LA JUNTA DE PDI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EXIGEIX LA RETIRADA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA D'UNIVERSITATS

La Junta de PDI considera que aquest projecte, lluny d'oferir solucions de futur als nous reptes que té plantejats la Universitat, suposa un clar retrocés cap a situacions anteriors a l'LRU i així ho mostren, entre molts altres, els següents aspectes negatius :

  • ABSÈNCIA D'UN PLA DE FINANÇAMENT : no es preveu l'imprescindible pla de finançament que permeta homologar la Universitat Pública als estàndards del nostre entorn.
  • ATAC A L'AUTONOMIA I INGERÈNCIA D'INTERESSOS POLÍTICS I EMPRESARIALS EXTERNS : suposa un clar atac a l'autonomia universitària, amb una pèrdua de competències a favor dels Governs autonòmics i central, alhora que una ingerència d'interessos polítics i empresarials externs, com ara, la inclusió de "personalitats" externes en el Consell de Govern de la Universitat.
  • POTENCIACIÓ DELS ÒRGANS JERÀRQUICS I UNIPERSONALS FRONT ALS DEMOCRÀTICS INTERNS : reforçament del poders dels òrgans unipersonals (Rector, Degans..) front als Claustres, Juntes i la resta d'òrgans col·legiats de representació democràtica.
  • PRIVATITZACIÓ : les limitacions anteriors suposen greus dificultats per tal que les Universitats públiques puguen donar resposta a les noves demandes socials, mentre es deixa camp lliure a l'actuació de les Universitats privades, en especial les impulsades per l'Església catòlica, es quals són eximides de diversos controls i requisits en base al Concordat amb la Santa Seu. Més encara, l'avantprojecte obri la porta a diverses formes de privatització encoberta de la Universitat pública (investigació, Consell de Governs.) i la sotmet interessos mercantilistes.
  • UNA CARRERA DOCENT INVIABLE I FOMENT DE LA PRECARIETAT : suposa nous entrebancs a la incorporació regular de nous professors i fa pràcticament inviable la carrera docent (terminis, "transhumàncies".), la qual cosa culmina amb uns mecanismes d'habilitació clarament similars a les oposicions pre-LRU. Això, sens dubte, fomentarà, tal com ho va fer aleshores, la creació de "màfies" corporatives de professorat. A més a més, consagra la precarització de la meitat del professorat mitjançant diverses formes de contractes administratius. Front a aquesta proposta, reclamem, una vegada més, una carrera docent basada el l'avaluació, l'estabilitat i la promoció que equilibre el respecte a l'autonomia universitària amb filtres externs de qualitat adients.
  • MARGINACIÓ DEL PAS I ELS ESTUDIANTS : es redueix clarament la co-responsabilitat del professorat no funcionari o no doctors, del PAS i dels estudiants mitjançant la seua participació en els òrgans de govern y gestió.
  • Exigim, per tant, la retirada de l'actual avantprojecte de Llei Orgànica d'Universitats i fem una crida a tota la comunitat universitària a obrir un ampli debat sobre el tema que permeta unir esforços i confluir en una plataforma alternativa a les propostes del MECD orientada a les modificacions legislatives necessàries per a la millora de la Universitat.

    Així mateix, la Junta de PDI fa una crida a tot el PDI de la Universitat de València a :