Universitat, Salut i Societat. Test Mòdul 1

Qüestionari de opcions múltiples o de respostes curtes.

Fes clic a la resposta correcta, agafa'n una de la llista, o escriu-la, segons correspongui.