Tots els representants que s'anomenen en aquestos estatus seran elegits per mitjà del sistema proporcional de llistes obertes que es descriu a continuació, excepte quan existisquen altres normes particulars. En aquest cas s'aplicaran els procediments, d'entre els següents, que siguen compatibles amb aquelles normes.


a) Circumscripció electoral:

Amb l’objectiu que els sistema siga més proporticional i flexible als recursos humans de l’organització, la circumscripció electoral serà única. En cas contrari s'aplicarà aquest sistema a cadascuna de les circumscripcions, el nombre de les quals serà el mínim possible.


b) Candidatures:

Els candidats es presentaran de forma individual. Amb l'objectiu que el sistema puga ser proporcional, els candidats tindran la llibertat d'associar-se amb les següents restriccions:


c) Les paperetes de vot:

En les paperetes estaran els candidats ordenats alfabèticament començant per un d'ells elegit per mitjà de sorteig. Els candidats seran identificats pel nom, els dos cognoms i el nom de la seua candidatura. En el cas dels candidats que no formen part de cap candidatura de diverses persones aquest camp quedarà en blanc.


d) Votació

Es podrà votar els candidats ordenan-los de 1 fins al numero que es vullga. El vot serà necesariament secret i l'urna no es podrà compartir amb un altra votació efectuada simultaneament exepte si s’utilitza la mateixa papereta.


e) Recompte


f) Substitucions:

El substitut d'un representant qualsevol serà el següent de la seua llista que no ha obtingut la plaça i que no està substituint a un altre representant. En el cas que la llista s'acabara, es procedirà com en el cas que una candidatura haja obtingut més representants que els candidats que ha presentat.