nº XXX, març 2000
 
 
ÒRGAN DE L'AGRUPACIÓ D'UNIVERSITAT
DEL PARTIT COMUNISTA DEL PAÍS VALENCIÀ