COMUNICAT DE LA COORDINADORA D'ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB ELS
REFUGIATS RUANDESOS
(BAGES)

El dia 4 de novembre, veient la indiferència dels governs i les organitzacions internacionals enfront del terrible problema que s'esdevenia als refugiats ruandesos a l'est del Zaire; organitzacions solidàries, associacions i altres persones del Bages decidim fer una acció solidària amb els refugiats ruandesos, que consisteix en un acte permanent a les escales de Crist Rei de Manresa a partir del mateix dia 4 i durant aquella setmana i tots els dissabtes següents. Un acte obert a l'expressió ciutadana i en el qual han participat més de 6000 persones, exigint accions que permetessin una ajuda humanitària i, sobretot, una solució política i pactada al conflicte que resolgués el problema dels prop de dos milions de refugiats innocents.


El dia 4 no es veia com es resoldria el problema, però avui, els esdeveniments han portat a una solució no pactada, injusta, i que no té en compte, per res l'opinió dels centenars de milers de refugiats innocents que s'han vist obligats a entrar a Rwanda sense garanties, o a morir de fam, de set, o de guerra a la selva del Zaire. Aquest prop de dos milions de refugiats, la gran majoria innocents, amb els quals ens solidaritzem i per als quals mantenim aquestes accions, han estat vençuts impunement i nosaltres, solidaris amb ells, davant la força de les versions de la majoria dels mitjans de comunicació del nostre país, també ens declarem vençuts.


Creiem que cal dir-ho clar i fort: una vegada més l'afany de poder d'una minoria, els interessos econòmics d'uns pocs, la hipocresia, la por i la repressió, la força de les armes, la indiferència vers els països pobres, l'afany de domini i explotació de riquesa d'unes poques i poderoses potències econòmiques, la intolerància i 'lopressió han vençut el desig de convivència, el respecte a les persones, l'afany de justícia, l'anhel de dignitat i d'alliberament i la raó. I volem explicar perquè.

La majoria dels mitjans
de comunicació diuen que:

Però s'oblida que:

. L'any 94 es produeix un . L'FPR (Front Patriòtic Rwandés, pro tutsi) genocidi de tutsis en mans l'any 90 va començar la guerra provocant d'extremistes hutus i són milers de morts i, des del 92, un milió de assassinats un milió de desplaçats a l'interior del país. En la seva tutsis. ofensiva, l'any 94, va assassinar milers de persones en represàlia pel "genocidi": sota el pretext de convocar-los a reunions, agrupaven la gent per matar-los.
. Del 94 al 96 els dos milions . Entre aquests refugiats rwandesos hi ha l'èlit de refugiats que hi ha a l'est intel.lectual del país abans de la guerra del 90 del zaire encobreixen les (metges, universitaris, religiosos, càrrecs pú- restes de l'exèrcit hutu ven- blics, funcionaris ...) que podrien representar çut i els serveixen d'hostat- una oposició al nou règin i que demanaven a ges. les instàncies internacionals una solució polí- tica per poder tornar al país amb garanties de seguretat. No han estat mai escoltats. . El govern tutsi de Rwanda . Aquests refugiats no tornen per voluntat pròpia, elimina les restes de l'exèrcit sinó empesos per la fam i les bombes i sense hutu i els refugiats comencen cap tipus de garantia de seguretat. Centenars a tornar al país. de milers de refugiats, entre els quals hi ha l'èlit intel.lectual, resten encara amagats a l'in- terior del Kivu sense ajuda humanitària ni ob- servadors internacionals, ja que la por al retorn és més forta que la fam i les bombes. . El govern de Kigali diu que . A les presons rwandeses hi ha uns 80.000 presos vol els diners que arriben de en situació infrahumana, sense judici. Moltes ter- fora per acollir els refugiats, res i cases estan ja ocupades per tutsis vinguts però que no cal intervenció de fora (Burundi i Uganda). El control militar que internacional, ja que la si- hi ha a tot el país no crea seguretat,ja que no està tuació està controlada. pensat per protegir el poble, sinó per sotmetre la població a una por constant mitjançant represàlies continuades destinades a eliminar els indesitja- bles pel règim actual. . França és el principal res- . Estats Units ha recolzat des dels anys 80 el president ponsable de la situació con- actual d'Uganda, Museveni, que ha ajudat sempre conflictiva actual, perquè va l'FPR, exèrcit dirigit per persones que s'han format recolzar el govern corrupte als Estats Units i que compten amb el seu recolza- del president hutu Habyari- ment total. No hem d'oblidar que a l'est del Zaire mana, assassinat el 94, i amb existeix una gran riquesa mineral no explotada (or, l'operació turquesa del mateix diamants,urani...), cosa que tenen molt en compte els any va facilitar la fugida dels governs del nord (Estats Units i França). extremistes hutus. . Calia enviar una força d'in- . És trist constatar que la comunitat internacional pro- tervenció militar que garan- posi com a única solució del conflicte una interven- tís l'ajut humanitari als refu- ció militar que, a més, no ha tingut lloc. I que no ha- giats; no obstant això el re- gi estat capaç de prevenir aquest caos actual, tot i torn fa que es replantegi a- i haver estat prèviament anunciat. S'oblida que una questa necessitat a escala de les causes d'aquest i d'altres conflictes és la internacional. venda d'armes per part de països del nord, on pre- cisament aquest negoci figura com un dels més lu- cratius a nivell mundial. Aquí és on les ONG i els grups solidaris haurien de fer una acció decidida, decidida, denunciant el comerç i la indústria d'arma- ment i potenciant la ressolució dels conflictes a par- tir del diàleg i el pacte, i sobretot per mitjà de la prevenció, amb el desenvolupament i la no explota- ció dels països més pobres per part dels països del Primer Món.