El programa vigente
se encuentra aquí

 

PROGRAMA ORIENTATIVO:

Anàlisi de la política econòmica d\'Espanya

Titulació

 
 

Llicenciatura en Economia

 

Profesors:

 
 

Consultar programa vigent.

 


 

 

Objectius

 
 

OBJECTIUS.

L\'objectiu central del curs és aconseguir que els estudiants desenvolupen la seua capacitat analítica al voltant dels principals elements de la política econòmica espanyola i al voltant de la dinàmica seguida per la mateixa. Això significa, d\'una banda, aprofundir en el coneixement de la realitat de l\'economia espanyola i, per una altra, incorporar-hi nous elements que permeten una visió global dels objectius, instruments, processos d\'elaboració, efectes, etc. de la política econòmica aplicada en la nostra realitat més pròxima. En aquest sentit, el desenvolupament del curs, tant pel que fa a les fonts bibliogràfiques, com a les classes buscarà particularment incidir en els fets més rellevants d\'aquesta realitat i també en les respostes --i les eventuals alternatives-- que des de la política econòmica es venen donant als problemes actuals de la societat espanyola. Aquesta perspectiva remarca un doble caràcter d\'aquesta matèria: d\'un costat, ser fonamentalment aplicada i orientada a concretar coneixements teòrics previs dels estudiants; d\'un altre, tenir un contacte estret amb la realitat i amb l\'actualitat més recent, en particular pel que fa a les preocupacions socioeconòmiques fonamentals del nostre entorn.

Dins d\'aquest enfocament del curs, tres aspectes resulten centrals per programar el seu desenvolupament i per tal de poder avaluar els seus resultats des del punt de vista didàctic: a) el coneixement de les qüestions fonamentals de la política econòmica desenvolupada en la societat espanyola durant els últims anys i en el moment present; b) la compressió i l\'anàlisi de la lògica que subjau en l\'esmentat procés politicoeconòmic, dels seus efectes, del paper dels diferents actors del mateix, etc.; c) el plantejament i la reflexió al voltant dels principals debats existents bastits sobre l\'esmentada política, la qual cosa ha de permetre els estudiants d\'extraure les seues pròpies conclusions. No es tracta, per tant, d\'una perspectiva purament descriptiva ni memorística, sinó que coneixement, reflexió i capacitat analítica han d\'anar profundament units.

En aquest sentit, el curs es programa des d\'una inequívoca visió àmplia i diversa dels problemes plantejats. Àmplia en tant que multidisciplinar, tot incorporant elements de diversos camps del coneixement científic, i també en tant que no unilateral, sinó, al contrari, basada en un plantejament obert que ha d\'acollir les diverses opinions i posicions existents sobre els temes objecte d\'estudi, la qual cosa es reflectirà també en la bibliografia i el material documental a emprar. No es pretén, per tant, una mera transmissió de coneixements o d\'idees a l\'estudiant, sinó l\'estímul de la seua capacitat de reflexió i d\'anàlisi, per tal de possibilitar que construïsca les seues pròpies conclusions i respostes a les qüestions plantejades.

A la recerca d\'aquests objectius, el programa s\'estructura en tres blocs clarament definits. En primer lloc, una breu introducció històrica ens permetrà incorporar a l\'anàlisi els elements clau de l\'esdevenir de la política econòmica espanyola en diferents moments del seu procés de desenvolupament. En segon lloc, incorporarem l\'anàlisi de les polítiques macroeconòmiques orientades a la solució dels grans desequilibris de la nostra economia (desocupació, inflació, dèficit públic, etc.). Un últim bloc ens permetrà analitzar tot un conjunt de polítiques específiques dirigides a alguns sectors o a resoldre problemes globals de la societat. L\'anàlisi proposada en el segon i tercer bloc se centrarà en les polítiques desenvolupades en el període més recent, les quals es lligaran al màxim amb l\'actualitat del moment present i amb les perspectives de futur.

Els objectius i la programació plantejats es desenvoluparan tant en sessions teòriques com en sessions pràctiques, essent totes dues complementàries. L\'objectiu bàsic de les segones serà el d\'aprofundir els coneixements i les reflexions plantejades en les primeres, i també el desenvolupament en major profunditat dels debats en elles plantejats. D\'altra banda, aquestes sessions pràctiques han de permetre també una major vinculació amb el dia a dia de la política econòmica espanyola. Serà per tant missió d\'aquestes sessions pràctiques seguir amb el major detall possible l\'actualitat i els seus trets més rellevants, i també la seua anàlisi. En les practiques trobaran el seu lloc els fets quotidians de la política econòmica i les novetats que en ella vagen produint-se, les quals seran analitzades a la llum de les reflexions plantejades en les sessions teòriques.


METODOLOGIA.

La metodologia per al desenvolupament del curs descansarà sobre cinc elements bàsics:

i) Les exposicions i propostes de reflexió plantejades en les classes teòriques, formulades sempre des d\'una perspectiva d\'anàlisi i no purament descriptiva. En aquest sentit, a les classes es buscarà centrar els aspectes fonamentals per a la comprensió i l\'anàlisi de les estratègies de política econòmica objecte d\'estudi, fugint per tant de tota temptació de formular un compendi amb finalitat memorística.

ii) La participació dels estudiants en el desenvolupament de les classes, la qual resulta fonamental des de la perspectiva analítica proposada. És necessari, per tant, una actitud activa que contribuïsca a construir col·lectivament la reflexió que ací es proposa, superant la passivitat del simple receptor d\'informació.

iii) El debat de diferents perspectives o de distints aspectes vinculats als problemes analitzats, la qual cosa exclou un discurs unilateral prèviament elaborat i tancat. El caràcter obert de qualsevol procés de discussió ha de servir per construir escenaris estretament vinculats a la realitat i a la capacitat analítica de cada grup concret d\'estudiants.

iv) Un alt grau d\'interrelació entre les sessions teòriques i les pràctiques. Aquestes últimes han de servir per a aprofundir en els continguts i propostes recollits en les primeres, per a introduir aspectes nous i per a treballar directament amb material documental que concrete i done un contingut més vinculat a la realitat, si és el cas, que l\'anàlisi teòrica.
De manera més concreta, les sessions pràctiques trobaran el seu fonament en un treball d\'anàlisi i discussió a partir de dos fonts fonamentals d\'informació. D\'una banda, fonts estadístiques relatives a l\'economia espanyola --Informe del Banc d\'Espanya, Boletín de Estadísticas Laborales, etc.-- amb la finalitat de captar d\'una forma més directa la realitat sobre la qual actua la política econòmica, els seus condicionants i efectes. D\'altra banda, documents i informes relatius a l\'economia i la política econòmica espanyola --Informe de l\'OCDE, Dictàmens del Consell Econòmic i Social, ...--, la qual cosa permetrà conèixer directament les diferents perspectives, contrastar-les i analitzar els debats que al voltant de diferents qüestions puguen produir-se. A tot això cal afegir el seguiment i anàlisi d\'informacions de premsa, ja que el contingut de la matèria objecte d\'estudi implica un alt grau d\'actualitat que només pot ser captat a través d\'aquesta font.

v) La utilització de material bibliogràfic variat, el qual ha de complementar la formació dels estudiants. En aquest sentit, el programa ofereix un ventall ampli de recomanacions de lectura, el qual tracta, d\'una banda, de donar resposta a la diversitat d\'aspectes plantejats --difícilment resumible en uns pocs textos-- i, d\'una altra, de recollir la pluralitat de perspectives i punts de vista existents davant la realitat econòmica espanyola. Així doncs, no existeix un únic manual que sintetitze la bibliografia de tot el programa i es tracta d\'una clara opció encaminada a aconseguir un major apropament a la realitat, una major actualització dels textos i també a possibilitar una anàlisi més rica i multilateral. Això no exclou, no obstant, que el recurs de manera freqüent a alguns textos de referència --citats en diferents moments del programa-- o a monogràfics d\'algunes revistes que poden servir de suport i alhora sintetitzar l\'estat de la qüestió al voltant de determinats temes.

D\'altra banda, la bibliografia citada en el programa es complementarà al llarg del curs amb nou material que vaja apareixent al llarg del seu desenvolupament, amb l\'objectiu d\'actualitzar al màxim les lectures disponibles. Açò inclourà, eventualment, l\'entrega als estudiants d\'algun material documental en les pròpies classes. L\'actualitat i la pròpia modificació de la realitat objecte d\'estudi durant el desenvolupament del curs fan, lògicament, fonamentals les fonts documentals (informes, projectes, normatives, premsa, ...) com a material bibliogràfic d\'aquesta matèria.

 

Programa Teoria

 
 

1era PART: PERSPECTIVA HISTÒRICA.


TEMA 1. La política econòmica espanyola, del creixement a la crisi.

1. De l\'autarquia a l\'estabilització.
2. El "miracle" dels 60 i la política econòmica.
3. La fallida d\'un model.
4. Les respostes a la crisi: dels Pactes de la Moncloa a la reestructuració industrial.


TEMA 2. La integració europea: un nou marc per a la política econòmica espanyola.

1. El Tractat d\'Adhesió i els problemes de l\'economia espanyola.
2. De la recuperació dels 80 a la nova recessió dels 90.
3. L\'Acta Única i l\'estratègia de desregulació.
4. El procés d\'Unió Econòmica i Monetària i l\'economia espanyola: entre la convergència monetària i la real.
5. El canvi de cicle polític en la segona meitat dels noranta.
6. La Unió Econòmica i Monetària: el marc per a l\'actual política econòmica espanyola.2a PART: POLÍTIQUES MACROECONÒMIQUES.


TEMA 3. Política econòmica exterior.

1. El nou context de les relacions econòmiques internacionals.
2. La política comercial de la UE: nou marc per a la política econòmica exterior espanyola.
3. El desequilibri en la balança per compte corrent i la qüestió de la competitivitat.
4. El foment de l\'exportació, entre la política comercial i les polítiques estructurals.


TEMA 4. Política monetària i financera.

1. La política monetària dins l\'estratègia de la política macroeconòmica espanyola recent.
2. De la coordinació dels Bancs Centrals i el reforçament de l\'SME a la Unió Monetària.
3. Un nou entorn per a la política econòmica: la innovació financera i la internacionalització.


TEMA 5. Política fiscal i pressupostària.

1. La política fiscal dels 90.
2. Dinàmica i opcions de la despesa pública.
3. El debat al voltant del dèficit públic.
4. Cap a una Hisenda Pública europea?


TEMA 6. Política laboral i de rendes.

1. La dinàmica del mercat laboral espanyol.
2. Convergència europea i relacions laborals.
3. Les polítiques actives d\'ocupació.
4. El procés de desregulació laboral.
5. La política de rendes i el diàleg social.3a PART: POLÍTIQUES SECTORIALS I HORITZONTALS.


TEMA 7. Polítiques industrial, tecnològica i energètica.

1. Competitivitat i política industrial.
2. La política industrial: de la reestructuració a l\'ajust permanent.
3. Canvi tecnològic i política d\'R+D.
4. Un nou actor: les Comunitats Autònomes.
5. La política energètica.


TEMA 8. Política agrària.

1. L\'agricultura espanyola en la reforma de la PAC.
2. Objectius i instruments de la política agrària espanyola.
3. Política agrària i desenvolupament rural.
4. La política agrària i les qüestions mediambientals.


TEMA 9. Política econòmica i sector serveis.

1. El procés de terciarització de l\'economia espanyola.
2. La política turística.
3. Les activitats comercials i la política econòmica.
4. La política de promoció dels serveis a les empreses.


TEMA 10. Polítiques de benestar social, medi ambient i qualitat de vida.

1. La política sanitària, entre la universalització i la privatització.
2. La política educativa.
3. El debat sobre el futur de la Seguretat Social i la política de serveis socials.
4. La política mediambiental i el debat al voltant del desenvolupament sostenible.
5. Cap a una nova configuració de l\'Estat de Benestar.


TEMA 11. Política d\'infrastructures, transports i comunicacions.

1. El debat sobre el paper de les infraestructures en el desenvolupament econòmic espanyol.
2. El cicle de la política d\'infrastructures.
3. La política espanyola de transports en el marc comunitari.
4. La política de vivenda i el debat sobre el seu futur.
5. El sector de les comunicacions i la política econòmica: estratègies de liberalització.


TEMA 12. Política regional. L\'experiència valenciana.

1. Dinàmica dels desequilibris territorials: vells i nous problemes.
2. El nou marc polític en l\'Estat de les Autonomies.
3. L\'experiència recent de la política regional.
4. L\'aplicació dels Fons Estructurals comunitaris.
5. L\'experiència de política econòmica de la Generalitat Valenciana.

 

Programa Pràctiques

 
 

1era PART: PERSPECTIVA HISTÒRICA.

TEMA 1. La política econòmica espanyola, del creixement a la crisi.
TEMA 2. La integració europea: un nou marc per a la política econòmica espanyola.2ona PART: POLÍTIQUES MACROECONÒMIQUES.

TEMA 3. Política econòmica exterior.
TEMA 4. Política monetària i financera.
TEMA 5. Política fiscal i pressupostària.
TEMA 6. Política laboral i de rendes.3a PART: POLÍTIQUES SECTORIALS I HORITZONTALS.

TEMA 7. Polítiques industrial, tecnològica i energètica.
TEMA 8. Política agrària.
TEMA 9. Política econòmica i sector serveis.
TEMA 10. Polítiques de benestar social, medi ambient i qualitat de vida.
TEMA 11. Política d\'infrastructures, transports i comunicacions.
TEMA 12. Política regional. L\'experiència valenciana.

 

Bibliografia

 
 

GÁMIR, L. (coord.) (2000): Política económica de España, Alianza Editorial, Madrid.

GOMA, R. i SUBIRATS, J. (1998): Políticas públicas en España, Ariel, Barcelona.

TORRES LÓPEZ, J. (Ed.)(1994): La otra cara de la política económica. España, 1982-1994, La Catarata, Madrid.

 

Avaluació

 
 

Tot i que l\'aprofitament i l\'aprenentatge dels estudiants en les sessions teòriques i pràctiques serà efectuat per separat, l\'avaluació del curs és global, en el sentit que comprendrà els continguts teòrics i pràctics de forma conjunta. A més, per tal obtenir una valoració final positiva, ha de superar-se un nivell mínim en l\'avaluació d\'aquests dos tipus de sessions.

Dos són els elements sobre els quals es conformarà fonamentalment l\'avaluació del mòdul:

i) La realització d\'una prova escrita al final del curs, la qual tractarà d\'incidir sobretot en els aspectes de reflexió i d\'anàlisi que constituiran el nucli central del curs (tant en les sessions teòriques com en les pràctiques). Aquests aspectes primaran sobre els purament memorístics. Si bé l\'aprofitament de les sessions pràctiques serà objecte d\'un procés d\'avaluació continuada, aquells estudiants que no obtinguen el mínim exigit a través de l\'esmentat procés d\'avaluació hauran de superar una prova escrita específica (de caràcter aplicat i relativa al contingut de les sessions pràctiques) addicional a la de les sessions teòriques.
L\'entrega per escrit dels treballs corresponents a les pràctiques proposades per a les distintes sessions pràctiques del curs, així com la valoració de la participació de cada estudiant en el seu desenvolupament, constituirà la informació a partir de la qual el professor portarà a terme l\'avaluació continuada anteriorment esmentada.

ii) D\'altra banda, la valoració de la participació de cada estudiant en el desenvolupament del curs, tant durant les sessions de classe, com, eventualment, en la realització d\'activitats complementàries de caràcter voluntari pactades amb el professor (treball de curs, anàlisi de premsa, ...). La valoració obtinguda a través d\'aquest segon element serà presa en consideració en el moment en què s\'haja superat el mínim exigit en l\'element anterior (açò és, la prova escrita i, si és el cas, l\'avaluació continuada de les sessions pràctiques).

 

Web

 
 

¡Error!Referencia de hipervínculo no válida.