El programa vigente
lo tienes
aquí


Departament d´Economia Aplicada
Universitat de València

Programa orientativo

 

FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DEL TREBALL

SISTEMES LABORALS TERRITORIALS I DESENVOLUPAMENT LOCAL


4rt. curs, primer semestre.

Professores: consultar programa vigent.

 

Objectius

Objetivos

 

El contingut d’aquesta assignatura giren al voltant del següent fenomen: tant els processos econòmics com els laborals tenen lloc dins marcs territorials concrets. És per això que es cerca un doble objectiu. D’una banda, es pretén desenvolupar en l’estudiant el coneixement i la capacitat d’anàlisi dels sistemes laborals territorials, sense oblidar la comprensió dels processos de desenvolupament territorial. D’altra banda, un segon objectiu té a veure amb l’actuació dels poders públics. En concret, es tracta d’extreure les implicacions que el fenomen anterior té per a les polítiques laborals i de desenvolupament sòcio-econòmic i alhora estudiar què estan fent actualment els distints nivells de govern al respecte.

 

El contenido de esta asignatura gira en torno al siguiente fenómeno: tanto los procesos económicos como los laborales tienen lugar en el seno de marcos territoriales concretos. De ahí que se busca un doble objetivo. Por una parte, se pretende desarrollar en el estudiante el conocimiento y la capacidad de análisis de los sistemas laborales territoriales, sin olvidar la comprensión de los procesos de desarrollo territorial. Por otra, un segundo objetivo tiene que ver con la actuación de los poderes públicos. En concreto, se trata de extraer las implicaciones que el fenómeno anterior supone para las políticas laborales y de desarrollo socio-económico, al tiempo que estudiar qué estan haciendo actualmente los distintos niveles de gobierno al respecto.

Així doncs, l’assignatura ha sigut estructurada en huit temes, amb els quals es pretén no sols reforçar la capacitat de percepció i anàlisi de les unitats territorials per part de l’estudiant, sinó també aprofundir en aquells aspectes de la política econòmica que es troben més estretament lligats als objectius del curs. Per formar-nos una idea general, pot considerar-se que n’hi ha tres blocs al temari bastant clarament diferenciats. El primer (temes 1 i 2), centrats en el territori i l’elaboració d’un estudi aprofundit de les unitats territorials. El segon (temes 3, 4 i 5) gira al voltant de la dimensió territorial dels fenòmens i polítiques laborals. Per la seua banda, el tercer (temes 6 i 7) s’ocupa dels processos de desenvolupament territorial i de les polítiques de desenvolupament local. A tot això s’afegeix el tema 8, on es fa una lectura territorial de l’actual política de la Unió Europea. Amb tot i això, el recorregut del curs és el que presentem a continuació d’una manera més detallada.

Así pues, la asignatura ha sido estructurada en ocho temas, con los que se pretende no sólo reforzar la capacidad de percepción y análisis de las unidades territoriales por parte del estudiante, sino también profundizar en aquellos aspectos de la política económica que se hallan más estrechamente ligados a los objetivos del curso. Para formarnos una idea general, puede considerarse que el temario consta de tres bloques claramente diferenciados. El primero (temas 1 y 2), centrado en el territorio y la elaboración de un estudio detallado de las unidades territoriales. El segundo (temas 3, 4 y 5) gira en torno a la dimensión territorial de los fenómenos y políticas laborales. Por su parte, el tercero (temas 6 y 7) se ocupa de los procesos de desarrollo territorial y de las políticas de desarrollo local. A todo ello se añade el tema 8, en el que efectuamos una lectura territorial de la actual política de la Unión Europea. Con todo, el recorrido del curso es el que presentamos a continuación de manera más detallada.

Al primer tema es concreten tres conceptes sobre els quals va a girar tot el curs: el territori, entés com a unitat sòcio-econòmica, les relacions d’ocupació i el desenvolupament sòcio-econòmic. Tot seguit, el tema 2 presenta com s’ha d’elaborar una anàlisi de les unitats territorials, alhora que es reflexiona al voltant del paper que aquesta anàlisi ha de tenir en l’elaboració i la instrumentació de les polítiques sòcio-laborals a escala territorial.

En el primer tema se concretan tres conceptos sobre los que va a girar todo el curso: el territorio, entendido como una unidad socio-económica, las relaciones de empleo y el desarrollo socio-económico. A continuación, el tema 2 presenta cómo debe ser elaborado un análisis de las unidades territoriales, al tiempo que se reflexiona acerca del papel a otorgar a dicho análisis en la elaboración e instrumentación de las políticas socio-laborales a escala territorial.

Als temes 3 i 6 s’aborda la incursió territorial en dos plànols de la realitat social. En primer lloc, al tema 3 s’estudien les distintes perspectives des de les quals ha sigut analitzada la incursió del territori en el mon laboral. Ja més avançat el curs, el tema 6 respon a la intersecció entre el desenvolupament i el territori. Processos i models de desenvolupament local seran analitzats en aquesta fase del curs.

En los temas 3 y 6 se aborda la incursión territorial en dos planos de la realidad social. En primer lugar, en el tema 3 se estudian las distintas perspectivas desde las que ha sido analizada la incursión del territorio en el mundo laboral. Ya más avanzado el curso, el tema 6 responde a la intersección entre desarrollo y territorio. Procesos y modelos de desarrollo local serán analizados en esta fase del curso.

Un cop analitzat el fenomen dels sistemes laborals territorials (tema 3), el curs continua amb un tema (el 4) on es dóna cabuda als problemes sociolaborals posteriors a la crisi dels anys setanta, sempre des d’una perspectiva territorial. Davant la seua incidència i distribució a nivell territorial resulten obligades i pertinents distintes qüestions de política econòmica: pot millorar-se la situació mitjançant intervencions públiques?, com han de ser aqueixes intervencions?, quin nivell de govern ha d’actuar?, resulten d’alguna utilitat les qüestions estudiades als temes 1, 2, 3, 4 i 6 a l’hora d’orientar i informar aquestes intervencions públiques?

Una vez analizado el fenómeno de los sistemas laborales territoriales (tema 3), el curso continua con un tema (el 4) que da cabida a los problemas sociolaborales posteriores a la crisis de los años setenta, siempre desde una perspectiva territorial. Frente a su incidencia y distribución a nivel territorial resultan obligadas y pertinentes distintas cuestiones de política económica: ¿puede mejorarse la situación mediante intervenciones públicas?, ¿cómo deben ser dichas intervenciones?, ¿qué nivel de gobierno debe actuar?, ¿resultan de alguna utilidad las cuestiones estudiadas en los temas 1, 2, 3, 4 y 6 de cara a orientar e informar estas intervenciones públicas?

De cap manera es pretén donar receptes d’actuació pública universalment vàlides. Ans al contrari, als temes 5 i 7 s’aporten les eines necessàries per donar una resposta raonada i informada als interrogants anteriors, alhora que es presenten i analitzen les polítiques efectivament adoptades. Al primer d’aquests dos temes (el 5) es dirigeix l’atenció envers la territorialització de les polítiques laborals, mentre que al tema 7 ens centrarem en les polítiques de desenvolupament local.

No se pretende ofrecer recetas de actuación pública universalmente válidas. Al contrario, en los temas 5 y 7 se aportan las herramientas necesarias para dar una respuesta razonada e informada a los interrogantes anteriores, al tiempo que se presentan y analizan las políticas efectivamente adoptadas. En el primero de estos dos temas (el 5) se dirige la atención hacia la territorialización de las políticas laborales, mientras que en el tema 7 nos centraremos en las políticas de desarrollo local.

Finalment, el curs acaba amb un tema (el 8) on han sigut inclosos aquells components de l’actual política de la Unió Europea que tenen una incidència clara sobre les dues polítiques estudiades als temes 5 i 7, ço és, la territorialització de la política laboral i el foment de les estratègies de desenvolupament local.

Finalmente, el curso acaba con un tema (el 8) en el que han sido incluidos aquellos componentes de la actual política de la Unión Europea que tienen una incidencia clara sobre las dos políticas estudiadas en los temas 5 y 7, esto es, la territorialización de la política laboral y el fomento de las estrategias de desarrollo local.

 

 

Dinàmica del curs

Dinámica del curso

 

Els objectius i la programació presentats seran coberts tant a través de sessions teòriques com mitjançant sessions de caràcter més pràctic. L’objectiu bàsic d’aquestes últimes consisteix a aprofundir en els coneixements i reflexions plantejades en les primeres, a més a més d’analitzar amb un cert aprofundiment casos i experiències recents lligades a realitats territorials que ens resulten properes, preferentment del País Valencià. És clar, doncs, que tots dos tipus de sessions són complementàries.

 

Los objetivos y la programación presentados serán cubiertos tanto a través de sesiones teóricas como mediante sesiones de carácter más práctico. El objetivo básico de estas últimas consiste en profundizar en los conocimientos y reflexiones planteadas en las primeras, además de analizar con una cierta profundidad casos y experiencias recientes ligados a realidades territoriales que nos resultan próximas, preferentemente del País Valenciano. Resulta evidente, pues, que ambos tipos de sesiones son complementarias.

El desenvolupament normal del curs exigeix una participació activa per part de l’estudiant, fonamental en les sessions de caràcter pràctic. Tanmateix, aqueix comportament actiu ha d’anar més enllà d’aquest tipus de sessions (en afectar també a les teòriques) i, fins i tot, de les quatre parets de l’aula. Aquesta indicació de caràcter general es tradueix en coses concretes, de les quals cal destacar la lectura de les referències que seran recomanades en cada tema, la realització de les activitats associades a les sessions de caràcter pràctic (tant dins com fora de l’aula), la participació als debats plantejats a les sessions teòriques i l'aprofitament de les hores de tutoria per a resoldre qualsevol dubte associat al contingut i les activitats de l’assignatura.

El desarrollo normal del curso exige una participación activa por parte del estudiante, fundamental en las sesiones de carácter práctico. Sin embargo, ese comportamiento activo debe ir más allá de este tipo de sesiones (afectando también a las teóricas) e, incluso, de las cuatro paredes del aula. Esta indicación de carácter general se traduce en cosas concretas, de las que debemos destacar la lectura de las referencias que serán recomendadas en cada tema, la realización de las actividades asociadas a las sesiones de carácter práctico (tanto dentro como fuera del aula), la participación en los debates planteados en las sesiones teóricas y el aprovechamiento de las horas de tutoría de cara a resolver cualquier duda asociada al contenido y las actividades de la asignatura.

No se seguirà de manera sistemàtica cap manual, sinó que s'impartirà la docència prenent com a referència diferents fonts bibliogràfiques. La bibliografia recollida en cada tema, l'ús de la qual s'especificarà al llarg del curs, és útil per a l'estudi de l’assignatura i proporciona suport al contingut de les classes.

No se seguirá de manera sistemática ningún manual, sino que se impartirá la docencia tomando como referencia diferentes fuentes bibliográficas. La bibliografía recogida en cada tema, cuyo uso se especificará a lo largo del curso, es útil para el estudio de la asignatura y proporciona soporte al contenido de las clases.

Les sessions de caràcter pràctic abraçaran activitats diverses, sempre lligades als objectius i programació del curs. Aquestes activitats podran anar des de l'anàlisi de material estadístic fins a la discussió de textos (articles especialitzats, capítols de llibre, documents oficials, etc.). També es portaran endavant activitats consistents en la cerca d’informació, per part dels estudiants, al voltant de fenòmens territorials o de territoris concrets. Dins aquest context, a les sessions pràctiques també tindran cabuda la presentació dels resultats de l’esmentada cerca, a més a més de la discussió associada a la interpretació de la informació aconseguida.

Las sesiones de carácter práctico abarcarán actividades diversas, siempre ligadas a los objetivos y la programación del curso. Estas actividades podrán ir desde el análisis de material estadístico hasta la discusión de textos (artículos especializados, capítulos de libro, documentos oficiales, etc.). También se desarrollarán actividades consistentes en la búsqueda de información, por parte de los estudiantes, referida a fenómenos territoriales o territorios concretos. En este contexto, en las sesiones prácticas también tendrán cabida la presentación de los resultados de dicha búsqueda, además de la discusión asociada a la interpretación de la información conseguida.

Finalment, l’estudiant que ho desitge té la possibilitat de realitzar un treball de curs, ja siga de manera individual o en grup. Aquest treball, de caràcter voluntari, haurà de girar al voltant d’algun tema estretament lligat amb els continguts d’aquesta assignatura; ara bé, el seu contingut i les seues característiques han de ser pactades amb el professor de l’assignatura. Aquest treball es lliurarà al professor abans del final de les classes per tal de ser avaluat.

Finalmente, el estudiante que lo desee tendrá la posibilidad de realizar un trabajo de curso, ya sea individualmente o en grupo. Este trabajo, de carácter voluntario, deberá estar centrado en algún tema estrechamente ligado a los contenidos de esta asignatura; ahora bien, el contenido y las características del mismo deberán ser pactados con el profesor de la asignatura. Este trabajo deberá entregarse al profesor antes del final de las clases para su evaluación.

 

 

Avaluació de l’assignatura

Evaluación de la asignatura

 

L’avaluació del curs es global, en el sentit que comprendrà els continguts teòrics i pràctics de forma conjunta. Dos són els elements sobre els quals es determinarà la qualificació final obtinguda per cada estudiant: a) d’una banda, la realització d’un examen escrit realitzat en el període oficial previst, examen on els aspectes de reflexió i anàlisi tindran més pes que els purament memorístics; i b) de l’altra, l’avaluació de la participació de l’estudiant al llarg del curs, i això tant a les sessions teòriques com a les activitats associades a les sessions de caràcter pràctic, a més a més del treball de curs si fóra el cas. Ara bé, tot i que tots dos components tindran la seua repercussió en la qualificació obtinguda, condició necessària per tal que qualsevol estudiant obtinga una valoració final positiva és haver superat un nivell mínim en l’avaluació de l’examen.

 

La evaluación del curso es global, en el sentido que comprenderá los contenidos teóricos y prácticos de forma conjunta. Dos son los elementos sobre los que se determinará la calificación finalmente obtenida por cada estudiante: a) por una parte, la realización de un examen escrito realizado en el período oficial previsto, examen en el que los aspectos de reflexión y análisis tendrán más peso que los puramente memorísticos; y b) por otra, la evaluación de la participación del estudiante a lo largo del curso, y ello tanto en las sesiones teóricas como en las actividades asociadas a las sesiones de carácter práctico, además del trabajo de curso si fuese el caso. Ahora bien, si bien ambos componentes tendrán repercusión en la calificación obtenida, condición necesaria para que cualquier estudiantes obtenga una valoración final positiva es haber superado un nivel mínimo en la evaluación del examen.

 

 

Temari del curs

Temario del curso

 

 

Tema 1. El territori

Tema 1. El territorio

 1. Aproximacions conceptuals al territori
 2. Els actors territorials
 3. Desenvolupament i territori
 4. Treball, ocupació i territori
 5. Les actuacions públiques i el territori
 • Aproximaciones conceptuales al territorio
 • Los actores territoriales
 • Desarrollo y territorio
 • Trabajo, empleo y territorio
 • Las actuaciones públicas y el territorio
 • Bibliografia:

  AMIN, A. (1998): "Una perspectiva institucionalista sobre el desarrollo económico regional", Ekonomiaz, núm. 41, pp. 68-89.

  ARIAS, X.C. i COSTAS, A. (2001): "El eslabón perdido de la descentralización. Argumentos a favor de los gobiernos locales", Claves de Razón Práctica, núm. 114, pp. 38-42.

  BLANCO, I. i GOMÀ, R. (2002): "Proximidad y participación: marco conceptual y presentación de experiencias", dins I. BLANCO i R. GOMÀ (coords.): Gobiernos Locales y Redes Participativas, Ariel, Barcelona, pp. 21-42.

  DEL CASTILLO, J.; BARROETA, B.; BAYON, Mª.M. i CORDERO, E. (1994): Manual de Desarrollo Local, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. Cap. 5 ("Los agentes del desarrollo local"), pp. 85-134.

  FONT, N. (2000): "Local y sostenible", dins N. FONT i J. SUBIRATS (eds.): Local y sostenible, Icaria, Barcelona, pp. 9-28.

  FURIO, E. (1996): Evolución y cambio en la economía regional, Ariel Economía, Barcelona. Cap. VIII ("Implicaciones del cambio de modelos interpretativos de la economía regional: conceptualización del territorio"), pp. 125-134.

  GALLEGO, J.R. i NACHER, J.M. (coords.) (2001): Elementos Básicos de Economía. Un Enfoque Institucional, Tirant lo Blanch, València. Cap. 3, apartat 3 ("El territorio y la economía"), pp. 91-96.

  JÓDAR, P. (dir.) (1998): El sector textil. Una aproximación territorial, Ajuntament de Terrassa i ACTE, Terrassa. Cap. 1 ("Marco teórico y conceptual. Elementos para una caracterización de los sistemas industriales insertos en áreas territoriales delimitadas"), pp. 31-58.

  NAVARRO, C.J. (1999): "Políticas públicas y escala de gobierno. El caso de la política pública de participación ciudadana en los municipios españoles", Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, núm. 121, pp. 537-555.

  STORPER, M. (1998): "Las economías regionales como activos relacionales", Ekonomiaz, núm. 41, pp. 10-45.

   

   

  Tema 2. L'anàlisi de l'entorn local: El diagnòstic territorial

  Tema 2. El análisis del entorno local: El diagnóstico territorial

 • Orientacions metodològiques
 • Contingut: L'anàlisi dels subsistemes territorials
 • Anàlisi de l'entorn local i propostes d'actuació pública
 • Orientaciones metodológicas
 • Contenido: El análisis de los subsistemas territoriales
 • Análisis del entorno local y propuestas de actuación pública
 • Bibliografia:

  CACHÓN, L. (1992): "El estudio del mercado de trabajo local en el marco de una política de desarrollo endógeno", Economía y Sociedad, núm. 7, pp. 87-97.

  CARRILLO, E. (1999): Gestión Pública y Desarrollo Local, Junta de Andalucía. Epígraf 6.4 ("Esquema básico de los contenidos de la planificación estratégica"), pp. 72-76.

  DE FORN, M. i PASCUAL, J.M. (1995): La planificació estratègica territorial. Aplicació als municipis, Diputació de Barcelona, Barcelona. Cap. 8 ("Diagnòstic intern i extern"), pp. 99-115.

  DEL CASTILLO, J., BARROETA, B., BAYON, Mª.M. i CORDERO, E. (1994): Manual de Desarrollo Local, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. Part II, cap. 4.1 ("Fase I: recogida de datos, análisis y diagnóstico: la información), pp. 155-170.

  EQUIP D’ANÀLISI POLÍTICA i SOGECO S.A. (1998): "Diseño y promoción económica local: el caso del Baix Llobregat Nord", dins Q. BRUGUÉ i R. GOMÀ (coords.): Gobiernos locales y políticas públicas, Ariel, Barcelona, pp. 159-170.

  GALLEGO, J.R. (1994): "Un esbozo de metodología para el análisis y evaluación de las experiencias valencianas de desarrollo local", Noticias de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. 11, pp. 28-32.

  JIMÉNEZ, E., BARREIRO, F., SÁNCHEZ, J-E. (1999): Los nuevos yacimientos de empleo. Los retos de la creación de empleo desde el territorio, Icaria, Barcelona. Cap. 6 ("El análisis de los nuevos yacimientos de empleo"), pp. 105-138.

  JÓDAR, P. (dir.) (1998): El sector textil. Una aproximación territorial, Ajuntament de Terrassa i ACTE, Terrassa. Cap. 1 ("Marco teórico y conceptual. Elementos para una caracterización de los sistemas industriales insertos en áreas territoriales delimitadas"), pp. 31-58.

  MIEDES, B. i SÁNCHEZ LÓPEZ, C. (2002): "La diversidad de situaciones de las mujeres en el mercado laboral en función de las características socio-demográficas de sus zonas urbanas de residencia", comunicació presentada a les VIII Jornadas de Economía Crítica (Valladolid, 28 de febrer al 2 de març de 2002).

  RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, F. (ed.) (1999): Manual de Desarrollo Local, Ediciones Trea, Gijón. Segona part ("La valorización y el diagnóstico del territorio"), pp. 131-292.

  TROITIÑO, M.A. (2000): "El territorio y la revalorización de los recursos endógenos en el desarrollo local", dins A. MARTÍNEZ, D. PÉREZ i I. SANCHO. (coord.): Eines per al desenvolupament local, CEDER-Aitana i Universitat d’Alacant, Alacant, pp. 101-121.

   

   

   

  Tema 3. Mercats locals de força de treball i sistemes laborals territorials

  Tema 3. Mercados locales de fuerza de trabajo y sistemas laborales territoriales

 • Els mercats locals de força de treball (MLFT): desplaçaments domicili-treball
 • Els sistemes locals d’ocupació (SLO): cadenes de mobilitat i trajectòries laborals territorials
 • Els sistemes laborals territorials (SLT): actors i processos de les relacions d’ocupació territorialitzades
 • MLFT i SLT al País Valencià
 • La vessant laboral del diagnòstic territorial
 • Los mercados locales de fuerza de trabajo (MLFT): desplazamientos domicilio-trabajo
 • Los sistemas locales de empleo (SLO): cadenas de movilidad y trayectorias laborales territoriales
 • Los sistemas laborales territoriales (SLT): actores y procesos de las relaciones de empleo territorializadas
 • MLFT y SLT en el País Valenciano
 • La vertiente laboral del diagnóstico territorial
 • Bibliografia:

  ANULA, C. (2000): "Análisis del mercado de trabajo en la articulación local-global: notas metodológicas", dins ARRIOLA, J. i GUERRERO, D. (eds.): La nueva economía política de la globalización, Universidad del País Vasco, Bilbao, pp. 345-357.

  BAGNASCO, A. (1989): "Mercado y mercados de trabajo", Sociología del Trabajo, núm. 6, pp. 21-31.

  BANYULS, J. i CANO, E. (1996a): "Trabajo y relaciones laborales", dins Ochando, C. et al: Elementos básicos de Economía, Tirant lo Blanch, València, pp. 243-277. Epígraf 3 ("El funcionamiento de los mercados locales de trabajo"), pp. 265-275.

  CACHÓN, L. (1992): "El estudio del mercado de trabajo local en el marco de una política de desarrollo endógeno", Economía y Sociedad, núm. 7, pp. 87-97.

  CASADO, J.M. (1996): "Mercados laborales locales. Análisis preliminar del caso valenciano", Estudios Regionales, núm. 45, pp. 129-155.

  CASADO, J.M. (2000): Trabajo y territorio. Los mercados laborales locales de la Comunidad Valenciana, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alacant.

  MASCARILLA, O. (2002): "Localización de la actividad económica, movilidad laboral y mercado residencial", Boletín Económico de ICE, núm. 2735, pp. 43-54.

  PICHER, J.V. (1997): "Unes notes al voltant del marc sòcio-institucional dels sistemes laborals territorials", XXIII Reunión de Estudios Regionales (València, 18 a 21 de novembre de 1997), Volum I, pp. 611-616.

  SALOM, J. i altres (1997): "Las áreas de mercado de trabajo local en la Comunidad Valenciana. Una propuesta de delimitación", Ciudad y Territorio, núm. 112, pp. 335-356.

  SANROMÁ, E. (1996): "El mercado de trabajo en los sistemas locales de empresas. El caso de España", Información Comercial Española, nº 754, pp. 129-142.

  SCOTT, A.J. y STORPER, M. (1990): "La organización y los mercados locales de trabajo en la era de la producción flexible", Revista Internacional de Trabajo, vol. 109, núm. 3, pp. 439-460.

   

   

  Tema 4. Els problemes sociolaborals i la política econòmica. Una perspectiva territorial

  Tema 4. Los problemas sociolaborales y la política económica. Una perspectiva territorial

 • Els problemes territorials a partir de la crisi dels anys setanta
 • Les desigualtats territorials al País Valencià
 • Distintes alternatives dels poders públics davant els problemes territorials
 • Canvis recents en l’actuació dels poders públics amb implicacions territorials
 • Los problemas territoriales a partir de la crisis de los años setenta
 • Las desigualdades territoriales en el País Valenciano
 • Distintas alternativas de los poderes públicos frente a los problemas territoriales
 • Cambios recientes en la actuación de los poderes públicos con implicaciones territoriales
 • Bibliografia:

  CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (2000): La movilidad geográfica, Colección Informes (Informe 1/2000), Consejo Económico y Social, Madrid (www.ces.es). Pp. 7-31 ("La desigual distribución de la ocupación en España").

  FURIÓ, E. (1996): Evolución y Cambio en la Economía Regional, Ariel, Barcelona. Cap. V ("Crisis económica, dinámica espacial y perspectiva territorial"), pp. 81-91 i cap. VI ("La perspectiva territorial (I): El potencial económico regional y el desarrollo regional"), pp. 93-102.

  GARCÍA DE BLAS, A. (1990): "Distribución espacial del mercado de trabajo: ¿se reducen los desequilibrios?, Economistas, nº 45-46, pp. 20-24.

  GIBERT, F.; LOPE, A. i ROSETTI, N. (2002): "Los pactos locales por el empleo: Los casos del Vallés Occidental y de Mataró", dins I. BLANCO i R. GOMÀ (coords.): Gobiernos Locales y Redes Participativas, Ariel, Barcelona, pp. 207-232.

  GORENSTEIN, S. i BURACHIK, G. (1999): "Empleo, pequeñas empresas locales y estrategias de desarrollo endógeno. Experiencias en la Argentina", Revista de Estudios Regionales, nº 53, pp. 131-157.

  GREFFE, X. (1990): Descentralizar en favor del empleo. Las iniciativas locales de desarrollo, M. Trabajo y Seguridad Social, Madrid. Cap. 5 ("La tectónica de los territorios"), pp. 81-98.

  RUESGA, S.M. (1990): "La política de empleo y su impacto regional", Economistas, núm. 45-46, pp. 82-88.

  VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1993): Política económica local, Pirámide, Madrid. Epígraf 12.2 ("La conceptualización de la estrategia de desarrollo local"), pp. 222-227.

  VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1999): Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno, Pirámide, Madrid. Cap. 8, pp. 181-203 ("La política de desarrollo local") i cap. 10, pp. 225-253 ("La nueva generación de políticas de desarrollo endógeno").

   

   

  Tema 5. La política laboral davant l’existència dels sistemes laborals territorials

  Tema 5. La política laboral ante la existencia de los sistema laborales territoriales

 • La política d’ocupació: Objectius i contingut
 • La territorialització de la política laboral
 • Els distints nivells de govern. El paper dels poders públics autonòmics i locals davant els sistemes laborals territorials
 • La descentralització de les polítiques actives d’ocupació. El Servei Valencià d’Ocupació i Formació
 • La política de empleo: Objetivos y contenido
 • La territorialización de la política laboral
 • Los distintos niveles de gobierno. El papel de los poderes públicos autonómicos y locales ante los sistemas laborales territoriales
 • La descentralización de las políticas activas de empleo. El Servei Valencià d’Ocupació i Formació
 • Bibliografia:

  ARAGÓN, J., ROCHA, F. i TORRENS, J. (2000): Pactos y medidas de fomento del empleo en las Comunidades Autónomas, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.

  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2001): Fortalecimiento de la dimensión local de la estrategia europea de empleo (comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones), Bruselas.

  COMISIÓN EUROPEA (1999): Guía de los Pactos Territoriales a favor del Empleo, Bruselas.

  COMISIÓN EUROPEA (2000): Actuación local a favor del empleo. Una dimensión local para la Estrategia Europea de Empleo, Bruselas.

  FINA, L. (2001): El reto del empleo, McGraw-Hill, Madrid. Epígraf 11.3 ("Autoridades locales y fomento del empleo"), pp. 424-433.

  GIBERT, F.; LOPE, A. i ROSETTI, N. (2002): "Los pactos locales por el empleo: Los casos del Vallés Occidental y de Mataró", dins I. BLANCO i R. GOMÀ (coords.): Gobiernos Locales y Redes Participativas, Ariel, Barcelona, pp. 207-232.

  GREFFE, X. (1990): Descentralizar en favor del empleo, Mº de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

  Pacte Valencià pel Creixement i l’Ocupació, Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació (Generalitat Valenciana), València, 2001,

  PICHER, J.V. (1997): "Algunas reflexiones sobre la «política de empleo» derivadas de la consideración conjunta de los aspectos laborales y territoriales", comunicació presentada a les II Jornadas de Política Económica, Valladolid, 30 i 31 d’octubre de 1997.

  RUESGA, S.M. (1990): "La política de empleo y su impacto regional", Economistas, núm. 45-46, pp. 82-88.

   

   

   

  Tema 6. El desenvolupament local: Concepte i models

  Tema 6. El desarrollo local: Concepto y modelos

 • Els processos de desenvolupament territorial. Conceptualització del desenvolupament local
 • Desenvolupament induït i difusió espacial del desenvolupament
 • Desenvolupament local endogen i districtes industrials
 • El cas del País Valencià
 • Model de desenvolupament local i diagnòstic territorial
 • Los procesos de desarrollo territorial. Conceptualización del desarrollo local
 • Desarrollo inducido y difusión espacial del desarrollo
 • Desarrollo local endógeno y distritos industriales
 • El caso del País Valenciano
 • Modelo de desarrollo local y diagnóstico territorial
 • Bibliografia:

  BENKO, G. i LIPIETZ, A. (eds.) (1994): Las regiones que ganan, Edicions Alfons el Magnànim, València. (Col·laboracions de Giacomo Becattini, pp. 39-57, Claude Coulet i Bernard Pecqueur, pp. 81-101, i Michael Storper i Bennet Harrison, pp. 255-279)

  CARRILLO, E. (1999): Gestión Pública y Desarrollo Local, Junta de Andalucía. Cap. 2 ("Modificaciones en la teoría económica del desarrollo: las estrategias de desarrollo local"), pp. 23-28.

  FURIÓ, E. (1996): Evolución y Cambio en la Economía Regional, Ariel, Barcelona. Cap. VII ("La perspectiva territorial (II): El enfoque del desarrollo endógeno), pp. 103-124.

  GAROFOLI, G. (1987): "Modelos locales de desarrollo", Estudios Territoriales, núm. 22, pp. 157-168.

  GREFFE, X. (1990): Descentralizar en favor del empleo, Mº de Trabajo y Seguridad Social, Madrid. Cap. 4 ("Las ambigüedades del concepto de desarrollo local"), pp. 67-80.

  HADJIMICHALIS, C. i PAPAMICHOS, N. (1990): "Desarrollo local en el sur de Europa: hacia una nueva mitología", Estudios Regionales, núm. 26, pp. 113-144.

  LÁZARO, L. (1999): "Viejos y nuevos paradigmas, desarrollo regional y desarrollo local", Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, núm. 122, pp. 685-706.

  MARTÍNEZ, A., PÉREZ, D. i SANCHO, I. (coord.) (2000): Eines per al desenvolupament local, CEDER-Aitana i Universitat d’Alacant, Alacant.

  VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1988): Desarrollo local. Una estrategia de creación de empleo, Pirámide, Madrid. Caps. 1 i 2, pp. 13-31.

  VÁZQUEZ BARQUERO, A. i GAROFOLI, G. (ed.) (1995): Desarrollo económico local en Europa, Colegio de Economistas de Madrid, Madrid.

  YBARRA, J.-A. (1991): "Formaciones económicas en contextos de cambio: Distritos industriales en España (el caso del País Valenciano)", Estudios Regionales, núm. 30, pp. 57-58.

   

   

  Tema 7. La política de desenvolupament local

  Tema 7. La política de desarrollo local

 • Objectius i estils de política de desenvolupament local
 • Els actors de la política de desenvolupament local i el partenariat local
 • Fases i actuacions d’una estratègia de desenvolupament local. La planificació estratègica
 • Un marc més general: Les possibilitats d’actuació dels governs locals i l’actual redefinició de les polítiques públiques locals
 • La política de desenvolupament local al País Valencià
 • Objetivos y estilos de política de desarrollo local
 • Los actores de la política de desarrollo local y el partenariado local
 • Fases y actuaciones de una estrategia de desarrollo local. La planificación estratégica
 • Un marco más general: Las posibilidades de actuación de los gobiernos locales y la actual redefinición de las políticas públicas locales
 • La política de desarrollo local en el País Valenciano
 • Bibliografia:

  ALÓS, R. (1999): "Las políticas de desarrollo local en Cataluña", Papers, núm. 58, pp. 75-93.

  ANTUÑANO, I. i altres (1994): "Experiencias de desarrollo local en la Comunidad Valenciana: Un primer avance", Segon Congrés d’Economia Valenciana, Tom III, pp. 231-239.

  BLANCO, I. i GOMÀ, R. (coords.) (2002): Gobiernos Locales y Redes Participativas, Ariel, Barcelona.

  BRUGUÉ, Q. i GOMÀ, R. (coords.) (1998): Gobiernos locales y políticas públicas, Ariel, Barcelona.

  CARRILLO, E. (1999): Gestión Pública y Desarrollo Local, Junta de Andalucía.

  DE FORN, M. I PACUAL, J.M. (1995): La planificació estratègica territorial. Aplicació als municipis, Diputació de Barcelona, Barcelona.

  DEL CASTILLO, J. (dir.) (1994): Manual de desarrollo local, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz.

  FONT, N. i SUBIRATS, J. (eds.) (2000): Local y sostenible, Icaria, Barcelona.

  GALLEGO, J.R. (1999): "Consenso constitutivo versus consenso de desarrollo: una clave de lectura de la dinámica de las políticas de desarrollo local", XXV Reunión de la Asociación Española de Ciencia Regional (Sevilla), 15 p.

  JIMÉNEZ, E., BARREIRO, F., SÁNCHEZ, J-E. (1999): Los nuevos yacimientos de empleo. Los retos de la creación de empleo desde el territorio, Icaria, Barcelona.

  REGO, G. (2001): "Las administraciones subcentrales como dinamizadoras del desarrollo. Cómo aprovechar mejor los recursos y potencialidades", Boletín Económico de ICE, núm. 2702, pp. 37-48.

  TARROJA, A. (2000): "Per un discurs socioambiental en les estratègies de desenvolupament del territori", Elements de debat territorial, núm. 11.

  VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1993): Política Económica Local, Pirámide, Madrid. Epígraf 6.5 (pp. 106-113), epígraf 11.3 (pp. 207-212) i cap. 12 (pp. 219-237).

  VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1999): Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno, Pirámide, Madrid. Cap. 8 (pp. 181-203) i cap. 10 (pp. 225-253).

   

  Tema 8. L’actual política de la Unió Europea des d’una perspectiva territorial

  Tema 8. La actual política de la Unión Europea desde una perspectiva territorial

 • L’actual política laboral als països de la Unió Europea i l’"estratègia europea per l’ocupació"
 • L’actuació dels Fons Estructurals i les iniciatives comunitàries
 • Les iniciatives locals de desenvolupament i ocupació, els nous jaciments d’ocupació i els Pactes Territorials a favor de l’ocupació
 • La perspectiva europea d’ordenació del territori
 • La actual política laboral en los países de la Unión Europea y la "estrategia europea por el empleo"
 • La actuación de los Fondos Estructurales y las iniciativas comunitarias
 • Las iniciativas locales de desarrollo y empleo, los nuevos yacimientos de empleo y los Pactos Territoriales a favor del empleo
 • La perspectiva europea de ordenación del territorio
  1. Bibliografia:

   BANYULS, J. i altres (2002): "Condicions de treball en els nous jaciments d’ocupació", Quaderns de Ciències Socials, núm. 6.

   CARRILLO, E. (1999): Gestión Pública y Desarrollo Local, Junta de Andalucía.

   COMISIÓN EUROPEA (1995): Iniciativas locales de desarrollo y de empleo. Encuesta en la Unión Europea.

   COMISIÓN EUROPEA (1996): Primer informe sobre las iniciativas locales de desarrollo y de empleo. Conclusiones aplicables a los pactos territoriales y locales para el empleo.

   COMISIÓN EUROPEA (1998): Segundo informe sobre las iniciativas locales de desarrollo y de empleo. La era del empleo a medida.

   COMISIÓN EUROPEA (1999): Guía de los Pactos Territoriales a favor del Empleo.

   COMISIÓN EUROPEA (2000): Actuación local a favor del empleo. Una dimensión local para la Estrategia Europea de Empleo, Bruselas.

   COMISIÓN EUROPEA (2000): Comunicación de la Comisión sobre la puesta en práctica de las acciones innovadoras previstas en el artículo 6 del Reglamento relativo al Fondo Social Europeo durante el perído de programación 2000-2006, Bruselas.

   COMISIÓN EUROPEA (2001): Fortalecimiento de la dimensión local de la estrategia europea de empleo, Bruselas.

   COMISIÓN EUROPEA (2001): Segundo Informe sobre la Cohesión Económica y Social, Bruselas.

   CUENCA, E. (2000): "La financiación del desarrollo local en la Unión Europea", Estudios Económicos, núm. 4/2000, pp. 127-144.

   Elements de debat territorial, núm. 5, 1999 ("Perspectiva europea d’ordenació del territori. Per un desenvolupament equilibrat i sostenible del territori de la Unió Europea").

   GENERALITAT VALENCIANA (2001): Programa Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana 2000-2006, València.

   LÁZARO, L. (1999): "El desarrollo local y los fondos estructurales", Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, núm. 122, pp. 735-755.