IMMACULADA CONCEPCIÓ

 

 

Mª Elvira Mocholí Martínez

Universitat de València

 

LOCALITZACIÓ

         El títol de l'obra és Immaculada Concepció o La Puríssima Concepció entre Sant Joaquim i Santa Anna i ha segut atribuida, definitivament, a Joan de Joanes.

         Al retaule li manca la firma i no existeix cap document que la identifique, per la qual cosa, tampoc es coneix la seua procedència original, és a dir, no sabem si Sot de Ferrer fou el seu primer destí. Actualment, els estudiosos estan d'acord en atribuir-la a Joanes amb una gran seguretat, encara que les atribucions han estat realitzades en base als aspectes formals de l'obra. No està de més conéixer quina ha estat la trajectòria que ha seguit l'atribució d'aquesta obra i els criteris que han emprat els diferents autors.

         La primera notícia l'aporta Tramoyeres Blasco en 1909, on reflexiona sobre la seua atribució a Vicent Macip[1]. Identifica la Immaculada de Sot de Ferrer, tant en el dibuix com en el color, a la representada en les taules de Sogorb i considera característica del primer Macip la manera de tractar els ulls, els nassos, les mans i els punys. A més, veu en Sot i en Sogorb, un tall "pseudo-grec" del nas, típic del Macip més vell i que no troba en la pintura de Joanes, que és més naturalista.

         En 1917, el mateix Tramoyeres rectifica i atribuix l'obra a Joanes, encara que li queden dubtes. Els soluciona fixant una data d'execució: 1535 -moment en que Joanes treballa en el taller de son pare- en la que haguera sigut possible la intervenció dels dos[2]. Amb posterioritat, Tormo reprén la primera atribució que assignava l'obra a Vicent Macip[3] i també ho fa Rodríguez Culebras que apunta la possibilitat que puga ser la titular del retaule de Sogorb[4]. Però, abans que aquests autors, el marqués de Lozoya[5], Sarthou Carreres[6] i Post[7] havien tornat a considerar l'obra de la ma de Joanes, mentre que Angulo apuntava la possibilitat que fora un treball del taller[8].

         Més recentment, Soler[9] i Albi han sancionat la paternitat de Joanes. Aquest últim ha senyalat la proximitat de la Immaculada a les Mares de Déu joanesques i especialment, a la Santa Bàrbara d'Onda[10]. Finalment, l'autoria de Joanes ha quedat definitivament establida per Fernando Benito en l'exposició que ell mateix ha comisariat en el Museu Sant Pius V de València[11].

         La Immaculada Concepció presidix, actualment, l'altar major de l'església parroquial de la Concepció de Sot de Ferrer, en Castelló. Encara que fins fa uns anys ha estat arraconada en la sagristia. No obstant, la seua procedència no està clara. Cap la possibilitat que fora adquirida per algun personatge d'aquest senyoriu, encara que existeix una tradició segons la qual un alumne de Joan de Joanes, natural de Sot, anomenat Javier Juste, invità el seu mestre a passar una temporada de repòs en sa casa per què es recuperara d'una malaltia, de manera que Joanes pogué pintar el quadre en els seus moments d'oci[12].

         El que es coneix amb seguretat és que l'obra estigué 155 anys en l'antiga església[13], des de la seua inauguració en 1621 fins que fou enderrocada en 1776, quan passà a presidir el culte de l'església interina. Allí estigué fins 1787, data en què s'iniciaren les obres del nou temple, del qual presideix l'altar major i és titular, a més de ser patrona del poble. A partir d'aquest moment, la taula ha sigut traslladada en diverses ocasions, inclús ha eixit de Sot de Ferrer, fins que ha tornat a presidir la parròquia[14].

         La datació tampoc es coneix amb exactitud. Com ja hem vist, Tramoyeres data l'obra en 1535[15] pero Albi, prenent en consideració la similitud del rostre de la Immaculada amb el de la Santa Bàrbara d'Onda de 1558, retrasa la seua execució al període comprés entre 1555-60, situant-la dins la segona època de la producció joanesca caracteritzada per un rigorós i seré equilibri[16]. Fernando Benito, no obstant, retrasa encara més la datació d'aquesta pintura basant-se en el seu cromatisme, que ha quedat al descobert després d'haber sigut netejada per a l'exposició. Així, la ubica en la etapa colorista que desenvolupa Joanes a partir de l'any 1560[17].

 

 

ANÀLISI FORMAL

         La pintura està realitzada en oli sobre taula i constitueix un retaule de taula única. Està format per dos parts principals: la inferior, on apareix la Immaculada en el centre, als costats les figures dels seus pares i sobre aquests una sèrie de símbols relacionats amb la figura central; i un coronament superior amb Déu Pare. La primera té una forma lleugerament rectangular i les seues mides són 177,5 x 178 cm., mentre que la part superior té un format en mig punt de 36,5 x 162,5 cm. Podem observar en aquesta última pintura una línia quasi imperceptible sobre el cap de Déu, que podria correspondre a la unió d'un troç afegit en l'última restauració per a completar l'arc, ja que en fotografies més antigues la fusta apareix tallada a ras del cap de la figura.

         Ambdues parts estan incloses en una estructura de fusta daurada amb els següents elements: un basament, dos pilastres amb capitell corinti i decoració esgrafiada a candelieri als costats de la taula principal, un entaulament sobre aquesta i una motlura arquejada que envolta l'àtic. Tant en l'entaulament com en el basament hi ha un peça llisa entre les motlures, a mode de fris, on apareix una inscripció referent a la Immaculada Concepció. La major part de la fusteria és original excepte l'entaulament i el guarniment de la taula superior que han estat refets amb ocasió de l'exposició abans anomenada. Amb anterioritat, la part de Déu Pare ha estat guarnida per un frontó recte partit i després per un altre corb que, tant pel tamany com per la decoració, no s'integrava bé amb el retaule. La inscripció de l'entaulament s'ha reconstruit a partir de la frase conservada en el basament original que és un lema propi de la Immaculada Concepció, com després veurem.    

         Es tracta d'un obra renaixentista, estil en què treballà Joanes durant tota la seua vida. Respon a aquest estil la idealització de les figures i la seua correcta proporció, l'equilibri compositiu i l'estatisme dels personatges, així com la decoració italianitzant de les pilastres que, no obstant, suporten un capitell poc ortodox, no sotmés al canon clàssic. En canvi, si respon a l'afany renaixentista de recuperació de l'Antiguitat la tipologia de les lletres que no són gòtiques sinó capitals romanes, així com alguns dels elements arquitectònics representats, especialment, la porta.

         D'altra banda, l'obra mostra influències de mestres italians com Rafael, sobretot la figura de la Mare de Déu. També és constant en la producció de Joanes la influència de Leonardo, a més de la dels Hernandos i de Sebastiano del Piombo. Partint d'acò, s'ha cregut en la possibilitat d'un viatge de Joanes a Itàlia encara que no hi ha constància documental.

         Cal destacar les similituts de la producció pictòrica de Joan de Joanes amb la de son pare i, concretament, la relació d'aquesta obra amb la Immaculada Concepció de Vicent Macip, de la col.lecció Central Hispano. Aquest fet el constaten la majoria dels autors que han estudiat la Immaculada de Joanes i cal tindre'l present per quant aquesta semblança ha ocasionat tants problemes d'atribució; també en altres obres, l'autoria de les quals ha anat variant al llarg del temps.

         Malgrat les semblances entre els dos artistes, els autors sempre han tingut clar que, mentre en les obres de Macip predomina la plasticitat de les figures, les de Joanes, sense perdre aquesta monumentalitat pròpia del Renaiximent, tendixen a una major amabilitat. S'ha dit que són pintures devocionals que serveixen a la religiositat popular i, per tant, tenen un cert to sentimental. Açò ho podriem veure perfectament exemplificat tant en l'amable rostre de la Mare de Déu com en la seua postura estereotipada.

         Segons Albi aquesta pintura és un exemple representatiu d'un moment estètic de l'obra de Joanes caracteritzat per la subordinació absoluta a la bellesa ideal i a l'equilibri, de qualsevol altre valor artístic o espiritual. Una intenció estètica que té en la bellesa la màxima finalitat expressiva de manera que l'obra no mou a devoció amb cap altre recurs. Tret que, segons Albi, caracteritza la segona etapa de la producció de Joanes, que comprendria els anys entre 1550 i 1560[18].

         Fernando Benito, en canvi, classifica l'obra pel seu intens cromatisme, situant-la dins l'època colorista de Joanes que s'iniciaria a partir de 1560. Els perfils de les figures estan més difuminats i són més suaus que en obres anteriors, on la solidesa dels contorns i el contrast acusat del clarobscurs creaven volums d'una gran duresa plàstica. Per altra banda, la coloració d'aquesta obra és molt lluminosa i els rojos, blaus i verds tenen una tonalitat molt intensa, més que en altres quadres de la mateixa temàtica com la Immaculada de l'església de la Companyia. Cal incidir també en la gradació tonal de la túnica de la Mare de Déu feta sobre un únic color blanc que crea el modelat de la figura i en el plec vertical que vigoritza la cadència del mantell[19].

         Albi ha caracteritzat els diferents personatges de l'obra individualitzant la seua psicologia. En primer lloc, Sant Joaquim i el Pare Etern repetixen arquetipus propis de Joan de Joanes. Sant Joaquim mostra una expressió continguda d'amorosa devoció cap a la seua filla que apenes queda insinuada. Santa Anna, per contra, deixa traslluir aquesta emoció a través del gest apassionat de les mans. Més pròxima aquesta figura al Macip de Sogorb, podria haver condicionat Tramoyeres i Tormo en la seua atribució. La Mare de Déu, en canvi, mostra una bellesa idealitzada, platònica, allunyada del recolliment devocional de Sant Joaquim i de l'expressivitat de Santa Anna.

         Per altra banda, diversos autors han assenyalat l'arcaisme dels símbols que envolten la Immaculada. Així, el sol, ingenuament representat amb un rostre, la torre i els arbres seguixen l'estil de Macip mentre que la ciutat -en la que alguns autors han vist una referència a les torres de Quart-, la font i la porta mostren una major preocupació estètica, una voluntat de depurar el classicisme. Igualment arcaics són els filacteris que identifiquen els símbols només pel fet d'aparèixer. Posteriorment, aquestes llegendes desapareixen per donar lloc a un major naturalisme.

         La composició és molt equilibrada i estàtica, com no podia ser d'altra manera per l'estil que representa i la tipologia. La Mare de Déu està situada en el centre de la taula, sobre una aglomeració de núvols esponjosos i massissos, constituint un eix central de simetria que organitza la resta d'elements. A cada costat es disposen els símbols en la meitat superior de la superfície del quadre ja què en la part inferior apareixen agenollats els pares de la Mare de Déu en un perfecte equilibri de masses. Es tracta, en definitiva, d'un quadre amb una serena estabilitat i un ordre perfecte i rigorós.

         De fet la composició respon a un esquema geomètric que tracta d'aconseguir una estructura armònica. Segons Isabel Monterde, l'obra està travessada per un eix de simetria al mateix temps que es creuen les diagonals del quadrat de la taula inferior. Dos línies més travessen horitzontalment les figures dels pares de la Mare de Déu a nivell de la cintura i del coll. La línia superior és la base de dos triangles amb vèrtex sobre el cap de Déu i l'altre sobre el cap de Maria, mentre que la inferior forma un altre triangle amb vèrtex en el pit d'aquesta última figura. Per últim, la composició inclou tres cercles. El més gran té el seu centre en la intersecció de les diagonals i el seu radi va d'aquest centre fins al coll de la Mare de Déu, el segon es recolza en aquest punt central y el seu diàmetre arriba fins el cap d'Aquesta y l'últim abraça els caps de Maria y de Déu[20]. Els càlculs matemàtics que han originat aquesta composició demostren l'interés cientifista de la pintura del moment. No obstant, aquests càlculs s'han realitzat sobre l'estructura incompleta del retaule.

 

 

APROXIMACIÓ AL SIGNIFICAT

         La present obra és una representació de la Immaculada Concepció de Maria, és a dir, el fet que la Mare de Déu fou concebuda sense pecat original en el ventre de sa mare, Santa Anna o, el que vindria a ser el mateix, en el pensament de Déu que la va eximir de pecat. Com que Maria havia estat elegida abans de la creació, abans inclús que fora creada Eva, per a ser el vehicle de l'Encarnació de Crist, ella mateixa també devia estar lliure de pecat. Com que Eva havia existit abans del pecat original, la seua concepció havia segut immaculada. Doncs, no es podia concebre que la corredentora de la humanitat, que és vista com la Nova Eva, no estagués així mateix lliure de tota màcula tal com la dona per la qual s'introduí el mal en el món.

         Encara que el concepte de la Immaculada Concepció no apareix explícitament en cap font teològica antiga, si que trobem certs passatges en les Sagrades Escriptures i en els evangelis apòcrifs on s'ha volgut basar la confirmació d'aquesta creença[21]. En primer lloc, en el llibre del Gènesi, III, 15, Déu posa enemistat entre el llinatge de la dona i el de la serp; la identificació del primer amb Maria i el segon amb Satanàs ha portat a la conclusió que aquella que s'ha d'enfrontar al mal ha de ser immune al pecat.

         També la salutació de l'arcàngel San Gabriel en l'Anunciació s'ha vist com una al.lusió a la puresa de la Mare de Déu. La invocació a Maria i la unió amb el Fill expresada en les paraules: "Déu et guarde, plena de gràcia del Senyor! Ell és amb tu." (Lluc, I, 28) ha fet pensar en la immunitat de Maria front al pecat. Igualment, la salutació d'Isabel incideix en aquest privilegi de la Mare de Déu en nomenar-la beneïda: "Llavors cridà amb totes les forces: - Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teues entranyes!" (Lluc, I, 47).

         Altres llibres de La Bíblia que no parlen de la Mare de Déu fan referència a ella implícitament. Així el Càntic dels Càntics, IV, 1: "Com ets, de bella, estimada meua, com ets, de bella" i IV, 7: "Ets tota bella, amiga meua, no tens cap defecte."; o Saviesa, I, 4: "La Saviesa no té accés a una ànima malvada, no habita en un cos esclau del pecat." També en el Nou Testament trobem al.lusions a aquest misteri en la dona de l'Apocalipsi que els Pares de l'Esglèsia sempre han identificat amb l’Església, i per mig d’ella a la Mare de Déu.

         Igualment ocorre amb els evangelis apòcrifs. Per exemple, en el Protoevangeli de Sant Jaume (s. II) es relata la trobada davant de la porta daurada que és una de les primera formes de representar la concepció immaculada de Maria. En l'Evangeli del Pseudo Matu (s. IV) s'al.ludeix de forma més clara a la Immaculada Concepció destacant el caràcter privilegiat i la santitat de la Mare de Déu a l'igual que al Llibre de la Nativitat de Maria (s. IX).

         Aquest és un concepte abstracte, difícil de representar plàsticament. Joan de Joanes ho ha fet mitjantçant la tipologia de la Tota pulchra: la Immaculada apareix en el centre rodejada pels símbols dels seus privilegis espirituals i, en un pla superior, Déu Pare la beneix mostrant l'aquiescència divina respecte la devoció immaculista.

         La Mare de Déu està de peu sobre una lluna minvant amb les banyes cap amunt, recolzada en un feix de núvols, la qual cosa ens indica que està en un àmbit celestial. És una jove, amb els cabells llargs caent-li solts per l'esquena i les mans unides en pregària a l'altura del pit. Va vestida amb una túnica rosa de mànegues llargues i escot redó, una sobretúnica blanca amb mànegues amples i escot quadrat i un mantell blau, que és el seu color simbòlic, sobre l'esquena. En torn del cap hi ha una sèrie de raigs, a manera de corona, amb dotze estrelles.

         La Mare de Déu representada d'aquesta manera, pendent entre el cel i la terra i amb Déu Pare beneïnt-la des de dalt, podria ser confosa amb l'Assumpció. Encara que hi ha massa elements en aquesta obra per a confondre-la, prenent únicament la figura de Maria des del punt de vista iconogràfic, l'única diferència entre les dos és la direcció en què es "mouen". La Mare de Déu assumpta puja al cel després de la seua dormició per a ser coronada per la Trinitat, la Immaculada, per contra, descendix del cel. El descendiment respon a una raó teològica: Maria fou predestinada per Déu abans de la creació i enviada des de les altures per a redimir la falta d'Eva; es representa descendint del cel per a ser concebuda en la terra.

         De la figura de Maria emana una llum que envolta l'espai i produeix una característica gradació de colors que s'ha identificat, incorrectament al meu parer, amb l'arc iris de la cració[22]. Aquest element, juntament amb la corona de dotze estrelles i el quart de lluna, són els atributs de la dona de l'Apocalipsi, la Mulier amicta sole. A l'Apocalipsi XII, 1-6 se'ns diu:

 

             Llavors aparegué al cel un gran senyal prodigiós: una dona que tenia el sol per vestit, amb la lluna davall dels peus, i duia al cap una corona de dotze estrelles. Esperava un filli cridaba afligida pels dolors del part. (...) La dona va posar al món un fill, un xiquet que ha de governar totes las nacions amb una vara de ferro. El fill de la dona va ser endut cap a Déu i cap al seu tron, i ella va fugir al desert, on Déu li havia preparat un lloc, perquè s'alimentaren allà mil dos-cents seixanta dies.

 

         Tradicionalment, s'ha vist en aquest fragment una alusió a la Mare de Déu, per això se l'ha representada moltes voltes amb aquests atributs, encara que fins el segle XVII no es pot establir una identitat unívoca entre la Mulier amicta sole de l'Apocalipsi i la Immaculada Concepció; és a dir, que no sempre ha representat aquest concepte. Així, al menys fins la codificació iconogràfica de la Immaculada, la dona apocalíptica es prengué com una representació general de la Mare de Déu.

         Aquesta identificació generalitzada de la figura de Maria amb la dona de l'Apocalipsi la trobem en la present obra de Joanes, ja que d'altra manera no podriem explicar l'aparició d'elements com les estrelles, una hipòtesi reforçada per la posició de la lluna als peus de Maria. Pero no és la lluna que apareix al llibre atribuit a Sant Joan sino un dels símbols de la Mare de Déu. Ho sabem per el filacteri que apareix baix d'ella i en la que es pot llegir: pulchra ut luna, que complementa la resta de símbols situats als dos costat de Maria i està extreta del Càntic dels Càntics. No obstant, el fet de situar-la als peus de la Mare de Déu, en lloc de fer-ho en el cel, amb el sol i l'estrela, com havia segut habitual -podem vore-ho en alguns gravats de principis del segle XVI-, podria indicar que Joanes ha fusionat les dos representacions tempranament, ja que durant el segle XVI, la Mulier amicta sole es reserva només per a l’Assumpció[23].

         El símbol de la lluna ens porta a parlar dels emblemes de la espiritual existència de Maria, que es disposen al seu voltant. En total apareixen onze símbols dividits en dos grups de cinc, un a cada costat de la figura central, a més de la lluna. L'aparició d'aquests símbols associats a la figura de la Immaculada Concepció ens porta a identificar aquesta amb la sulamita del Càntic dels Càntics, ja que la major part estan presos de les lloances que el seu promés li dedica. Per altra part, les paraules amb les quals Déu Pare beneix la Immaculada des del cel també estan extretes d'aquest llibre de La Bíblia, el Càntic dels Càntics, IV, 7: "Tota pulchra es amica mea et màcula non est in te".

         Els emblemes es poden agrupar en tres tipus, principalment[24]. En primer lloc, els símbols astrals entre els quals estan el sol, l'estrella i la lluna. Aquests a pesar de l'ordenació aleatòria dels elements simbòlics, no sols en la taula de Joanes sinó en totes les obres dedicades a la Immaculada d'aquesta època, els símbols astrals solen col.locar-se en la part superior donat el seu caràcter celestial. Així tenim el sol i l'estrela situats simètricament, un a cada costat de la Mare de Déu. No obstant, com ja hem vist, la lluna apareix en aquesta obra als peus de Maria seguint el model de la dona apocalíptica.

         El segon grup són els símbols vegetals que inclouen el lliri, el cedre i l'olivera. Altres símbols que no apareixen en aquesta obra són el roser, la palmera, la vara de Jessé i el xiprer. Aquests solen estar situats en la zona intermèdia de dos en dos, pero ací tenim un arbre a cada costat i no són simètrics com els astres. D'altra banda, la vara de Jessé (Isaïes, XI, 1: "Un rebrot naixerà de la soca de Jessé...") podria estar representada pel bastó que porta Sant Joaquim, que podria haver segut traslladat del seu context original igual que la lluna. Donat que la vara representa la Mare de Déu i que San Joaquim és son pare no és descabdellat pensar que Joanes haguera pogut reforçar el concepte de la Immaculada, no només amb la constatació gràfica (vara de Jessé) dels seus antecedents, sinó també amb el fet que la descendència de David passa, necessàriament, per la concepció puríssima de la Immaculada pels seus progenitors. No obstant, açò no deixa de ser una hipòtesi personal basada tant en l'aspecte fràgil del bastó, que més bé seria una vara, com en la iconografia de Sant Joaquim que no sol portar-ne cap.

         Per altra banda, el fet que Joanes haja tractat la resta dels elements de manera tan arcaica i la seua col.locació siga tan poc naturalista -a diferència de les Immaculades posteriors on els símbols s'integren en un paisatge- fa difícil pensar que haja pogut incloure'n un en context tan coherent, identificant el símbol amb un element quotidià que poguera integrarse fàcilment en la figura. Ni tan sols, el fet que la lluna haja sigut integrada en un context, que d'altra banda no té més raó que la d'una afinitat icongràfica, assoliria la complexitat significativa que hem suposat per al símbol de la vara de Jessé.

         El tercer grup de símbols pertany a les representacions arquitectòniques. Dins d'aquestes estan la porta, la torre, la font, la ciutat i també l'hort. Les dos últimes solen situar-se, pel seu caràcter eminentment terrenal, en la part inferior del quadre -en aquest cas en la part inferior de la meitat superior ja què la presència dels pares de la Mare de Déu impedeix ocupar tota la superfície- pero ací, la ciutat està situada en un nivell intermedi. Altre element arquitectònic és el pou, que no apareix en l'obra de Joanes.

         Per últim queda parlar d'un altre element que queda fora d'aquesta classificació i tampoc apareix en el quadre pero que no obstant, a criteri d'alguns autors és el més interessant ja que és l'únic que simbolitza realment la Immaculada Concepció de Maria. De la signficació dels símbols parlarem a continuació[25].

         En primer lloc, trobem els símbols del sol i la lluna perque la Mare de Déu és electa ut sol i pulchra ut luna, versos del Càntic dels Càntics, VI, 10: "Qui és aquesta que aguaita com l'aurora, bella com la lluna, resplendent com el sol, impressionant com un exèrcit amb les banderes alçades?" El sol ha segut sempre una manifestació de la divinitat, font de llum i de vida. Igualment, la Immaculada és font de llum i vida per engendrar a Crist, la llum del món. A més és única i privilegiada com el sol. La lluna, per altra part, té un caràcter passiu al rebre la llum del sol i s'ha associat també a un principi femení. Per la seua blancura i resplandor evidencia la bellesa i puresa de la Mare de Déu. També, en la mitologia, una lluna retallada en forma de creixent evocava la castetat d'una altra verge: Diana.

         L'altre símbol astral, l'estrella, està presa del Ave maris stella, himne litúrgic medieval en honor a la Mare de Déu destinat a vespres que ja existia a finals del segle IX. La llegenda que la identifica, stella maris, reflexa el caràcter orientador que se li dona. L'estrella és un punt en la obscuritat en lluita contra les tenebres, il.lumina en la nit igual que Maria orienta la humanitat des de l'obscuritat del pecat a la lluma divina. Destaca el seu paper de mediadora entre Déu i els homens.

         La torre de David -turris Davidica- està extreta també del Càntic dels Càntics, IV, 4: "El teu coll és com la torre de David, que s'alça sobre els cims..." Segons Suzanne Stratton fa referència a la Mare de Déu com desposada de Crist i, per tant, de l'Església[26]. Pero Margarita Llorens pren el seu caràcter ascensional com un símbol d'elevació espiritual i síntesi del cel i la terra significant l'Encarnació de Crist en Maria com un lloc privilegiat al que Déu ha davallat[27]. Un lloc per altra part tancat i inexpugnable com la seua virginitat.

         Tant la font com l'hort provenen del Càntic dels Càntics, IV, 12: "Ets com un jardí tancat, germana meua, esposa: un jardí tancat, una font segellada" i IV, 15: "Ets font de jardins, pou d'aigües vives, que brollen del Líban". D'ahí la llegenda que apareix en els filacteris corresponents a aquests símbols, fons signatus i hortus conclusus respectivament. La primera ha sigut sempre vista com símbol de l'origen de la força vital i de l'energia espiritual; així Maria dóna la vida a Crist però no hi ha que oblidar que és una font segellada, verge i mare al mateix temps. L'hort és representació del paradís terrenal, on la natura està ordenada, és bella i fèrtil. De la mateixa manera, Maria és l'hort en que es planta l'arbre de la vida i a l'igual que ocorria amb la font, la fertilitat apareix unida a la virginitat.

         L'olivera, a diferència dels anteriors elements està extreta de l’Eclesiàstic, XXIV, 14: "M'hi he fet gran com la palmera d'Enguedí, com el roser que brota a Jericó, com la bella olivera de la plana; com un plàtan hi he crescut." Aquesta oliva speciosa in campis és un símbol de la pau, la victòria i la fecunditat. La tradició cristiana l'ha associada a Noé i en les primitives representacions de l'Anunciació, l'arcàngel Gabriel li porta a Maria un rama d'olivera. Així, aquest element simbolitza a Maria com una senyal de l'aliança entre Déu i els homens a través de l'engendrament de Crist. És una imatge, així mateix, de la incorruptibilitat.

         L'altre arbre és el cedre, extret del mateix llibre que l'anterior, Eclesiastés, XXIV, 13: "Hi he crescut com un cedre del Líban, com un xiprer de les muntanyes de l'Hermon". L'identifica un filacteri on es pot llegit ut cedrus in Libano que simbolitza per la seua grandiositat i hermosura la bellesa i la magestat de Maria. Amés, pel fet de ser un arbre perenne també manifesta la incorruptibiltat de la Mare de Déu.

         L'últim element vegetal és el lliri que substituix la llegenda habitual de lirium inter spinas per lilium con valium. Procedix del Càntic dels Càntics, II, 1-2: "Jo sóc un narcís de la plana de Saron, un lliri de les valls. Com un lliri entre els cards és la meua estimada entre les donzelles." És el que té la simbologia més clara ja què és un element constant en les Anunciacions. Per la seua blancura representa la innocència, la puresa i la virignitat de Maria. Per altra banda, les punxes venen a posar de relleu el seu caràcter privilegiat per haver conservat la puresa entre el pecat. Seria aquesta una de les referències més clares a la seua Concepció Immaculada.

         La civitas Dei està inspirada en un vers del Salm, LXXXVI, 3: "Ell diu de tu, ciutat de Déu, oracles gloriosos:..." i al.ludeix a l'Encarnació de Crist en el si de Maria. Per ser un recinte tancat dins de muralles posa de relleu novament la virginitat inalterable de la Mare de Déu en el moment de la concepció de Crist que també fou preservada de pecat. Per últim, la porta del cel prové del somni de Jabob: Gènesi, XXVIII, 17: "I ple de temor va exclamar: - Que venerable és, aquest lloc! És la casa de Déu i la porta del cel." Aquesta porta c(o)eli accentua el caràcter corredentor de la Mare de Déu ja que suposa l'únic accés a la revelació així com la porta suposa el pas de les tenebres a la llum. És curiós assenyalar, no obstant, que en aquesta obra i en altres Immaculades de Joanes la porta no apareix tancada com es va representar fins a Macip.

         Encara que el que hem dit més amunt no és més que una hipòtesi, el símbol de la vara de Jessé cal tindre'l present ja què tornarem a parlar d'ell en el moment d'interpretar la presència dels pares de la Mare de Déu en el quadre. La vara de Jessé posa de relleu el fet que Maria és descendent del rei David, fill d'aquest. L'origen d'aquest símbol es troba en les representaciones genealògiques de la família de Crist, l'anomenat Arbre de Jessé. Posteriorment, la Mare de Déu adquireix protagonisme com intermediària entre la divinitat i la seua ascendència terrena i, seguint la interpretació que fa Tertulià (s. III) d'Isaïes, XI, 1: "Un rebrot naixerà de la soca de Jessé, brotarà un plançó de les seues arrels", Maria és el plançó que brota de l'arbre de Jessé mentre que Crist és la flor i el fruit.

         Cal fer notar que aquests símbols amb els quals s'identifica clarament la iconografia immaculista no fan referència directament a la Concepció Immaculada de Maria, excepte l'speculum sine macula que no apareix representat ací i, tal volta, el lliri. La resta d'elements al.ludeixen a la virginitat, la seua maternitat divina o el seu paper de mediadora entre Déu i els hòmens. D'açò es despren que la Immaculada Concepció de Maria no era un concepte definit sinó que era entesa com una suma de privilegis: puresa original, virginitat unida a la maternitat, santedat. De fet, l'assimilació de la concepció material de Maria sense pecat original amb la seua predestinació abans de l'existència del món és una idea posterior a la creació de la iconografia de la Immaculada. Per altra banda Margarita Llorens veu en la literatura patrística, sobretot oriental, referències a la Immaculada Concepció de la Mare de Déu en tots aquests privilegis. És a dir, que es veia aquesta doctrina com la suma dels privilegis de Maria; tal volta es feia una identificació entre la virignitat de Maria i la seua concepció immaculada com les dos cares d'una mateixa incorruptibilitat.

         Conforme hem anat explicant el significat de cada símbol, hem localitzat també l'origen últim de cadascun. No obstant, els artistes no prengueren aquests elements directament de les fonts, normalment la íiblia, sinò que, com diu Trens i més tard replega Hornedo, el tema de la Tota pulchra fou precedit per una sèrie de composicions literàries i plàstiques anomenades "mariologies". Aquestes prenen com a centre la figura de la Mare de Déu acompanyada del Xiquet o la Nativitat amb la finalitat d'enaltir la virginitat de Maria, per la qual cosa l'envolten d'una sèrie de símbols que fan al.lusió a la seua viriginitat.

         Aquestes escenes es remunten al segle XII, moment en què Sant Bernat fa ús d'elles per realçar el caràcter virginal de Maria. Alguns dels símbols són la romeguera ardent que no es consumix, la vara d'Aaron, el naiximent d'Isaac i Samsó, o d’Isaac i Samuel, Ezequiel senyalant la porta tancada, el velló de Gedeó i l'unicorn. En el segle XIV s'introduixen símbols nous com la venda de Josep el fill de Jacob, la pedra que cau del mont, l'estruç que dixa els ous en l'arena, l'herba curativa, el fènix, el pelicà o el lleó ressucitat. Aquestes mariologies apareixen més reduïdes quan es traslladen a pintures o escultures.

         En el segle XV aquesta tipologia mariana es substituïda per altra procedent de noves fonts literàries i a principis del segle XVI es reunixen en torn de la Mare de Déu per formar la iconografia de la Tota pulchra. Així, no ens ha d'extranyar l'heterogeneitat significativa dels símbols que envolten la Immaculada.

         Aquests nous símbols estan inclosos en les lletanies, inspirades en les laudes marianae, alabances a la Mare de Déu compostes en gran quantitat des del l'Edat Mitjana. Les primeres lletanies daten del segle XII i proliferen en la segona meitat del segle XV al mateix temps que la Tota pulchra ja què els artistes s'inspiren en elles. Són les anomenades lletanies prelauretanes.

         Ens ocuparem, a continuació, de la figura de Déu Pare, encara que es troba en una taula diferent a la Mare de Déu, perquè forma part de la iconografia tradicional de la Tota pulchra, a diferència de Sant Joaquim i Santa Anna, dels que parlarem més avant. La presència de Déu podria fer referència, juntament amb els atributs de la Mare de Déu, a la tradició medieval de la seua glorificació en el cel. Segons Suzanne Stratton a partir de 1400 açò es representa mitjançant la coronació per la Trinitat que pot incloure's en les representacions de la Tota pulchra en el segle XVI, com per exemple la Immaculada de la Companyia de Joanes[28]. No obstant, la presència de Déu Padre sobre la llegenda: "Tota pulchra es amica mea et macula no est in te" incideix en la creació de Maria en el pensament diví abans de la creació del món,

         Així, el Pare Etern, vestit amb túnica blava i mant roig, beneix la Mare de Déu amb la mà dreta i a l'esquerra porta l'orbe, punt de partida de la Immaculada que està en el germen de la creació del món. La bola està rematada per una creu amb una banderola (amb una creu roja sobre fons blanc) símbol de la Resurrecció de Crist que Maria porta al món.

         La tipologia de la Tota pulchra acaba ací, ja que normalment la Mare de Déu apareix sola i no acompanyada dels seus pares, com després vorem. Aquesta té el seu orige en l'últim quart del segle XV. La versió més antiga està en la Capella de Nôtre Dame de la Catedral de Cahors construida en 1484 mentre que en Navarra, en el retaule major de l'església del Cerco de Artajona es conserva un altra de 1497. Ací apareix la Mare de Déu sola, amb túnica i sobretúnica i el cabell caent-li sobre els muscles i envoltada de símbols mentre, en la part superior, està Déu Pare vestit amb una túnica pluvial i tiara i envoltat per un filacteri on apareix la llegenda que dóna nom a la tipologia. Una composició idèntica figura en un gravat de Thilman Kerver de 1505.

         En València, el més antic és un gravat que acompanya a uns gojos a la Concepció del convent de l'Encarnació. No es coneix la data en què fou realitzat pero es pensa que seria entre 1502 i 1505; en tot cas, si no és anterior al de Kerver, sí demostra l'acceptació primerenca d'aquesta iconografia que fou reproduïda en obres publicades posteriormet. Així, en contra del que es pensa, Joan de Joanes no va crear la tipologia de la Tota pulchra, encara que la consagrà i contribuí a popularitzar-la.

         Passem ara a comentar l'element més interesant del quadre per la seua originalitat ja què la presència dels pares de la Mare de Déu, Sant Joaquim i Santa Anna no la trobem en cap altra representació de la Immaculada Concepció en la pintura valenciana[29]. No obstant, Fernando Benito ha identificat l'obra de la que deriva aquesta iconografia, un gravat en fusta en el foli 161 de l'obra de Gutiérrez Trejo "Paradisius delitiarum Pauli Apostoli in quo... inserentur epistolae omnes eiusdem apostoli"... complut, in aedibus.. Joañis bocairi (1538). El gravat torna a apareixer en Loores de la Virgen Nuestra Señora... sobre la exposición de las siete palabras, que esta Virgen habló... d'Antonio d'Aranda (1552)[30].

         Sant Joaquim i Santa Anna apareixen en la part inferior del quadre, un a cada costat de la Mare de Déu, agenollats en actitut devota. És interessant destacar que la vestimenta de Santa Anna, una túnica roja i un mantell verd, és una convenció del segle XVI que, iconogràficament, identifica a la mare de Maria. La mateixa figura la trobem, sense anar més lluny, en altra obra de Joanes en la que Sant Joaquim, no obstant, apareix amb un aspecte molt diferent al del quadre de Sot de Ferrer.

         Tal volta la representació en major nombre de Santa Anna portara a la seua codificació cromàtica ya que el seu culte ha sigut sempre molt important. Inclús abans que el 8 de desembre es prenguera com el dia de la Immaculada Concepció, era el dia de la Concepció de Santa Anna. De fet, aquesta figura es prengué per representar la doctrina de la Concepció Immaculada de Maria: la Santa Anna triple, on apareixia portant la Mare de Déu en el ventre i aquesta a Jesucrist.

         Albi apunta que la presència dels pares de la Mare de Déu puga ser un record de models iconogràfics medievals de representació de la Sagrada Família o, en relació al moment de confusió i controvèrsies, que després vorem, podrien contribuir a expresar més clarament el caràcter privilegiat de la Concepció de Maria[31]. De fet, la tipologia de la Tota pulchra tardà en desplaçar els models medievals de representar la doctrina. Així, el quadre de Sot podria ser una barreja de la Tota pulchra amb reminiscències de tipologies immaculistes anteriores basades en les figures de Sant Joaquim i Santa Anna.

         Una d'aquestes tipologies ha sigut l'Abraçada en la porta daurada, basada en els Evangelis apòcrifs. Després de què un àngel anunciara a Sant Joaquim i Santa Anna per separat que anaven a ser pares de la Mare de Déu, els dos esposos es retrobaren en la porta daurada. Segons la tradició Maria hauria sigut concebuda en aquest moment per un bes. Però, a Espanya aquestes representacions no són freqüents fins el segle XV. A més, l'església no mai va acceptar la imatge de l'Abraçada ja que considerava que la concepció pel bes era un error, encara que el Concili de Trent acabà per tolerar aquestes imatges, encara que equívocades, per ser tradicionals. No obstant, el tema anà desapareguent després de Trent.

         Un altra iconografia és l'arbre de Jessé, del que ja hem parlat. Probablement, la presència dels progenitors de la Mare de Déu derive d'aquest tema, tal volta mediatitzada per l'anterior. La representació de la genealogia terrenal de Crist s'adaptà per figurar la Immaculada Concepció fent un paralelisme entre la concepció de Maria i la de Crist. Segons Suzanne Stratton:

 

             En la pintura española del siglo XVI, el Árbol de Jessé se representa casi siempre en severa forma truncada. Los antepasados de la Virgen se reducen a dos: Joaquin y Ana. Limitado así a la Virgen y a sus padres terrenos, el Árbol de Jessé se convierte en una imagen de la Immaculada Concepción objeto de devoción.[32]

 

         A continuació assenyala un parell d'obres on pot veure's aquesta tipologia i la seua evolució cap a allò que podria ser la seua última expressió, la més simplificada, el quadre de Joan de Joanes. En primer lloc, un vitrall de la catredral de Granada que s'inspira en un programa de 1528 podria ser el primer exemple espanyol d'aquesta versió reduïda de l'Arbre de Jessé. Aquest consistix en dos rames que ixen dels pits de Sant Joaquim y Santa Anna i es troben en la base d'una assutzena sobre la que estan la Mare de Déu i el Jesús. Un altre exemple és el realitzat a l'església parroquial del Salvador de Jerez de la Frontera, també en el segle XVI, on dels cors de Santa Ana i Sant Joaquim brota un tall que soporta un pedestal sobre el que flota la Mare de Déu. El més interesant és que apareixen en el cel agenollants davant d'Aquesta.

         Així, trobe que la teoria més factible seria la que també oferix Hornedo: la presència dels pares de la Mare de Déu en el quadre de Joanes és una última evolució de l'Arbre de Jessé sense la ingenua representació dels talls que unia totes les figures[33]. Aquesta idea podria estar recolzada per la possible presència de la vara de Jessé en mans de Sant Joaquim. No obstant, pot ser que, donat que l'Arbre de Jessé havia arribat a tindre connotaciones immaculistes, en simplificar del tema en les figures de Sant Joaquim i Santa Ana els artistes hagueren tingut present la senzilla iconografia de l'Abraçada en la porta daurada, que també és una representació immaculista.

         Probablement aquesta barreja tipològica responga a l'estat de confusió i controvèrsia que apuntava Albi ja que en el moment en que Joanes pinta la Immaculada s'està produïnt el Concili de Trent. No podem explicar aquesta obra des del punt de vista de la història de la cultura d'una manera concreta sinó que hem d'incloure-la dins de l'ambient general del segle XVI i préndre-la com a producte d'un corrent devocional generalitzat i d'uns aconteiximents concrets pero produïts a nivell europeu.

         Hem de fer constar en primer lloc la importància que la doctrina de la Immaculada Concepció tingué sempre en Espanya i concretament en la Corona d'Aragó durant l'Edat Mitjana. No obstant, Suzanne Stratton afirma que la proliferació de l'art immaculista en els segles XVI i XVII no es fruit d'una devoció popular sinó que la doctrina anà filtrant-se des dels franciscans fins els monarques i la noblesa i acabà arribant al poble. De fet, els monarques de la Corona d'Aragó sempre han defensat la Immaculada front a qualsevol atac.

         La devoció per la Puríssima va rebre un impuls gràcies a l'ambient contrarreformista i al Concili de Trent. Encara que aquest es perllongà durant bona part de la segona meitat del segle XVI, el drecret sobre el pecat original i l'excepció de la Mare de Déu es declarà en la sessió número 15 en juliol de 1546, així Joanes podia haver conegut la decisió de Trent quan pintà la Immaculada deu o quinze anys després. No obstant, la polèmica que havia caracteritzat l'Edat Mitjana no continua en la Reforma ja que la crítica realitzada pels reformistes i també per Erasmo de Rotterdam en contra del culte marià provoca una reacció per part dels catòlics en defensa de la Mare de Déu en tots els seus aspectes.

         Per això, hem de mesurar la importància que el Concili de Trent tingué en el patrocini de l'obra de Joanes. Tenint present que es tracta d'una doctrina molt estesa en València i que Joanes pogué comptar amb antecedents directes com la Immaculada de Macip, podriem concloure que aquesta obra és conseqüència de l'ambient devocional de l'època i no d'un interés contrarreformista[34]. Sobretot tenint en compte que després de la Reforma l'Església catòlica tractà de moderar el culte excessiu a la Mare de Déu que deixava a Crist en un segon pla. Es prova d'açò la importància que assolí en aquesta època el sagrament de l'Eucaristia, també potenciat per Joanes, i que es manifestà, per exemple, en la festa del Corpus Christi.

         Pero és cert que en el segle XVI es produix un augment en la espiritualitat, la qual cosa tindrà consequències en l'obra de Joanes. De fet, tots els autors estan d'acord en assenyalar que la de Joanes és una pintura devocional a diferència de la de son pare    -encara que Joanes també és renaixentista-, on predominen els valors formals i científics propis del Renaiximent. D'altra banda, tindria consequències per a l'art -també per a la Immaculada de Joanes-, el fet que els reformistes volgueren tornar a les fonts i interpretaren La Bíblia sense mediadors, com tampoc volien mediadors (Maria o els sants) per arribar a Déu. Açò es va traduir en la substitució dels textos apòcrifs per La Bíblia la qual cosa incidí en l'art. A més l'Eclesiàstic, que en el capítol XXIV, versicle 9 diu: "Abans que el temps començara, em va crear, i mai més no deixaré d'existir", va rebre la consideració de llibre sagrat i canònic en el Concili de Trent. Aquest fet indica que el canvi de significat de la Immaculada Concepció, des de la concepció pel bes a la concepció en el pensament de Déu, es pot haver produït en aquest moment i pot haver fet que canviaren les represenacions. Així, les imatges més representades del segle XV, l'Abraçada en la porta daurada o Santa Ana triple són substituides per la Tota pulchra.

         Aquest canvi podria estar reflectit en la Immaculada de Joan de Joanes que, com hem dit, unifica les iconografies de l'Abraçada en la porta daurada/l'Arbre de Jessé amb la Tota pulchra. La introducció de la iconografia antiga respon, així, a la necessitat de potenciar el significat de la Tota pulchra com el de la Concepció Immaculada de Maria ja què en un principi aquesta tipologia no sempre s'entengué com una referència a la doctrina per la qual cosa tardà en desplaçar els modes tradicionals de representació. Tal volta, la presència dels filatecris, tot i ser un recurs arcaic, respon a la necessitat de fer comprensibles uns símbols que encara no s'havien popularitzat.

         Així, el quadre de Joanes podria ser el símbol d'aquest canvi teològic que arribarà a concretar-se a finals del segle XVI quan deixa de considerar-se sagrada la concepció i es sustenta que la puresa prové del moment en que l'ànima de la Mare de Déu cobrà vida.

 

 

BIBLIOGRAFIA

ALBI, José, Joan de Joanes y su círculo artístico, Institució Alfons el Magnànim, Diputació Provincial de València, 1979, t. II, p. 107-111

BALLESTER GARCÍA, José R., Sot de Ferrer: un pueblo, una historia. Costumbres e historia de una pequeña comunidad rural, tesi presentada en la Facultat de Geografia i Història, València, Escola Social de València (ed.), 1977, 211 f.

BENITO DOMÉNECH, Fernando, Joan de Joanes. Una nueva visión del artista y de su obra, Museu de Belles Arts de València, 31 de gener al 26 de març de 2000.

La Bíblia valenciana, traducció interconfessional, Castelló, Editorial Saó, 1996.

EGIDO, Teófanes, Las claves de la Reforma y la Contrarreforma 1517-1648, Barcelona, Planeta, 1991.

GARCÍA MAHÍQUES, Rafael, "Perfiles iconográficos de la Mujer del Apocalipsis como símbolo mariano (I)", Ars Longa. Cuadernos de Arte, nº 6, Departament d'Història de l'Art, Universitat de València, 1995, pp. 187-197.

"Perfiles iconográficos de la Mujer del Apocalipsis como símbolo mariano (y II)", Ars Longa. Cuadernos de Arte, nº 7 i 8, Departament d'Historia de l'Art, Universitat de València, 1996-97, pp. 177-184.

HALL, James, Diccionario de temas y símbolos artísticos, Madrid, Alianza, 1996, pp. 380-381.

HORNEDO, Rafael Mª de, "Evolución iconogràfica de la Inmaculada Concepción", Razón y fe, nº 683 (1954).

La luz de las imágenes, Catedral de València, Generalitat Valenciana, 1999, p. 246.

LLORENS HERRERO, Margarita, Iconografía de la Inmaculada Concepción en la pintura valenciana, tesi presentada en la Facultat de Geografia i Història, València, 1981.

MONTERDE RIBAS, Isabel, Estructura armónica e iconogràfica en Joan de Joanes, tesi presentada en la Facultat de Geografia i Història, València, f. 96-101

PÉREZ RIOJA, Juan Antonio, Diccionario de símbolos y mitos, Madrid, 1971, p. 419.

POST, Chandler R., A History of Spanish Painting, vol. XI, The valencian school in the early Renaissance, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1953.

REAU, Iconografía de la Biblia, pp. 81-90, 163-169.

SEBASTIÀN, Santiago, Contrarreforma y Barroco. Lecturas iconogràficas e iconológicas, Madrid, Alianza Forma, 1985.

SOLSONA MONTÓN, David; GARCÍA GARCÍA, Rufino, Sot de Ferer. Datos y noticias históricas, Ayuntamiento de Sot de Ferrer, 1996.

STRATTON, Suzanne, "La Inmaculada Concepción en el arte español", Cuadernos de arte e iconografía. t. 1, pp. 3-52.

TORMO, Elías, Levante, Madrid, 1923, p. 60.

TRAMOYERES BLASCO, Luis, "La Purísima Concepción de Juan de Juanes. Origen y visicitudes de esta famosa pintura", Archivo de Arte Valenciano, València, 1917, pp. 113-119.

TRENS, Manuel, María. Iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid, Plus Ultra, 1946.[1]Luis Tramoyeres Blasco, "Nuevas pinturas de los Juanes. Las tablas de Villatorcas y Sot de Ferrer", Las Provincias, 4-X-1909.

 

[2]Luis Tramoyeres Blasco, "La Purísima Concepción de Juan de Juanes. Origen y vicisitudes de esta famosa pintura", Archivo de Arte Valenciano, 1917, p. 119.

 

[3]Elías Tormo, Levante, Madrid, 1923, p. 60.

 

[4]Ramón Rodríguez Culebras, El retablo de la catedral de Segorbe, Sogorb, 1965, p. 32.

 

[5]Marqués de Lozoya, Historia del Arte Hispánico, vol. III, Barcelona-Buenos Aires, Salvat, 1940, p 349.

 

[6]Carlos Sarthou Carreres, "El arte cristiano retrospectivo en la provincia de Castellón", Museum, VI, 1918-1920, p 81.

 

[7]Chandler R. Post, A History of Spanish Painting, vol. XI, 2ª parte, The valencian school in the early Reinassance, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1953, p. 82.

 

[8]Diego Angulo Iñíguez, "Pintura del Renacimiento", Ars Hispaniae, vol. XII, Madrid, Plus Ultra, 1954, p. 169-170.

 

[9]Carlos Soler d'Hyver, Juan de Juanes, València, 1979, p. 62.

 

[10]José Albi, Joan de Joanes y su círculo artístico, t. II, València, 1979, p. 106.

 

[11]Fernando Benito Doménech, Joan de Joanes. Una nueva visión del artista y su obra, Museu de Belles Arts de València, 31 de gener - 26 de març de 2000, p. 134.

 

[12]José R. Ballester García, Sot de Ferrer: un pueblo, una historia. Costumbres e historia de una pequeña comunidad rural, tesi presentada en la Facultat de Geografia i Història, València, 1977, ff. 56-57.

 

[13]Encara que fou inaugurada en el segle XVII, Fernando Benito (op. cit., p. 134) ha afirmat que l'església era de fàbrica gòtica. Açò ens podria fer pensar que hauria segut projectada molts anys abans o que seguia un estil retardatari. No és possible que es tracte d'una església anterior a la inaugurada en 1621 ja que abans la gent assistia al culte en la capella del palau del senyor.

            Segons Ballester (op. cit., p. 77) les voltes pareixien gòtiques encara que no ho eren ni els arcs corresponien a l'estil ja que eren esfèrics. Diu també que no s'ajustava als ordres donat que les pilastres mancaven de basa i capitell i no tenien frisos. Probablement, l'església no seria gòtica pero tindria un aspecte semblant. Tal volta, les voltes tingueren nervis i això s'haja prestat a confusió.

 

[14]Ballester, op. cit., p. 57.

 

[15]Tramoyeres Blasco, op. cit., 1917, p. 119.

 

[16]Albi, op. cit., p. 106.

 

[17]Benito Doménech, op. cit., p. 134.

 

[18]Albi, op. cit., p. 106.

 

[19]Fernando Benito (op. cit., p. 132) posa de manifest aquest fet en parlar de la Immaculada de la parròquia de Santo Tomas i diu que suposa un avanç respecte a la de la Companyia i anticipa la solució emprada en la de Sot de Ferrer. No obstant, tots els autors, i ell mateix, coincidixen en afirmar que l'obra de la Companyia és la més tardana de les tres.

 

[20]Isabel Monterde Ribas, Estructura armónica e iconográfica en Juan de Juanes, tesi presentada en la Facultat de Geografia i Història, València, f. 101.

 

[21]Margarita Llorens Herrero ha sintetitzat aquests passatges en Iconografía de la Inmaculada Concepción en la pintura valenciana, tesi presentada en la Facultat de Geografia i Història, Valencia, 1981, ff. 9-16.

 

[22]Ballester, op. cit., p. 55.

 

[23]Rafael Garcia Mahiques, "Perfiles iconográficos de la mujer del Apocalipsis como símbolo mariano (y II) Ab initio et ante saecula creata sum", Ars longa, València, 1996-97, p. 179.

 

[24]Llorens Herrero, op. cit., f. 75.

 

[25]Op. cit. f. 95.

 

[26]Suzanne Stratton, "La Inmaculada Concepción en el arte español", Cuadernos de arte e iconografía,  t. 1, p. 36.

 

[27]Llorens Herrero, op. cit., f. 105.

 

[28]Stratton, op. cit., p. 36.

 

[29]Albi, op. cit., p. 106.

 

[30]Benito Doménech, op. cit., p. 134.

 

[31]Ibid.

 

[32]Stratton, op. cit., p. 17.

 

[33]Rafael Mª de Hornedo, "Evolución iconográfica de la Inmaculada Concepción", Razón y fe, nº 683 (1954), P. 431.

 

[34]Per altra part, en el Concili de Trent un dels arguments a favor de la puresa de Maria fou que les tradicions de l'Esglesia eren revelacions de Deu del mateix pes doctrinal que les revelacions de les Escriptures.