contain varies with air temperature and pressure. Relative humidity takes into account these factors and offers a humidity reading which reflects the amount of water vapor in the air as a percentage of the amount the air is capable of holding. Relative humidity, therefore, is not actually a measure of the amount of water vapor in the air, but a ratio of the air’s water vapor content to its capacity. When we use the term humidity, we mean relative humidity. It is important to realize that relative humidity changes with temperature, pressure, and water vapor content. A parcel of air with a capacity for 10 g of water vapor which contains 4 g of water vapor, the relative humidity would be 40%. Adding 2 g more water vapor (for a total of 6 g) would change the humidity to 60%. If that same parcel of air is then warmed so that it has a capacity for 20 g of water vapor, the relative humidity drops to 30% even though water vapor content does not change. Relative humidity is an important factor in determining the amount of evaporation from plants and wet surfaces since warm air with low humidity has a large capacity to absorb extra water vapor.


Baròmetre - Barómetro - Barometer

Presió atmosfèrica en hectopascals mesurada a la data i hora del registre. La informació en tipus menut inferior indica la tendencia de baròmetre en le ùltimes tres hores:
Rising rapidly: Aument de 2.0 hPa o més.
Rising slowly: Aument de 0.7 hPa o més.
Steady: Camvit de menys de 0.7 hPa
Falling slowly: Descens de 0.7 hPa o més.
Falling rapidly: Descens de 2.0 hPa o més.
El pes de l'aire de la nostra atmòsfera ejerceix una presió sobre la superficie de la terra. Aquesta presió es coneguda com presió atmosfèrica. Generalment, quant més aire hi ha sobre una zona más alta es la presió, aço significa que la presió atmosfèrica canvia amb l'altitud. Per exemple, la presió atmosfèrica es major a nivell del mar que al cim de una muntanya. Per compensar aquesta diferencia i facilitar la comparació amb localitzacions amb diferents altituds, la presió atmosfèrica s'ajusta normalment al equivalent al nivell del mar. Aquest ajust es conegut com presió baromètrica. En realitat, la Vantage Pro mesura la presió atmosférica. Quand introduiu l'altitud de la vostra localització en el mode de configuració, la Vantage Pro busca el valor adient per convertir la presió atmosfèrica en presió baromètrica. La presió baromètrica també canvia amb les condicions meteorològiques locals, fent que la presió barométrica siga una heina extremadament important en les previsions del oratge. Zones amb altes presions son generalment associades amb el "bon" oratge mentre que zones amb baixes presions son associades amb "mal" oratge. Per la previsió del oratge, tanmateix, el valor absolut de la presió baromètrica es menys important que el canvi en la presió baromètrica. En general, una pujada de la presió indica una millora en les condicions del oratge i una caiguda indica una deterioració d'aquestes.

Presión atmosférica en hectopascales medida en la fecha y hora del registro. La información en tipo pequeño inferior indica la tendencia del barómetro en las últimas tres horas:
Rising rapidly: Aumento de 2.0 hPa o más.
Rising slowly: Aumento de 0.7 hPa o más.
Steady: Cambio de menos de 0.7 hPa
Falling slowly: Descenso de 0.7 hPa o más.
Falling rapidly: Descenso de 2.0 hPa o más.
El peso del aire de nuestra atmósfera ejerce una presión sobre la superficie de la tierra. Esta presión es conocida como presión atmosférica. Generalmente, cuanto más aire hay sobre una zona más alta es la presión, esto significa que la presión atmosférica cambia con la altitud. Por ejemplo, la presión atmosférica es mayor a nivel del mar que en la cima de una montaña. Para compensar esta diferencia y facilitar la comparación entre localizaciones con diferentes altitudes, la presión atmosférica es normalmente ajustada a la equivalente al nivel  del mar. Este ajuste es conocido como presión barométrica. En realidad la Vantage Pro mide la presión atmosférica. Cuando introduce la altitud de su localización en el modo de configuración, la Vantage Pro busca el valor adecuado para convertir la presión atmosférica en presión barométrica. La presión barométrica también cambia con las condiciones meteorológicas locales, haciendo que la presión barométrica sea una herramienta extremadamente importante en las previsiones del tiempo. Zonas con altas presiones son generalmente asociadas con el "buen" tiempo mientras que zonas con bajas presiones son asociadas con "mal" tiempo. Para la previsión del tiempo, sin embargo, el valor absoluto de la presión barométrica es menos importante que el cambio en la presión barométrica. En general, una subida de la presión indica mejoras en las condiciones del tiempo y una caída indica un deterioro de las mismas.

Atmospheric presure measured at record data and time. The upper small font information show the barometer trend over the last three hours:
Rising rapidly: Increase of 2.0 hPa or more.
Rising slowly: Increase of 0.7 hPa or more.
Steady: Change of less than 0.7 hPa
Falling slowly: Decrease of 0.7 hPa or more.
Falling rapidly: Decrease of 2.0 hPa or more.
The weight of the air that makes up our atmosphere exerts a pressure on the surface of the earth. This pressure is known as atmospheric pressure. Generally, the more air above an area, the higher the atmospheric pressure, this, in turn, means that atmospheric pressure changes with altitude. For example, atmospheric pressure is greater at sea-level than on a mountaintop. To compensate for this difference and facilitate comparison between locations with different altitudes, atmospheric pressure is generally adjusted to the equivalent sea-level pressure. This adjusted pressure is known as barometric pressure. In reality, the Vantage Pro measures atmospheric pressure. When you enter your location’s altitude in Setup Mode, the Vantage Pro stores the necessary offset value to consistently translate atmospheric pressure into barometric pressure. Barometric pressure also changes with local weather conditions, making barometric pressure an extremely important and useful weather forecasting tool. High pressure zones are generally associated with fair weather while low pressure zones are generally associated with poor weather. For forecasting purposes, however, the absolute barometric pressure value is generally less important than the change in barometric pressure. In general,rising pressure indicates improving weather conditions while falling pressure indicates deteriorating weather conditions.

 


Punt de rosada - Punto de rocio - Dewpoint

Punt de rosada en graus centigrades calculat a la data i hora del registre.
El punt de rosada es la temperatura a la qual l'aire deu ser refredat per que es presente la saturació, sempre que no haja un canvi en l'aigua continguda. El punt de rosada es una mesura important utilitzada per predir la formació de rosada, gel i boira. Si la temperatura i el punt de rosada son propers en la mateixa tarda quan l'aire comença a tornar-se fred, es probable que es forme boira durant la nit. El punt de rosada es també un bon indicador del vapor d'aigua contingut en el aire en el moment, al contrari que la humitat relativa que t'en compter la temperatura de l'aire. Un punt de rosada alt significa que hi ha molt de contingut de vapor d'aigua; un punt de rosada baix significa escas contingut de vapor d'aigua. A més a més, un punt de rosada elevat indica probabilitat de pluja i tormentes. Pot fer us del punt de rosada per predir la temperatura mínima de la nit. Sempre que no s'esperen nous fronts per la nit i la humitat relativa per la vesprada siga > o = 50%, el punt de rosada per la vesprada li donará una idea de quina temperatura mínima deu esperar per la nit, donat que l'aire no es probable que es refrede més que el punt de rosada en cap moment de la nit.

Punto de rocio en grados centígrados calculado en la fecha y hora del registro.
El punto de rocío es la temperatura a la cual el aire debe ser enfriado para que ocurra la saturación, siempre que no haya un cambio en el agua contenida. El punto de rocío es una medida importante utilizada para predecir la formación de rocío, hielo y niebla. Si la temperatura y el punto de rocío están cercanos en la misma tarde cuando el aire empieza a volverse frío, es probable que se forme niebla durante la noche. El punto de rocío es también un buen indicador del vapor de agua contenido en el aire en el momento, al contrario que la humedad relativa que considera la temperatura del aire. Un punto de rocío alto significa que hay mucho vapor de agua contenido. Un valor bajo significa poco vapor de agua contenido. Además un alto punto de rocío indica probabilidad de lluvia y tormentas. Puede usar el punto de rocío para predecir la temperatura mínima de la noche. Siempre que no se esperen nuevos frentes por la noche y la humedad relativa por la tarde sea > o = 50%, el punto de rocío por la tarde le dará una idea de que temperatura mínima debe esperar por la noche, puesto que al aire es probable que no se enfríe más que el punto de rocío en ningún momento de la noche.

Dewpoint calculated at record data and time.
Dew point is the temperature to which air must be cooled for saturation (100% relative humidity) to occur, providing there is no change in water vapor content. The dew point is an important measurement used to predict the formation of dew, frost, and fog. If dew point and temperature are close together in the late afternoon when the air begins to turn colder, fog is likely during the night. Dew point is also a good indicator of the air’s actual water vapor content, unlike relative humidity, which takes the air’s temperature into account. High dew point indicates high water vapor content; low dew point indicates low water vapor content. In addition a high dew point indicates a better chance of rain and severe thunderstorms. You can also use dew point to predict the minimum overnight temperature. Provided no new fronts are expected overnight and the afternoon Relative Humidity ≥ 50%, the afternoon’s dew point gives you an idea of what minimum temperature to expect overnight, since the air cannot get colder than the dew point anytime.

 


Índex de calor - Índice de calor- Heat Index

Índex de calor en graus centígrades calculat a la data i hora del registre. La informació en tipus menut superior indica la màxima registrada en el dia de la data i l´hora en que s'ha produït..També conegut com xafogor.
L'index de calora fa servir la temperatura i la humitat relativa per determinar com es sent realment l'aire. Quan la humitat es baixa, la temperatura aparent pot ser menor que la temperatura de l'aire, donat que la transpiració s'evapora per refredar el cos. Tanmateix, quan la humitat es alta (l'aire esta saturat de vapor d'aigua) la temperatura aparent sembla major que la actual, degua a que la transpiració s'evapora mes lentament. Nota: La Vantage Pro mesura l'índex de calor sols quan la temperatura es superior a 14 ºC perquè es insignificant a baixes temperatures. (Per baix de 14 ºC, l'índex de calor es igual a la temperatura del aire). L'índex de calor no es calcula per demunt de 52 ºC.

Índice de calor en grados centígrados calculado en la fecha y hora del registro. La información en tipo pequeño superior indica la máxima registrada en el día de la fecha i la hora en que se ha producido. También conocido como bochorno.
El índice de calor utiliza la temperatura y la humedad relativa para determinar cómo se percibe realmente el aire. Cuando la humedad es baja, la temperatura aparente puede ser menor que la temperatura del aire, puesto que la transpiración se evapora para enfriar el cuerpo. Sin embargo cuando la humedad es alta (el aire está saturado por vapor de agua) la temperatura aparente parece mayor que la actual, debido a que la transpiración se evapora más lentamente. Nota: La Vantage Pro mide el índice de calor sólo cuando la temperatura es superior a 14 º C porque es insignificante a bajas temperaturas. (Por debajo de 14º C, el índice de calor es igual a la temperatura del aire) El índice de calor no se calcula por encima de 52º C.

Heat index in degrees calculated at record data and time. The upper small font information show the high recorded in the data day and the time at what occur.
The Heat Index uses temperature and the relative humidity to determine how hot the air actually “feels.” When humidity is low, the apparent temperature will be lower than the air temperature, since perspiration evaporates rapidly to cool the body. However, when humidity is high (i.e., the air is more saturated with water vapor) the apparent temperature “feels” higher than the actual air temperature, because perspiration evaporates more slowly. Note: Vantage Pro measures Heat Index only when the air temperature is above 57° F (14° C), because it’s insignificant at lower temperatures. (Below 57°, Heat Index = the air temperature.) The Heat Index is not calculated above 135° F (52° C).

 


Sensació de fred - Sensación de frío - Wind chill

Sensació de fred en graus centígrades calculat a la data i hora del registre. La informació en tipus menut inferior indica la mínima registrada en el dia de la data i l´hora en que s'ha produït.
La sensació de fred te en compte cóm la velocitat del vent afecta a la nostra percepció de la temperatura del aire. En nostre cos calfa les molècules d'aire que ens envoltejen trasnferint calor a la pell. Si no hi ha moviment de l'aire, aquesta cap permaneix al costat del cos i fa de protecció contra les molècules d'aire més fredes. Tanmateix, si el vent bufa, s'enporta aquesta capa lluny del cos. Quant més rapidament bufa el vent, més rapidament se'n duu el calor i ens fa sentir més fred. Per demunt dels 33 ºC el moviment de l'aire no te efecte aparent sobre la temperatura, així que la sensació de fred es la mateixa que la temperatura exterior.

Sensación de frío en grados centígrados calculado en la fecha y hora del registro. La información en tipo pequeño inferior indica la mínima registrada en el día de la fecha i la hora en que se ha producido.
La sensación de frío considera cómo la velocidad del viendo afecta nuestra percepción de la temperatura del aire. Nuestro cuerpo calienta las moléculas de aire que nos rodean transfiriendo calor a la piel. Si no hay movimiento del aire, esta capa permanece al lado del cuerpo y hace de protección contra moléculas de aire más frías. Sin embargo, si el viento sopla se lleva esta capa lejos del cuerpo. Cuanto más rápidamente sopla el viento más rápidamente se lleva el calor y siente más frío. Por encima los 33º C el movimiento del aire no tiene efecto aparente sobre la temperatura, así que la sensación de frío es la misma que la temperatura exterior.

Wind chill in degrees calculated at record data and time. The lower small font information show the high recorded in the data day and the time at what occur.
Wind chill takes into account how the speed of the wind affects our perception of the air temperature. Our bodies warm the surrounding air molecules by transferring heat from the skin. If there’s no air movement, this insulating layer of warm air molecules stays next to the body and offers some protection from cooler air molecules. However, wind sweeps that comfy warm air surrounding the body away. The faster the wind blows, the faster heat is carried away and the colder you feel.

 


Índex THW - Índice THW - THW index

Índex THW en graus centígrades calculat a la data i hora del registre. Índex Temperatura - Humitat - Vent.
Com l'índex de calor, l'índex THW utilitza la temperatura i la humitat per calcular una temperatura aparent. A més a més, THW incorpora els efectes tèrmics del refredament del vent en la seua percepció.

Índice THW en grados centígrados calculado en la fecha y hora del registro. Índice Temperatura - Humedad - Viento.
Como el índice de calor, el índice THW utiliza la temperatura y la humedad para calcular una temperatura aparente. Además, THW incorpora los efectos térmicos de enfriamiento del viento en su percepción.

THW index in degrees calculated at record data and time. Temperature - Humidity - Wind index.
The THW Index uses humidity and temperature like the Head Index, but also includes the cooling effects of wind (like wind chill) to calculate an apparent temperature of what it “feels” like out in the sun.

 


Direcció del vent - Dirección del viento - Wind direction

Direcció del vent en rosa dels vents i, entre parentesis, graus sobre el Nord mesurada a la data i hora del registre.

Dirección del viento en rosa de los vientos y, entre parentesis, grados sobre el Norte, medida en la fecha i hora del registro.

WInd direction  in wind rose and, between brackets, over Nord degrees  mesured at record data and time.

 


Velocitat del vent - Velocidad del viento - Wind speed

Velocitat del vent en km/h mesurada a la data i hora del registre. La informació en tipus menut inferior indica velocitat mitjana registrada en els últims 10 minuts. La informació en tipus menut superior mostra la ratxa de vent més forta registrada i el hora en que es produix en el dia de la data.

Velocidad del viento en km/h medida en la fecha y hora del registro. La información en tipo pequeño inferior indica la velocidad media registrada en los últimos 10 minutos. La información en tipo pequeño superior indica la velocidad de la racha de viento más fuerte y la hora en que se ha producido en el dia de la fecha.

Wind speed in km/h measured at record data and time.The lower small font information show the average speed recorded in the last 10 minutes. The upper small font information show the strongest wind gust and time in the data day.

 


Pluja avui - Lluvia hoy - Rain to day

Pluja registrada en el dia de la data, en milímetres de altura de aigua, equivalents a litres per metre quadrat. La informació en tipus menut inferior indica velocitat de caiguda del aigua en milímetres per hora mesurats en la data i hora del registre.La informació en tipus menut superior indica la tasa de pluja màxima, en milimetres per hora, registrada el dia de la data i l'hora en que s'ha produit.

Lluvia registrada en el día de la fecha, medida en milímetros de altura del agua, equivalentes a litros por metro cuadrado. La información en tipo pequeño inferior indica la velocidad de caida del agua en milimetros pro hora medidos en la fecha y hora del registro. La información tipo pequeño superior indica la tasa de lluvia máxima, en milímetros por hora, que se ha registrado en el dia de la fecha y la hora en que se ha producido

Rain recorded in the data day, in milimeters of water high, liters by square meter equivalent. The lower small font information show the water drop speed in milimeters by hour measured in the register data and hour. The upper small font information show the high rain rate recorded in the date day and the time of this record

 


Pluja aquest mes - Lluvia este mes - Month rain

Pluja registrada en el present mes, en milimetres de altura de aigua, equivalents a litres per metre quadrat.

Lluvia registrada en el mes actual medida en milimetros de altura del agua, equivalentes a litros por metro cuadrado.

Rain recorded in the running month, in milimeters of water high, liters by square meter equivalent.

 


Pluja aquest any - Lluvia este año - Year rain

Pluja registrada en el present any, en milimetres de altura de aigua, equivalents a litres per metre quadrat.

Lluvia registrada en el año actual medida en milimetros de altura del agua, equivalentes a litros por metro cuadrado.

Rain recorded in the running year, in milimeters of water high, liters by square meter equivalent.


Les parts en tipus italica corresponen a les descripcions textuals de les variables del "Console Manual" de la escació meterològica Davis Vantage Pro.

Las partes en tipo italica corresponden a las descripciones textuales de las variables del "Console Manual" de la estación meterológica Davis Vantage Pro.

The "italic" font parts are textual descriptions for the variable from the Davis Vantage Pro station "Console Manual".