ANUARI DE PSICOLOGIA
de la Societat Valenciana de Psicologia
La Societat Valenciana de Psicologia va ser inscrita al Registre d’Associacions de València,
Secció 1ª, nombre 5113, el 21 de febrer de 1992.

Finalitats de la Societat Valenciana de Psicologia
Junta Directiva de la Societat Valenciana de Psicologia (Arxiu pdf*)

Consell Editorial de l'Anuari de Psicologia (Arxiu pdf*)
Suport
Convenis signats per l’Associació Valenciana de Psicologia
Presentació de L'Anuari de Psicologia
Col·laboració a l’Anuari (Arxiu pdf*)
Normes de Presentació de treballs (Arxiu pdf*)
Subscripcions (Arxiu pdf*)
Edició de l'Anuari (Arxiu pdf*)
Índex dels numeros publicats de l'Anuari
Informe de la Societat Valenciana de Psicologia a petició del Consell Valencià de Cultura
sobre la realitat psicolíngüística valenciana (1997)
 


Finalitats de la Societat Valenciana de psicologia (article 4 dels estatuts):


 


Convenis signats per l’Associació Valenciana de Psicologia

Conveni de Col·laboració amb la Universitat de València (Estudi General)
    de 27 d’abril de 1994 signat per l’Excm. I Mgfc. Rector En Ramón Lapiedra Civera

Pàgina 1 (arxiu pdf*).
Pàgina 2 (arxiu pdf*).
Conveni Marc de Cooperació amb la Universitat de València i la Fundació Universitat - Empresa de 1 d’octubre de 1997 signat per l’Excm. I Mgfc. Rector En Pedro Ruiz Torres
Pàgina 1 (arxiu pdf*).
Pàgina 2 (arxiu pdf*).
Pàgina 3 (arxiu pdf*).
Pàgina 4 (arxiu pdf*).

Societat Valenciana de Psicologia (1997)

Informe de la Societat Valenciana de Psicologia a petició del Consell Valenià de Cultura sobre la realitat psicolíngüística valenciana (1997).
Adell, M.; Carbonell, E.; Cortés, J.V.; Luque, O.; Mansanet, I.; Melià, J.L. (Comissió redactadora)
(Arxiu pdf*)

Melià, J.L.  (2004). Com es destrueix la llengua dels valencians: Un model binomial pels efectes de la regla de submissió lingüística. Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 9, 55-68.

* Per llegir arxius pdf cal baixar Adobe Acrobat Reader que es debades.


Index dels Volums publicats:

Anuari de Psicologia  Vol. 1.   1994
Anuari de Psicologia  Vol. 2.   1995
Anuari de Psicologia  Vol. 3.   1996
Anuari de Psicologia  Vol. 4.   1997
Anuari de Psicologia  Vol. 5.   1998
Anuari de Psicologia, Vol. 6.   1999
Anuari de Psicologia, Vol. 7.   2000-2001
Anuari de Psicologia, Vol. 8.   2003
Anuari de Psicologia, Vol. 9.   2004 - Monogràfic Llengua i Psicologia

Consell Editorial

Director:

Prof. Marc Adell
(Universitat de València)
(E-mail: marc.adell@cultura.m400.gva.es)


Secretari:

Toni Cots Morell
(Universitat de València)


Consell editorial:

Maria Teresa Anguera (Univ. de Barcelona)
Jaume Arnau (Universitat de Barcelona)
Emili Casanova (Universitat de València - Academia Valenciana de la Llengua)
Josep Lluís Doménech (Academis Valenciana de la Llengua)
Antoni Ferrando (Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana)
Vicent Gonzàlez (Universitat València)
Oto Luque (Universitat de València)
Araceli Macià (UNED)
Josep Lluís Melià (Universitat de València)
Josep Lluís Miralles (Universitat de València)
Frederic Munné (Universitat de Barcelona)
Josep Maria Peiró (Universitat de València)
Maria Dolors Riba (Univ. Autònoma Barcelona)
Jesús Rodríguez Marín (Universitat d’Alacant)
Carmen Santisteban (Univ. Complutense Madrid)
Emília Serra (Universitat de València)
Albert Sesé Abad (Universitat de les Illes Balears)
Francisco Tortosa (Universitat de València)


Anuari de Psicología a la Web:

Josep L. Melià
E-mail: Jose.L.Melia@uv.esSuport

Amb el suport de:

Universitat de València
Generalitat Valenciana
Conselleria d’Educació i Ciència


Amb la col·laboració de:

Col·legi Oficial de Psicòlegs del País Valencià.
  PRESENTACIÓ DE L'ANUARI DE PSICOLOGIA
DE LA SOCIETAT VALENCIANA DE PSICOLOGIA:

Amb l´aparició de l´Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, es compleix un doble objectiu. D´una banda fem possible una dimensió important de la difusió social de la psicologia, com és la publicació de treballs de caracter científic i d´interés professional, i això des d´una perspectiva valenciana. I d´altra banda, iniciem un camí de normalització en l'ús de la nostra llengua en la comunitat psicològica catalanoparlant, doncs considerem que una publicació periòdica, com aquesta, pot arribar a ser un bon instrument, que fomente i falicite l'ús de la llengua com vehicle de comunicació amb una clara exigència de qualitat i pluralitat.

Aquesta pretensió, malgrat ser modesta al seu inici, ha de ser rigurosa. Volem que els treballs, articles i altres aportacions acompleisquen uns criteris de qualitat i d´interés científic i professional dins d´una orientació general que puga resultar significativa també per a professionals  interessats per millorar la seua tasca professional, actualitzar o ampliar coneiximents.

La pluralitat, implica un esforç per mantindre oberta la publicació a les diverses sensibilitats, orientacions i línees de treball, independentment de la llengua d´ús habitual original d'aquestes. En aquest sentit L’Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia acceptarà i sometrà a revisiò tambè treballs d’autors no catalano parlants.

I és per tot això que ja des d´ací fem una crida a la col.laboració de totes les persones interesades pels temes de Psicologia, incloses totes les seues àrees, que potencialment abasteix la publicació.

Volem reconéixer la col·laboració i el suport ja rebuts, gràcies als quals ha estat possible aquesta publicació. En primer lloc, als membres de la Societat Valenciana de Psicologia, que amb la seua Junta Directiva, han contribuït a desenvolupar els mitjos necessaris per a la creació de la nova publicació. En segon lloc, a la Universitat de València, i en particular al seu anterior Rector, En Ramon Lapiedra, que va fer possible la viabililitat de la publicació, mitjançant un conveni de col.laboració interinstitucional, i al seu Servei de Normalització Lingüística, que fa possible la correcció d’estil o la traducció, en el seu cas, dels textes. Així també volem agraïr el suport a la Facultat de Psicologia i molt particularment al seu anterior Degà, En Josep Maria Peiró. En tercer lloc, cal fer una menció d´agraïment als membres del Consell Editorial, i també a les diverses entitats i associacions que han acollit favorablement i donat suport de diferents formes al naiximent d'aquesta publicació.

La Societat Valenciana de Psicologia treballa per la vertebració i el progrés de la Psicologia valenciana i de la Psicología en Valencià, fomentant un missatge integrador i possitiu, obert als psicòlegs que treballen en castellà o altres llengues, i que emfatitza que la investigació, la pràctica professional i la difussió de la psicologia a casa nostra, també és posible en la nostra llengua. La Psicologia tambè en Valencià.
 
 

    Oto Luque i Agües                                          Josep Lluís Melià
   President de la Societat                             Director de L’Anuari de Psicologia
  Valenciana de Psicología                         de la Societat Valenciana de Psicologia
                                                                                    (1994-2001)
 


Col·laboració a l’Anuari

L’Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia és una revista científica de psicologia interessada en la difusió de treballs originals, científics, tècnics i professionals. Aquests treballs poden ser de naturalesa teòrica o empírica, amb especial interès en aquells treballs que presenten una síntesi de la tasca realitzada i els resultats obtinguts per unitats d’investigació ben establertes, que presenten una perspectiva en un camp o àrea científica o professional delimitada amb revisió de la bibliografia i la seua integració, que oferesquen resultats empírics novells de caràcter experimental o d’estudis de camp que presenten perspectives del treball aplicat i mètodes professionals.

L’Anuari està particularment interessat en articles que oferesquen una perspectiva d’un camp de treball i que situe en aquest camp els desenvolupaments i les aportacions particulars que les unitats i les línies d’investigació i grups de treball estan realitzant a les nostres universitats, i que contribueixen a desvetllar la tradicional desinformació sobre l’estat de desenvolupament i innovacions de la nostra Psicologia.

Aquesta funció, intencionadament divulgadora i didàctica del treball científic, ha de contribuir a la informació mútua entre investigadors d’àrees distintes i a afavorir l'integració de nous investigadors i professionals, i complementa una altra, característica de tota publicació científica, d’oferir resultats nous, mètodes nous i reflexions teòriques noves.

Un apartat anomenat “Assajos” és obert a una discussió més informal de temes d’investigació i professionals, com també a aquells altres sobre el desenvolupament de la psicologia i els psicòlegs que es puga trobar d’interès.

Els treballs tramesos seran sotmesos a revisió i el primer autor rebrà indicació de la seua recepció i, posteriorment, en el cas de ser acceptat, de les correccions de revisió oportunes.
L’Anuari està interessat a divulgar els llibres de psicologia de nova aparició en la psicologia valenciana, i particularment els editats en valencià. Els autors o editors que estiguen interessats en què es publiqui una ressenya o una recensió han de trametre un exemplar de les seues obres perquè es valore la possibilitat de publicar-ne una ressenya. Així mateix, L’Anuari admet i valora la publicació de recensions de llibres d’interès actual editats en qualsevol llengua.

L’Anuari es publica íntegrament en valencià, llevat d’un breu resum en anglès de cada treball. S’admeten treballs en castellà, però seran traduïts al valencià abans de la seua publicació. Per a un control més directe del vocabulari científic, que en alguns camps ha de ser nou, és suggereix als autors que utilitzen directament els serveis de traducció i correcció d’estil de les universitats i els centres oficials abans de trametre els originals. Els textos rebuts directament en valencià tindran preferència en la seua edició. L’Anuari és obert a la divulgació de notícies, activitats, congressos realitzats per associacions de psicologia, organitzacions, col·lectius o entitats i a la difusió de les activitats de les associacions de psicologia vinculades a la Societat Valenciana de Psicologia.
 


NORMES DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS:

1. Trametre l’original i dues còpies del treball al director de la revista: Departament de Metodologia. Facultat de Psicologia. Av. Blasco Ibáñez, 21, 46010 València, o bé per e-mail a la direcció:    marc.adell@cultura.m400.gva.es

2. En el cas de trametre el text en valencià, envieu el document en disc, a més de les còpies impreses, i assenyaleu el sistema i el processador de texts i la versió utilitzada (preferentment Word PC). Així mateix, els gràfics i les taules s’han de trametre impreses, numerades amb els seus corresponents peus, i en disc, assenyalant el processador utilitzat. Generalment, per a que els gràfics i taules puguen ésser reproduïts directament del original imprès, cal que presenten una bona qualitat gràfica, a més de ser imprescindible no excedir en dimensions de 12 x 17 cm.

3. Els treballs han d’anar acompanyats d’un resum en anglès. Les referències i demés aspectes, segons les normes internacionals.
 


Subscripcions:

Inscripció Anual a la Societat Valenciana de Psicologia (inclou rebre L'Anuari) 18 €.

Subscripció anual a l'Anuari de Psicología de la Societat Valenciana de Psicologia (un número per any) 10 €..

Estudiants Subscripció anual a l'Anuari de Psicología de la Societat Valenciana de Psicologia (un número per any) 7 €.
 

Remitiu al director de l'Anuari Domiciliació Bancaria signada, fent constar la Entitat Bancaria, Sucursal, Adreça de la Sucursal, Codi del Compte (19 digits). Nom i Cognoms i adreça per l'enviament completa i telèfon de contacte.

Adreça Postal de l'Anuari:
Prof. Marc Adell
Anuari de Psicologia
Departamenet de Psicologia Social
Facultat de Psicologia
Blasco Ibañez, 21
46010 València-


Index dels Volums publicats:


Anuari de Psicologia  Vol. 1.   1994

ARTICLES
Isabel Balaguer i Marisa García Merita. EXERCICI FÍSIC I BENESTAR PSICOLÒGIC. pg. 3-26.

Francisco Tortosa, Francisco Alonso, i Cristina Civera. LA PRÀCTICA HISTORIOGRÀFICA EN LA PSICOLOGIA ESPANYOLA. BALANÇ I PERSPECTIVES. 27-55.

Jesús Rodríguez Marín i José Lizón. QUALITAT DE VIDA EN PACIENTS DE CÀNCER DE MAMELLA AMB INFUSIÓ CONTÍNUA pg.56-67.

Carmen Dasí i Salvador Algarabel. L’ESTRUCTURA DEL CONEIXEMENT HUMÀ COM A OBJECTIU PSICOLÒGIC PRIORITARI  D’INVESTIGACIÓ 68-99.

ASSAJOS
F. Munné. DEL PLURALISME TEÒRIC A LA COMPLEXITAT  pg. 100-111.

LLIBRES
Munné, Frederic: La psicologia social com a ciència teòrica. Barcelona: PPU S.A., 1994. 256 pàgines. Per Maria F. Rodrigo. pg.112-120.


Anuari de Psicologia, Vol 2, 1995
 

ARTICLES
Ramos, J.; Peiró, J.M., Martínez-Tur, V., González, P. i Rodríguez, I. Satisfacció amb l’ús d’instal·lacions esportives. 1

Molero, C.; Esteban, C. i Garrido, V.  Aplicacions d’un mètode educatiu (El Currículum en Humanitats) per al progrés cognitiu de delinqüents institucionalitzats. 30

Moya-Albiol, L.; Salvador, A. i Martínez-Sanchís, S.  Efectes d’una sola administració de propionat de testosterona sobre la interacció social en rosegadors. 51

Aguilar, M.A.; Rodríguez-Arias, M. i Miñarro, J. Efectes conductuals de la interacció entre el sistema dopaminèrgic i l’opiaci.  64

López Latorre, M.J. i Bañuls, R. La família en la prevenció de la conducta delictiva.  87

Adell, M. Les variables predictores del benestar acadèmic. Una investigació amb estudiants valencians.   96

Melià, J.L.; Ricarte, J. i Arnedo, M.T.  La Seguretat en el treball explicada des de la Psicologia: Una revisió de les principals perspectives i models teòrics de dominó, energia i cognitius.  123

Melià, J.L.; Arnedo, M.T. i Ricarte, J. Una revisió dels principals models teòrics de la seguretat en el treball explicada des de la Psicologia: Estat del sistema, Factors situacionals, Perspectiva sociològica i Factors de personalitat.   143
 
 


Anuari de Psicologia, Vol. 3, 1996
 
 

ARTICLES

Bueno, V. i Navarro, R. L’Orientació a la Comunitat Valenciana. 1

Abengózar, M.C. i Serra, E. Qüestionari sobre modes d’afrontament en cuidadores d’ancians dements: QMA-CAD.   18

Adell, M. L’Absentisme de l’alumnat en EE.MM.. Primeres dades d’una investigació.  35

Fuentes, E.; Mestre, V.; Pérez-Delgado, E. i Martí-Vilar, M. Efecte del tipus d’estudis (Batxillerat/Formació Professional) en el desenvolupament del judici moral d’una població d’adolescents.  55

Sàiz, V., Molero, C. i Esteban, C. Les expressions facials d’unes emocions bàsiques i les seues respectives experiències mitjançant un estudi empíric amb assaig real i visualització. 77

Bernal, M.C.; Carrasco, M.C. i Redolat, R.  Adicció a la Nicotina. Una aproximació psicobiològica.  90

Salvador, A., Ricarte, J. i Arnedo, T.  Diferències en els nivells sèrics de Prolactina, LH i Testosterona lliure d’esportistes classificats segons les seues puntuacions en un qüestionari de sobreentrenament. 113

Viguer, P. i Serra, E. Subsistema fratern i qualitat de l’entorn familiar in la infància. 134
 
  

Anuari de Psicologia, Vol. 4, 1997
 

ARTICLES

Ramos, J.; Tordera, N.; i Martínez-Tur, V. Efecte del caràcter públic o privat de les instal·lacions esportives sobre la gestió d’aquestes. 1

Martí, M.; Samper, P. i Díez, I. L’impacte de L. Kohlberg en la psicologia contemporània (1989-1997). 24

Pich, J.  Reconeixement auditiu de trajectòries espacials. 40

Navarro, R. Estratègies didàctiques en la formació professional contínua dels treballadors i les treballadores. 51

Melià, J.L. i Sesé, A. La mesura de la resposta dels companys de treball cap a la seguretat i salut laboral.  71
 

ASSAJOS

Informe de la Societat Valenciana de Psicologia a petició del Consell Valencià de Cultura sobre la realitat psicolíngüística valenciana.
Adell, M.; Carbonell, E.; Cortés, J.V.; Luque, O.; Mansanet, I.; Melià, J.L. (Comissió redactadora SVP)
(Arxiu pdf*)

* Per llegir arxius pdf cal baixar Adobe Acrobat Reader que es debades.
 


Anuari de Psicologia, Vol. 5,  1998
 

ARTICLES

Santisteban, C. i Alvarado, J.Mª. Models de recerca en atenció visual.  1

Gómez, C. i Martín, B.  Anàlisi del terme de vigilància als anys 90: Activació vs. Atenció sostinguda.  31

Melià, J.L. i Sesé, A. La mesura psicomètrica de la Conducta de seguretat i salut laboral dels treballadors.  61
 

TREBALLS PROFESSIONALS

Cañero, J.C. i Gómez, V.  L’ensenyament assistit per ordinador com impuls a la formació en Bancaixa.  93
 


Anuari de Psicologia, Vol. 6,  1999

Document pdf

Anuari de Psicologia, Vol. 7,  2000-2001

Document pdf

Anuari de Psicologia, Vol. 8,  2003

Document pdf
 

* Per llegir arxius pdf cal baixar Adobe Acrobat Reader que es debades.
 
 Pàgina Principal /  Home Page  - Universitat de ValènciaSearch/Recerques -

top / inici / inicio